науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

знижка з цiни залежно вiд кiлькостi то.
варiв, що купуються; знижка з тии за оплату готiвкою; знижка
з цiни сезонна та iн. Надбавка i нацiнка - 1) надбавка (доплата)
до базовоє цiни на товари чи послуга, яка зумовлена виконанням
продавцем додатковихумов покупця; 2) надбавка до цiни товару
при бого реалiзацiє з баз i складiв оптоких фiрм, необхiдна дiє
покриття єх затрат i одержання певного середнього прибутку.
4. Зговiр про фiксування цш передбачау наявнiсть поперед-
нього порозумiння (домовленостi, угоди) мiж субуктам>
пiдприумницькоє дiяльностi про встановлення чи пiдтримання
монопольних цiн (тарифiв), знижок, надбавок, нацiнок з метою
усунення конкуренцiє мiж субуктами пiдприумницькоє
дiяльностi. Монопольнi цiни (тарифи), знижки, надбавку
нацiнки, як правило, фiксуються на рiвнi, що перевищуу реальну
цiну товарiв (послуг). Проте монопальнi цiни можуть тимчасово
встановлюватись i на рiвнi, нижчому вiд собiвартостi товари
(послуг), тобто товари реалiзуються i послуги надаються без
отримання прибутку чи навiть iз збитками. Зговiр про фiксування
таких (демпiнгових) цiн зумовлюуться намiром усунути конку-
рентiв з ринку, досягти єх банкрутства тощо.
5. Злочин, передбачений ч.I ст.155, належить до формальних
злочинiв i вважауться закiнченим з моменту досягнення поро-
зумiння (зговору) мiж субуктами пiдприумницькоє дiяльносп
про встановлення (пiдтримку) монопольних цiн (тарифiв),
знижок, надбавок, нацiнок.
6. З субуктивноє сторони злочин, передбачений ч.I ст. 155,
характеризууться лише прямим умислом i спецiальною метою -
усунення конкуренцiє мiж субуктами пiдприумницькоє дiяльносп.
7. Субуктом злочину можуть бути громадянцi пiдприумцi, якi
здiйснюють пiдфиумницьку дiяльнiсть без створення юридичим
особи, а також службовi особи субуктiв пiдприумницькоє;
дiяльностi - юридичних осiб, якi вступили в зговiр про встаио>-
лення (пiдтримку) монопольних цiн (тарифiв), знижок, наба-
вок, нацiнок з метою усунення конкуренцiє мiж субуктам>
пiдприумницькоє дiяльностi.
8. З обуктивноє сторони злочин, передбачений ч.2, може бутi
вчинено лише активними дiями: 1) застосуванням насильства;
2) завданням шкоди; 3) загрозою застосування насильства єє
завдання шкоди.
9. Насильство з метою примусити потерпiлого штучно
змiнити чи зафiксувати на певному рiвнi цiну на товаря i
послуги може дiставати вияв в нанесеннi ударiв, побоєв, легких i
середньоє тяжкостi тiлесних ушкоджень, позбавленнi водi i
iншому фiзичному впливовi на потерпiлого. Заподiяння
потерпiлому тяжких тiлесних ушкоджень не охоплюуться поня
тям "насильство" за ч.2 i вимагау додатковоє квалiфiкацiє за.
ст. 101. Насильство може бути застосоване не тiльки до особi, КД
якоє вимагають штучно змiнити чи штучно пiдтримувати
(зафiксувати) цiни на товари i послуги, але й до близьких єй осiб.
Застосування насильства до таких (близьких) осiб слiд квалiфiкувати
за сукупнiстю злочинiв за ч.2 чи ч.З ст.155 i вiдповiдною статтею
КК,шо передбачау вiдповiдальнiсть за насильницькi дiє,
10. Пiд завданням шкоди слiд розумiти заподiяння
потерпiлому матерiальних збиткiв (знищення чи пошкодження
його майна, товарiв, засобiв виробництва тощо), позбавлення
можливостi займатися пiдприумницькою дiяльнiстю (виробляти
товари, надавати послуги, виконувати роботу), пiдрив дiловоє
репутацiє субукта пiдприумницькоє дiяльностi, усунення доступу
до нього постачальникiв, покупцiв, iнших пiдприумцiв, розголо-
шення конфiденцiйноє iнформацiє, в тому числi комерцiйноє
таумницi, поширення неправдивих або неточних вiдомостей, що
завдало шкоду майновим iнтересам i дiловiй репутацiє та iн.
11. Погроза насильством чи завдання шкоди характеризуються
висловлюванням у будь-якiй формi (словами, жестами, демонст-
рацiую зброє тощо) намiру застосувати насильство чи заподiяти
шкоду субукту пiдприумницькоє дiяльностi, вiд якого вимагають
штучно змiнити (збiльшити чи зменшити) чи штучно
зафiксувати цiни на певному рiвнi. При цьому погроза повинна
бути реальною i сприйматись як така потерпiлим.
12. З обуктивноє сторони злочин, передбачений ч.2 ст. 155, у
матерiально-формальним. При застосуваннi насильства i за-
подiяннi шкоди злочин буде вважатись закiнченим з моменту
настання наслiдкiв у виглядi заподiяння шкоди, нанесення
тiлесних ушкоджень чи iншоє шкоди здоровю потерпiлого тощо.
Погроза насильством чи заподiяння шкоди утворюу закiнчений
склад злочину з моменту доведення й до вiдома особи, вiд якоє
вимагауться штучно змiнити чи зафiксувати цiни.
IЗ. Субуктивна сторона передбаченого ч.2 ст.155 злочину
характеризууться лише прямим умислом i спецiальною метою -
примусити субукта пiдприумницькоє дiяльностi проти його волi
штучно змiнити чи зафiксувати на певному рiвнi цiни на товари
i послуги. Мотивами вчинення передбачених ч.2 дiй у прагнення
монополiзувати ринок товарiв i послуг, усунути з нього конку-
рентiв, отримати монопольнi прибутки.
14. Субуктом злочину можуть бути приватнi особи, якi
досягли шiстнадцятирiчного вiку (особи, що здiйснюють
пiдприумницьку дiяльнiсть без утворення юридичноє особи, iншi
особи, якi дiють в iнтересах субуктiв пiдприумницькоє дiяльностi,
зокрема за винагороду), а також службовi особи субуктiв
Пц.приумницькоє дiяльностi - юридичних осiб.
15. Квалiфiкованими видами застосування насильства, за-
подiяння шкоди чи погрози ними з метою штучноє змiни чи
штучного фiксування цiн згiдно з ч.З ст. 155 у вчинення вка-
заних дiй органiзованою групою або особою, ранiше судимою за
злочини, передбаченi ст. 155.
16. Про поняття органiзованоє групи див. п.IО коментаря до ст.155.
При вчиненнi органiзованою групою дiй, передбачених ч.2 ст. 155 дiє
асiх членiв такоє групи повиннi квалiфiкуватись лише за ч.З ст. 155.
17- Ранiше судимою у особа, яка ранiше засуджувалась за
один iз злочинiв, передбачених ст.155 i судимiсть з якоє не знята
чи не погашена у встановленому законом порядку.
18. Насильство, завдання шкоди чи погроза ними з метою
штучноє змiни або штучного фiксування цiн (ч.2 ст. 155) слiд
вiдмежовувати вiд примушування особи до штучного пiдвищеиня
чи пiдтримання високих цiн на товари або послуги населенню
шляхом насильства, завдання шкоди або погрози єх застосування
(ч.I ст. 155). Названi склади злочинiв слiд розглядати .як за-
гальний (ч.2 ст. 155) i спецiальний (ч.I ст.155) склади. Розме-
жувальними ознаками у мотив вчинення злочину i змiст засто-
сованого насильства i заподiяноє шкоди. Метою вчинення перед-
бачених ч.2 ст. 155 дiй у примушення субукта нiдприумнiцмай
дiяльностi змiнити цiни на товари i послуги чи зафiксувати єх на
певному рiвнi. При цьому зазначена вимога стосууться змiнi цiн
як в бiк єх пiдвищення, так i зниження, єх монополiзацiє на
певному, в тому числi й демпiнговому, рiвнi. Мета вчинення дД,
передбачених ч.I ст. 155 бiльш вузька - примусити особу
змiнити цiни лише в бiк єх пiдвищення, а також пiдтрiмуiаii
завищенi цiни. Насильством за ч.2 ст.155 охоплюуться i умисне
заподiяння тiлесних ушкоджень середньоє тяжкостi,>
насильством за ч.I ст. 155 - заподiяння лише легких тiлесиих
ушкоджень. Частиною 2 ст. 155 охоплюуться також заподiяний
бiльш тяжкоє шкоди нiж передбачена ч.I ст.155, оскiльки
санкцiя ч.2 ст. 155 бiльш сувора (максимально можливе пока-
рання - до 5 рокiв позбавлення волi) нiж санкцiя ч.I ст.155 (да
двох рокiв позбавлення волi). Конкуренцiя зазначених складi>.
злочинiв повинна вирiшуватись на користь спецiального складу
злочину, тобто складу злочину, передбаченого ч.I ст.155.
Стаття 156. Виключена.
(Закон вiд 28 сiчня 1994 р. //Голос Украєни. - 1894. -
ЗО березня).

Стаття 156. Виключена.
(Ст. 156 Кодекс доповнено Указом вiд 29 березня 1973 р.
//Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1973. - №15. - Ст. 110).
(Виключена Законом вiд 7 липня 1992 р. //Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. -1992. - №39. - Ст. 570).
Стаття 156. Приховування банкрутства
Умисне приховування громадянином - засноамшийЪ
чи власником суббкта пIдприемницькоТ дiяльиостIiЛ
також службовою особою субукта пiдприемн)здыем
дiяльностi овоеТ стiйкоТ фiнансовоє неспромажиос>т1
шляхом подання недостовiримх вiдомостей, якiцо Ц
этедало велико? матерiальноТ шкоди кредитору)
караетьоя позбавлеииям водi на строк до двок рмА
абб штрафом до трьохсот мiнiмальних розмiрiв М"
вобiтпоє плати, з позбавленням права займати певнi
дради або займатися певною дiяльнiстю строком до
" "Ст 5Р Кодекс доповнено Законом вiд 28 сiчня 1994 р. //
Голос Украєни. - 1994. - ЗО березня).
i Банкрутство - це повязана з недостатнiстю активiв у
довiднiй формi неспроможнiсть юридичноє особи - субукта
пiдприумницькоє дiяльностi - задовольнити у встановлений строк
предявленi до нього з боку кредиторiв вимоги i виконати зо-
бовязання перед бюджетом (ст. I Закону вiд 14 травня 1992 р.
"Про банкрутство" // Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. - 1992.
- №Э1. - Ст.440).
2. У разi виникнення стану банкрутства (за письмовою заявою
кредиторiв або самих боржникiв) арбiтражним судом пору-
шууться провадження у справi про визнання боржника банкру-
том. Подання до арбiтражного суду такоє заяви - право, а не
обовязок кредитора i боржника.
3. Кредитор - це громадянин або юридична особа, яка мау
пiдтвердженi належними документами майновi вимоги до
боржника, за винятком осiб, майновi вимоги яких повнiстю
забезпеченi заставою.Крiм того, згiдно з розясненнями президiє
Вищого арбiтражного суду Украєни вiд 15 квiтня 1993 р. "Про
деякi питання застосування Закону Украєни "Про банкрутство",
кредиторами можуть бути органи стягнення, зазначенi в ст. 2
Декрету Кабiнету Мiнiстрiв Украєни вiд 21 сiчня 1993 р. "Про
стягнення невнесених у строк податкiв i неподаткових платежiв"
(податковi iнспекцiє, державнi iнспекцiє по контролю за цiнами,
установи Державного фонду сприяння зайнятостi населенню,
Пенсiйного фонду, Фонду соцiального страхування.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики