науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


б) Те саме дiяння лри наявностi помякшуючих обставин
тягне застосування правил Дисциплiнарного статуту
Збройних Сил.
в) Дiяння, передбачене пунктом "а" цiвє статтi, вчине-
не у воунний час або в бойовiй обстановцi, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до де-
сяти рокiв.
(!з змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
ном вiд 17 червня 1992 р. //Вiдомостi Верховне> Ради УРСР.
- 1983. - №4. - Ст. 50; Вiдомостi Верховноє Ради Украєни.
1992. - №35. - Ст. 511).
I. Цей злочин у рiзновиднiстю невиконання наказу командира,
тому на нього повнiстю поширюються положення про обукт
посягання, поняття наказу, субукт злочину, що наведенi в
коментарi до ст.232.
2. Обекпшяня сторона злочину полягау у. невиконаннi чи
веточному виконаннi наказу. При нсипиканнi наказу вiдсутнi
взнаки, якi необхiднi для визнання дiяння непокорою. Вiдсутнi
також вiдкрита заява про небажання iвконувати наказ i демон-
стративнi дiє, що свiдчать про небажання пiдлеглого коритися
наказу свого начальника.
3. На вiдмiну вiд непокорi (ст.232), яка вчинюуться тiльки
навмисно, невиконання наказу (ст.233) характеризууться лише
необережном? формою вмни. При цьому винний не передбачау
можливостi невижовання вахазу, хоч повинен був i мiг це
передбачити (злочинна недбалiсть) або свiдомо не виконуу наказ,
легковажно розраховуючи на певнi обставини, завдяки яким
наказ буде виконаний (злочинна самовпевненiсть).
4. При невиконаннi наказу в мирний час за наявностi
помякшуючих обставин допускауться застосування ст.48 Тимча-
сового дисциплiнарного статуту Збройних Сил Украєни.
5. Про поняття "воунний час" i "бойова обстановка" див.
вiдповiдно пл. 8 i 9 коментаря до ст.232.
Стаття 234.
Опiр начальниковi
шення його до
службових -е.----
або приму-
порушення
обовязкiв

а) Опiр начальниковi, а також Iншiй особi, що виконуу
покладенi на не? обовязки по вiйськовiй службi, або
примушення єх до порушення цих обовязкiв -
карауться позбавленням волi на строк вiд одного року
до пяти рокiв.
б) ТI самi дiяння, вчиненi групою осiб або з застосу-
ванням зброє, або коли вони спричинили тяжкi
наслiдки, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
десяти рокiв.
в) Дiяння, передбаченi пунктом "б" цiує статтi, якщо
вони звязанi з умисним вбивством начальника або
Iншоє особи, що виконуу обовязки по вiйськовiй
службi, або коли вони були вчиненi у воунний час чи в
бойовiй обстановцi, -
караються смертною карою або позбавленням волi на
строк вiд пяти до пятнадцяти рокiв.
I. Опiр начальнику або примушення його до порушення
службових обовязкiв у одними iз найбiльш небезпечних злочинiв
у Збройних Силах та iнших вiйськах. Законодавець вiдносить єх
до тяжких злочинiв навiть при вiдсутностi обгяжуючях обставин
(ст. 7). Пiдвищена суспiльт небезпечнiсть цих злочинiв полягау
в тому, що винний вiдкрито i зухвало втручауться в службову
дiяльнiсть начальника або iншого вiйськовослужбовця, що
здiйснюуться в iнтересах вiйськового порядку, з метою зупинити
або змiнити єє законнiй характер.
2. В СТ.234 обуднанi два склади злочину: а) опiр начальнику,
а також iншiй особi, що виконуу покладенi на неє обовязки по
вiйськовiй службi; б) примушення цих осiб до порушення пок-
ладених на них обовязкiв по вiйськовiй службi.
Обуктом злочинiв у порядок вiйськовоє пiдпоряжованостi,
який забезпечуу нормальну службову дiяльнiсть комвндiрiв (на-
чальникiв) або iнших осiб, що виконують обовязкi по вiйськовiй
службi, а також життя та здоровя цих людей.
3. Опiр виражауться в дiях, якi спрямованi на перешкодження
начальникам та iншим особам виконувати покладенi на них
обовязки по вiйськовiй службi.
Опiр може вчинюватися тiльки пiд час виконання начальником
або iншою особою того або iншого обовязку по вiйськовiй службi.
Вiн може i не супроводжуватися насильством, а виражатися у
створеннi перепон, у спробi вирватися пiд час затримання.
4. Для складу примушення необхiдною у наявнiсть таких
обовязкових ознак: а) застосування до начальника чи iншоє
особи, що виконуу обовязки по вiйськовiй службi, психiчного чи
фiзичного насильства; 6) предявлення до зазначених осiб кон-
кретних вимог, якi спрямованi до протизаконного зупинення або
змiни характеру єх службовоє дiяльностi.
Якщо пiд час застосування насильства де вiйськовослужбовця
не будуть предявленi конкретнi вимоги про порушення
обовязкiв по вiйськовiй службi, то подiбнi дiє можуть бути
квалiфiкованi як погроза начальнику (ст. 235), як насильницькi
дiє щодо начальника (ст. 236) або як опiр.
Примушення може належати до службових дiй, якi виконують-
ся як в момент примушення, так i до дiй, якi повиннi (або можуть)
виконуватися у майбутньому.
5. Злочини визнаються закiнченими з моменту фактичного
вчинення опору чи примушення, незалежно вiд того, чи вдалося
винному перешкодити вiйськовослужбовцю виконати покладенi
на нього обовязки по службi або примусити єх порушити.
6. До iнших осiб, що виконують покладенi на них
обовязки по вiйськовiй службi, належать вiйськовослужбовцi,
що перебувають у складi караулiв, патруля або нарядiв
внутрiшньоє служби, та iншi вiйськовослужбовцi, якi виконують
певнi обовязки по вiйськовiй службi.
7. За пунктами "б" i "в" ст.234 квалiфiкуються опiр або
примушення, якi скоунi за обтяжуючих обставин. Пункту "б"
передбачена вiдповiдальнiсть за вчинення розглядуiiних
злочинiв групою осiб або з застосуванням зброє чи якщо цi
протиправнi дiє потягли за собою тяжкi наслiдки. Для складу
будь-якого iз вказаних злочинiв достатньо хоча б однiує iз
названих обтяжуючих обставин.
8. Для наявностi групи як квалiфiкуючоє ознаки не обовязково
щоб мiж винними вiдбулась попередня домовленiсть. Спiльнiсть
умислу i сумiснiсть дiй може виникнути пiд час вчинення опору
чи примушення. Необхiдно тiльки, щоб кожна особа
усвiдомлювала, що вона робить опiр чи примушення разом з
iншими особами.
9. Застосування зброє означау безпосереднiй вплив холодною
чи вогнепальною, а також iншою стрiлецькою зброую, яка у у
винного, на осiб, котрим вчинюуться опiр або якi примушуються до
порушення обовязкiв по службi. Зброя в цих випадках використо-
вууться як засiб психiчного чи фiзичного насильства. Погроза
словами застосувати зброю, без вчинення за допомогою зброє
конкретних дiй (добування зброє, виконання пострiлу вгору, вбiк
та iн.), не у обтяжуючою обставиною, яка передбачена у п. "б"
ст.234.
Пiд зброую слiд розумiти предмети, удиним або головним призна-
ченням яких у спричинення смертi або тiлесних ушкоджень.
10. Тяжкими наслiдками можуть визнаватися зрив бойового
завдання, заподiяння державi iстотноє майновоє шкоди, нанесення
тяжкого тiлесного ушкодження особi, яка виконуу обовязки по
вiйськовiй службi, спричинення середньоє тяжкостi тiлесних ушкод-
жень декiльком особам чи смертi з необережностi. Тяжкiсть
наслiдкiв визначауться з урахуванням конкретних обставин справи.
При цьому навiть умисне заподiяння пiд час опору чи приму-
шення тяжкого тiлесного ушкодження хоча б однiй людинi або
середньоє тяжкостi декiльком особам, а також необережне
спричинення смертi не тягне за собою додатковоє квалiфiкацiє за
статтями про злочини проти особи. Опiр або примушення,
внаслiдок якого були умисно заподiянi тяжкi тiлеснi ушкоджен-
ня, якi потягли за собою смерть потерпiлого, необхiдно
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв - за п.б" ст.234 i ч.З ст. 101.
II. За п."в" ст.234 опiр чи примушення квалiфiкууться у
випадках, коли у хоча б одна iз ознак, передбачених п.б", i, крiм
того, дiяння було повязане iз умисним вбивством начальника або
iншоє особи, що виконували обовязки по вiйськовiй службi, або
вчиненi у воунний час або в бойовiй обстановцi. В цьому випадку
опiр чи примушення, повязане iз умисним вбивством, не потре-
буу додатковоє квалiфiкацiє за п."вст.93.
Опiр чи примушення, повязанi iз замахом на навмисне
вбивство, квалiфiкуються за ч.2 ст.17 i п.в" ст.234.
12. У випадках, копи спору чи примушенню передували хулiганськi
даi, якi не охаiлююпiся ознаками iнших вЩсыгавих злочинiв, мау мiсде
реальна сукупнiсть двох злочинiв (стати Iйб i 234).
Вчинення вiйськовослужбовцем опору представнику влади або
представнику громадськостi, що охороняють громадський поря-
док, квалiфiкууться за ст. 188, а опiр працiвнику мiлiцiє або
народному дружиннику при виконаннi ними обовязкiв по охо-
ронi громадського порядку, а також вiйськовослужбовцю, якого
залучено до виконання обовязкiв по охоронi громадського
порядку, - за ст. 188.
Примушення працiвникiв правоохоронних органiв з числа
вiйськовослужбовцiв до порушення ними обовязкiв, повязаних
з вiдправленням правосуддя або розкриттям злочинiв або iнших
правопорушень чи запобiгання єм, треба квалiфiкувати за стат-
тями, що передбачають вiдповiдальнiсть за злочини проти пра-
восуддя та порядку управлiння. Якщо такими дiями було вчинено
ще й посягання на порядок несення вiйськовоє служби, скоуне
слiд квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв: проти правосуддя чи
орядку управлiння та за ст.234.
IЗ. Про поняття "воунний час" див.п.8 коментаря до ст.232,
бойма обстановка" - 11.9 коментаря до ст.232.
14. Опiр та примушення характеризуються тiльки прямим
умислом. Психiчне ставлення до "тяжких наслiдкiв", передба-
чених у п.б" ст.234. може характеризуватися як умисною
формою вини, так i необережною.
15. Субуктом злочинiв можуть бути вiйськовослужбовцi
рядового, сержантського i старшинського складу, прапорщики i
мiчмани та особи офiцерського складу.
Стаття 235. Погроза" начальниковi
а) Погроза вбивством, заподiянням тiлесних ушкод-
жень або нанесенням побоєв начальниковi в звязку з
виконанням ним обовязкiв по вiйськовiй службi -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох
мiсяцiв до трьох рокiв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики