науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Таким чином, обуктивна сторона злочину
полягау у прихованнi вiд догляду, передачi або спробi передачi
будь-яким способом заборонених до передачi предметiв особам,
що знаходяться у вищеназваних установах.
Приховання вiд догляду речей та предметiв може полягати у
єх конспiративному пронесеннi (провезеннi) через пункти, де
здiйснюуться догляд, оез предявлення особам, що робоять його,
iнших способах неконтрольовавоє передачi: перекидання через
огорожу, безпосередня передача при особистому контактi, зама-
скована передача у посилцi тощо.
5. Злочин вважауться закiнченим з моменту спроби передачi
предметiв. Така спроба означау наявнiсть на мiсцi вчинення
злочину особи, якiй адресованi забороненi для передачi предмет>.
Виявлення предметiв в ходi догляду в момент проходу (проєзду)
в установу, а також у посилцi, бандеролi свiдчить про наявнiй>
замаху на злочин.
б Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом: особа усвiдомлюу, що передау забороненi для передачi
шiедмети, i бажау це зробити. Мета вчиненого (полегшити пере-
{цпiя в увязненнi, вiддати борг тощо) на його квалiфiкацiю
не впливау. . .
7. Субуктом злочину можуть бути будь-якi неслужбовi особи,
шо досягли шiстнадцяти рокiв.
8. Дiє службових осiб ВТУ, якi повязанi з незаконною пере-
дачею засудженим заборонених предметiв, за наявностi не-
обхiдних ознак складу злочину i в залежностi вiд обставин справi
можуть квалiфiкуватися за сукупнiстю злочинiв, передбачених
СТ.165 i ст.183-.
Якщо службова особа, яка незаконно передау засудженим
забороненi предмети, одержуу за це у будь-якому виглядi вина-
городу, такi дiє потребують додатковоє квалiфiкацiє за ст.168.
Дiє робiтникiв i службовцiв ВТУ, якi не у службовими особами
i незаконно передають засудженим забороненi предмети, на-
лежить квалiфiкувати за ст.183 за наявностi iншвх ознак цього
злочину (див. п.29 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни
вiд 26 березня 1993 р. №2).
9. У тих випадках, коли предметами незаконноє передачi засуд-
женим були зброя, бойовi припаси, вибуховi, отруйнi, сильнодiючi
речовини, наркотичнi засоби, дiє таких осiб необхiдно квалiфiкувати
також як збут зазначених предметiв, речовин i засобiв.
Коли незаконна передача самогону чи iнших мiцних сниртнях
напоєв домашнього виробдення була повязана з торгiвлею ними,
дiє службових осiб належить додатково квалiфiкувати за су-
купнiстю злочинiв, передбачених ч.I ст.149 та ст.165, а iнших
осiб - за ч.I ст.149.
Дiє осiб, якi полягають у незаконнiй передачi засудженим
зброє, бойових припасiв, вибухових, отруйних, сильнодiючих
речовин, наркотичних засобiв, якщо вони вчиненi з метою
сприяння втечi, слiд квалiфiкувати також i за статтями 19, 183.
Для вирiшення питань, чи вiдносяться схованi вiд догляду
предмети до вибухових, отруйних, сильнодiючих речовин, нар-
котичних засобiв, а також лiкарських та iнших засобiв, що
викликають одурманювання, неоохiдно проводити вiдповiднi су-
довi експертизи (п.ЗО згаданоє постанови).
Стаття 184. Втеча з лiкувально-трудового
профiлакторiю
Втеча з лiкувально-трудового профiлакторiю, а так
само з дороги в профiлакторiй
карауться позбавленням волi на строк до одного року.
(iз змiнами, внесеними Указом вiд 16 листопада 1982 р. i
Законами вiд 6 березня 1992 р., 7 липня 1992 р. //Вiдомостi
Верховне> Ради УРСР. - 1982. - №48. - Ст. 774; Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №23. - Ст. 337; 1992. -
№39. -Ст. 570).
1. Злiснi алкоголiки та наркомани, якi за постановою судцi
напраменi для примусового лiкування у лiкувально-трудокiI
профiлакторiй, мають прибути туди самостiйно, маючи на руках
вiдповiднi документи, або доставляються примусово
яриившками мiлiцiє-
2. Втечею у самовiльне залишеннi ЛТП або уход з дороги до
нього. Втеча з ЛТП буде тодi, коли особа залишила мiсце його
розташування, i тодi, коли не повернулась у ЛТП, знаходячись
за його мехами на законних пiдставах (вiдпустка, робота в
iншому мiсцi тощо).
Дорогою у ЛТП у маршрут, по якому рухалась особа з мiсця
постiйного проживання або перебування у цей заклад. Злочин
ввахауться закiмчемим з моменту самовiльного залишення ЛТП
або з моменту уходу з маршруту по дорозi до нього з метою
веприбуття у заклад незалехно вiд того, контролювалась у цеi
момент особа працiвниками мiлiцiє або ЛТП чи нi.
3. Втеча з ЛТП, а так само з дороги до нього у триваючим
злочином, який ввахауться припиненим з моменту затримання
субукта або його явки до органу (установи) внутрiшнiх справ.
4. Субекниюнв сторона дiяння характеризууться прямим
умислом. Особа усвiдомлюу, що ухиляуться вiд перебування в
ЛТП зовсiм або тимчасово, i бахау цього. Мотиви злочину
(небахання перебувати у ЛТП, Лiкуватись, покинути коло знай-
омих тощо) на квалiфiкацiю не впливають.
5. Субуктом злочину у особа, яка досягла 18-рiчного вiку i
вiдносно неє у постанова суддi про направлення єє на примусове
лiкування у ЛТП.
Стаття 185. Виключена.
(Закон вiд 6 березня 1992 р. //Вiдомостi Верховне> Ради
УкраТни. - 1992. - №23. - Ст. 337).
Стаття 186. Приховування злочинiв
Заздалегiдь не обiцяне приховування злочинiв,
передбачених статтями 56 (державна зрада), 56 (пося
гання на конституцiйний лад), 57 (шпигунство), 58 1 59
(посягання на життя державного дiяча або пред-
ставника iноземноє держави), 60 (диверсiя), 68
(бандитизм), 70 (контрабанда), 79 (виготовлення або
збут пiдроблених грошей чи цiнних паперiв), 80 частий
2 (порушення правил про валютнi операцiє при обтяжу-
ючих обставинах), 88 (розкрадання державного або ко-
лективного майна в особливо великих розмiрах), 88,
142 1 223 частина 2 (розбiй), 93 1 234 пункт "в"(умиснв
вбивство при обтяжуючих обставинах), 117 частини 3 14
(згвалтування, вчинене групою осiб, або згвалтування
неповнолiтньоє, або згвалтування, вчинене особливо
небезпечним рецидивiстом, чи таке, що спричинило
особливо тяжкi наслiдки, а так само згвалтування ма-
яодiтиьоТ), М> частини 2 I 3 додержання хабара при
пжуючих обставинах), 190 (посягання на життя
Працiвника мiлiцiє або народного дружинника) цього
чНмя позбавленням водi на отрок до пяти рокiв.
Заздалегiдь ие обiцяне приховування лочин1в,
"медбачених статтями 123 (захоплення, -ложникiв),
217- (угон або захоплення залiзничного рухомого скла
ду повiтряного, морського чи рiчкового судна), 217
частина 3 (блокування транспортних комунiкацiй), 228
частина 2 (незаконне придбання, збер.iгання,
використання, передача або руйнування радiоактивних
матерiалiв, якщо воно спричинило зарiбедь людей або
iншi тяжкi наслiдки), 0228 (розкрадання
радiоактивних матерiалiв); 229 (незаконне виготов-
лення, придбання, зберiгання, педевозка, пересилка
або збут наркотичних засобiв), 229 (розкрадання нар-
котичних засобiв) цього Кодексу, -
нарветься позбавленням волi на строк до п яти рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
Заздалегiдь ие обiцяне приховування злочинiв,
передбачених статтями 81 частини 2,314,82 частини
2,314,83 частини 2 1 3, 84 частини 21 3 (розкрадання
державного або колективного майна при обтяжуючих
обставинах), 94 (умисне вбивство), 101 (умисне тяжке
тiлесне ушкодження), 117 частини 1 1 2 (згвалтування),
140 частини 2, 3 1 4 (крадiжка при обтяжуючих
обставинах), 141 частини 2, 314 (грабiж при обтяжуючих
обставинах), 143 частини 213 (шахрайство при обтяжу-
ючих обставинах), 154 частини 2 1 3 (спекуляцiя при
обтяжуючих обставинах), 169 частина 2 та 170 частина
2 (дача хабара 1 посередництво в хабарництвi при обтя-
жуючих обставинах), 183 (втеча з мiсця позбавлення
волi або з-пiд варти), 215 частини 2 i 3 (порушення
правил безпеки руху та експлуатацiє транспорту при
обтяжуючих обставинах), 223 частина 2 (розкрадання
вогнестрiльноє зброє, бойових припасiв або вибухових
речовин, вчинене повторно або за попереднiм згово-
ром групою осi чи особливо небезпечним
рецидивiстом), 228- частина 1 (незаконне придбання,
зберiгання, використання, передача або луйнвання
радiоактивних матерiалiв), 241 пункти "б 1 г (де-
зертирство) цього Кодексу, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
(Вредакцi Указу вiд 23 липня 1973 р. //Вiдомостi Верхов-
не> Ради УРСР. - 1973. - №32. - Ст. 260).
(iз змiнами, внесеними Указами вiд 17 червня 1974 р.,
26 травня 1980 р., 12 сiчня 1983 р., 22 червня 1984 р., 27 чер-
вня 1986 р., 31 липня 1987 р., 21 серпня 1987 р., 14 квiтня 1988 р.
i Законами вiд 6 березня 1992 р., 17 червня 1992 р., 26 сiчня
1993 р., 28 сiчня 1994 р. //Вiдомостi Верховнi> Ради УРСР.
-1974. - №27. - Ст. 222; 1980. - №24. - Ст. 430; 1983. - №4. -
Ст. 50; 1984. - №27. - Ст. 512; 1988. - №27. - Ст. 539; 1987. -
№32. - Ст. 631; 1987. - №35. - Ст. 674; 1988. - №17. - Ст. 427:
Вiдомостi Верховна Ради Украєни. -1992. - №23. - Ст. 337;
1992. - №35. - Ст. 511; 1993. - №12. - Ст. 97; Голос УкряГни. -
1994. - 23 березня).
1. Поняття приховування злочину та юридичну суть рiзницi
мiх заздалегiдь обiцяним та заздалегiдь не обiцяним прихову-
ванням злочину - див. шi.I-З коментаря дост.20.
2. Обвктивт снюрома злочину викладена у пп.5 i 6 комев-
таря до ст.20.
д. Субвкннияа смеронм та субвкм злочину висвiтленi у п.7
i п.8 коментаря до ст.20.
4. Закон не ромть вавятку щодо вiдповiдальностi за прихову-
вання злочинiв з боку близьких ропичiв винного.
5. Судова практика вважте спiвучастю, а не заздалегiдь не
обiцяним приховуванням факти, <ми такi дiє ранiше вчиню-
валися систематвчво, пф давало пiдставу виковавцю злочину
розраховувати на подiбне сприянви i без попередньоє згоди.
6. Приховування злочину мiстить в собi i недонесення про
злочин, однак сукупностi злочинiв це не становить i квалiфiкацiя
здiйснюуться тiльки за ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики