науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Умовне звiльнення з мiсць позбавлення волi з
обовязковим залученням засудженого до працi не за-
стосовууться:
1) до осiб; перелiчених у пунктах 2 i 5 частини 3 статтi
25 цього Кодексу;
2) до осiб, перелiчених у статтi 52 цього Кодексу;
3) до осiб, якi систематично чи злiсно порушують
вимоги режиму вiдбування покарання.
Якщо умовно звiльнений ухиляуться вiд роботи або
систематично чи злiсно порушуу трудову дисциплiну,
громадський порядок або встановленi для нього
правила проживання, вiн направляуться за ухвалою су-
ду для вiдбування позбавлення волi, призначеного
вироком. При цьому час ухилення вiд роботи не зарахо-
вууться, а час, протягом якого умовно звiльнений пра-
цював, може бути зарахований судом частково або
повнiстю до строку вiдбування покарання з розрахунку
день за день.
Якщо умовно звiльнений вчинив протягом обовязко-
вого строку роботи новий злочин, суд призначау йому
покарання за правилами, передбаченими статтею 43
цього Кодексу.
(Ст. 52~ Кодекс доповнено Указом вiд 23 березня 1977р. //
Вiдомостi Верховно! Ради УРСР. -1977. - №14. - Ст. 128).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст. 50).
(Постановок) Верховцрє Ради Украєни вiд 16 травня 1992 р.
застосування ст. 52 зупинено до прийняття нового
Кримiнального кодексу//Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -
1992. -№32. -Ст. 462).
Стаття 53. Умовно-дострокове звiльнення вiд
покарання i замiна покарання бiльц"
мяким покаранням щодо осiб, якi
вчинили злочин у вiцi до вiсiмнздмщи
рокiв
До осiб, засуджених до позбавлення волi або
виправних робiт за злочини, вчиненi у вiцi до
вiсiмiнадцяти рокiв, може бути застосовано умовн ~до-
строкове звiльнення вiд покарання або замiну
невiдбутоТ частини покарання бiльш мяким покаранням.
Умовно-дострокове звiльнення вiд покарання або
замiну невiдбутоє частини покарання бiльш мяким
покаранням може бути застосовано до засудженого за
злочин, вчинений у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв, лише в
тому разi, якщо вiн зразковою поведiнкою 1 чесним
ставленням до працi та навчання довiв своу виправлення.
Умовно-дострокове звiльнення вiд покарання 1 замiна
невiдбутоє частини покарання бiльш мяким покаран-
ням застосовуються судом за мiсцем вiдбуття покаран-
ня засудженим за спiльним поданням органу, що вiдав
виконанням покарання, 1 комiсiє в справах непов-
нолiтнiх або спостережноє комiсiє при виконавчому
комiтетi мiсцевоє Ради народних депутатiв.
Умовно-дострокове звiльнення вiд покарання або
замiну невiдбутоТ частини покарання бiльш мяким
покаранням може бути застосовано до засуджених за
з/iочин, вчинений у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв, пiсля
фактичного вiдбуття не менше третини призначеного
строку покарання.
До осiб:
i) засуджених до позбавлення вольна строк не нижче
пяти рокiв за умисний злочин, вчинений у вiцi до
вiсiмнадцяти рокiв;
2) якi ранiше вiдбували покарання у мiсцях позбавлення
волi за умисний злочин i до погашення або зняття судимостi
знову вчинили у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв умисний злочин,
м який вони засудженi до позбавлення волi;
3) якi вчинили у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв пiд час
вiдбування покарання в мiсцях позбавлення волi
умисний злочин, за який вони засудженi до позбавлен-
ий волi, -
умовно-дострокове звiльнення вiд покарання або замiну
невiдбутоє частини покарання бiльш мяким покаранням
може бути застосовано пiсля фактичного вiдбуття ну мен-
ше половини призначеного строку покарання.
До осiб:
1) якi ранiше були засудженi до позбавлення вилi за
умисний злочин, до яких було застосовано умовнг-до-
строкове звiльнення вiд покарання або замiну
невiдбутоТ частини покарання бiльш мяким покаран-
ням; якщо цi особи до досягнення вiсiмнадцятирiчного
вiку i до закiнчення невiдбутого строку покарання знову
вчинили умисний злочин, за який вони засудженi до
позбавлення волi;
2i засуджених за вчинений у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв
злочин: бандитизм (стаття 69); розбiй з метою заво-
лодiння державним, колективним майном або
Iндивiдуальним майном громадян при обтяжуючих
обставинах (статтi 86 частина 2 1 142 частини 2 та 3);
умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (стаття
93), згвалтування, вчинене групою осiб, або згвалту-
вання неповнолiтньоє, або згвалтування, що
спричинило особливо тяжкi наслiдки, а так само згвал-
тування малолiтньоє (стаття 117 частини 3 1 4); захоп-
лення заложникiв (стаття 123); створення не передба-
чених законодавством вiйськових або iнших збройних
формувань чи груп (стаття 187); посягання на життя
працiвника мiлiцiє або народного дружинника у звязку з
єх службовою або громадською дiяльнiстю по охоронi
громадського порядку при обтяжуючих обставинах
(стаття 190); особливо злiсне хулiганство (стаття 208
частина 3); угон або захоплення залiзйичного рухомого
складу, повiтряного, морського або рiчкового судна
(стаття 217); блокування транспортних комунiкацiй
(стаття 217 частина 3); розкрадання вогнестрiльноє
зброє, бойових припасiв або вибухових речовин шляхом
розбiйного нападу (стаття 223 частина 2); розкрадання
радiоактивних матерiалiв (стаття 228), -
умовно-дострокове звiльнення вiд покарання або
замiну невiдбутоє частини покарання бiльш мяким
покаранням може бути застосовано пiсля фактичного
вiдбуття не менше двох третин призначеного строку
покарання.
При замiнi невiдбутоТ частини позбавлення волi
виправними роботами вони призначаються у межах
строкiв, встановлених законом д.я цього виду покаран-
ня, i не повиннi перевищувати невiдбутий строк позбав-
лення волi.
Застосовуючи умовно-дострокове звiльнення вiд
покарання або замiну невiдбутоТ частини покарання
бiльш мяким покаранням, суд може покласти на певний
трудовий колектив чи особу, за єх згодою, обовязок по
нагляду за умовно-достроково звiльненим протягом
невiдбутоТ частини призначеного судом строку пока-
рання або за особою, якiй невiдбуту частину покарання
замiнено бiльш мяким покаранням, 1 проведенню з нею
виховноє роботи.
В разi вчинення особою, дО якоє у вiцi до вiсiмнадцяти
рокiв було застосовано умовно-дострокове звiльнення,
протягом невIдбутоТ частини покарання нового
злочину, суд призначау Ти покарання за правилами,
передбаченими статтею 43 цього Кодексу.
(Ст. 53 - в редакцiє Указу вiд 12 грудня 1969 р. //Вiдомостi
Верховноє Ради УРСР. - 1969. -№50. -Ст. 388).
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 23 липня 1973 р.,
26травня 1980 р., Є2сiчня 1983 р., 31липня1987р., 14 квiтня
1988 р. i Законами вiд 18 вересня 1991 р., 17 червня 1992 р.,
26 сiчня 1993 р. // 1973. - №32. - Ст. 260; 1980. - №24. -
Ст. 430; 1983. - №4. - Ст. 50; 1987. - №32. - Ст. 631; 1988. -
№17. - Ст. 427; Вiдомостi Верховноє Ради Украєни - 1991. -
№47. - Ст. 650; 1992. - №35. - Ст. 511; 1993. - №12. - Ст. 97).
1. Ст.53 встановлюу для осiб, якi вчинили злочини у вiцi до
вiсiмнадцяти рокiв, бiльш пiльговi, порiвняно з дорослими, умови
умовно-дострокового звiльнення вiд покарання i замiни
невiдбутоє частини покарання бiльш мяким покаранням.
2. Дана стаття поширюупiся на осiб, засуджених за злочини, вчиненi
у вiцi до аиямнодипш рокiв, незалежно вiд того, якi саме це злочини.
Обмеження, передбаченi 52, на таких осiб не поширюються.
3. Якщо особа вiдбувау покарання за сукупнiстю злочинiв або
вирокiв за злочини, вчиненi як до, так i пiсля досягнення 18-рiчного
вiку, то при вирiшенi питання про застосування умовно-достроко-
вого звiльнення або замiни невiдбутоє частини покарання бiльш
мяким слiд керуватися одночасно i ст. 53, i сi-.52.
4. Пiдставами застосування умовно-дострокового звiльнення
вiд покарання або замiни покарання бiльш мяким покаранням
щодо осiб, якi вчинили злочин у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв, у
виправлення засудженого, доведене його зразковою поведiнкою,
чесним ставленням до працi i навчання, а також фактичне
вiдбуття ним не менше однiує третини (ч. 4 ст. 53), половини (ч.5
ст.53) чи двох третин (ч.б ст.53) призначеного строку покарання.
Про встановлення фактично вiдбутоє чистини покарання
див. п.10 коментаря до ст. 52.
5. Спiльне подання про умовно-дострокове звiльнення вiд пока-
рання чи замiну невiдбутоє частини покарання бiльш мяким пока-
ранням щодо особи, яка вчинила злочин у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв,
вносять адмiнiстрацiя виховно-трудовоє колонiє чи iнспекцiя
виправних робiт i працевлаштування органiв внутрiшнiх справ
(вони у органами, що вiдають вiдбуванням покарання у виглядi
вiдповiдно позбавлення волi та виправних робiт) i комiсiя в справах
неповнолiтнiх або ж адмiнiстрацiя виправно-трудовоє колонiє, куди
згаданi особи переведенi для подальшого вiдбування покапання
пiсля досягнення ними вiсiмнадцятирiчного вiку, чи названа
iнспекцiя i спостережна комiсiя.
Про обовязки i права органу, який вiдау виконанням покаран-
ня, див. п. 14 коментаря до ст.52.
6. У разi вчинення особою, до якоє було застосоване умовно-
дострокове звiльнення, протягом невiдбутоє частини покарання
нового злочину, суд призначау єй покарання за сукупнiстю
вирокiв, керуючись ст. 43.
Стаття 54. Звiльненiм вiд вiдбування покарання
Звiльнення засудженого вiд вiдбування покарання, а
також помякшення призначеного покарання, крiм
звiльнення вiд покарання або помякшення покарання в
порядку амнiстiє та помилування, може застосову-
ватись тiльки судом у випадках 1 в порядку, зазначених
у законi.
Особа, засуджена за дiяння, каранiсть якого законом
усунена, пiдлягау звiльненню вiд призначеного судом
покарання.
Призначена засудженому мiра покарання, що
перевищуу санкцiю нововиданого закону, знижууться
до максимально? межi покарання, встановленого цим
законом.
(iз змiнами, внесеними Законом вiд 7 липня 1992 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики