науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

За таким же правилом
вирiшууться питання про умовно-дострокове звiльнення вiд
покарання або замiну невiдбутоє частини покарання бiльш
мяким покаранням, якщо особа вiдбувау покарання за вчинення
двох i бiльше злочинiв, вчинених нею як до, так i пiсля 18 рокiв.
i 2. Що стосууться виправлення, то воно мау бути доведеним
з точки зору таких критерГiв: зразковоє поведiнки засудженого
в перiод вiдбування покарання i чесного ставлення до працi.
Висновок суду про виправлення засудженого мау грунтуватися на
всебiчному врахуваннi даних про його поведiнку за весь перiод
вiдбування покарання, а не за час, що безпосередньо передуу
розгляду питання про можливiсть застосування умовно-дострокового
звiльнення i замiни невiдбутоє частини покарання бiльш мяким.
Суд не вправi вiдмовляти в умовно достроковому звiльненнi або
замiнi невiдоутоє частини покарання бiльш мяким з мотивiв, не
передбачених в ст.52 (наприклад, вчинення тяжкого злочину, нетрива-
ле перебування засудженого у данiй виправно-трудовiй установi).
IЗ. Умовно-дострокове звiльнення вiд покарання i замiна
невiдбутоє частини покарання бiльш мяким покаранням засто-
совуються судом за мiсцем вiдбування засудженим покарання за
поданням органiв, зазначенях в ч.З ст.52. Матерiали, якi пода-
iлься щшх органами, мають вiдповiдати вимогам, передбаченим
ст. 110 ВТК (див. п.7 постанови Пленуму Верховного Суду
Украєни вiд 26 грудня 1975 р. №10 // Бюлетень... - С.45).
Необхiдно мати на увазi, що при фактичному вiдбуттi засуд-
женим передбаченоє законом частини призначеного строку пока-
рання щ органи зобовязанi розглянути питання про мохдввiсть
застосування умовно-дострокового звiльнення вiд покарання або
замiни невiдбутоi частини покарання бiльш мяким, але вправi
подати на розгляд суду матерiали лише щодо тих засуджених,
якi цього заслуговують.
14. При вирiшеннi питання про застосування умовно-достроко-
вого звiльнення суд враховуу викладенi в поданих матерiалах
вiдомостi про сбргшв засудженим мiсце проживання, наявнiсть у
нього сiмє або iнших родичiв, з якими вiн буде жити, про можливiсть
його працевлаштування на конкретному пiдприумствi та згоду
трудового колективу (а стосовно засудженого, що вчинив злочин у
вiцi до 18 рокiв, також про згоду певноє особи здiйснювати обовязки
по спостереженню за засудженим i проведенню з ним виховноє
роботя). Вiдсутнiсть вказаних вiдомостей не епiдетавоюддя вiдмови
в умовно-достроковому звiльненнi. Вразi необхiдностi єх одержання
суд може вiдкласти розгляд справи або повервути матерiали органу,
який вiдау виконанням покарання.
15. При умовно-достроковому звiльненнi вiд основного пока-
рання суд у всiх випадках повинен обговорити питання про
можливiсть звiльнення i вiд додаткових покарань.
16. У разi вчинення умовно-достроково звiльненою особою
протягом невiдбутоi частини покарання нового злочрну суд
призначау й покарання вiдповiдно до ст.43.
Вирiшуючи питання про приуднання до покарання за новий
злочин невiдбутоi частини покарання за попереднiй, слiд мати
на увазi, що остаточна мiра покарання в усякому разi повинна
бути бiльшою, нiж та частина покарання, яка не була вiдбута в
звязку з умовно-достроковим звiльненням.
Якщо особа, якiй невiдбута частина покарання була замiнена
на пiдставi ст.52 бiльш мяким покаранням, вчинила пiд час
вiдбування цього покарання новий злочин, то покарання призна-
чауться також за правилами, передбаченими ст.43.
Стаття 52\ Незастосування умовно-достро-
кового звiльнення вiд покарання
бiльш м яким
замiни
Умовно-дострокове звiльнення вiд покарання 1 замiна
невiдбутоТ частини покарання бiльш мяким покаран-
ням не застосовууться:
1) до особливо небезпечного рецидивiста;
2) до особи, засудженоє за особливо небезпечнi
злочини протидержави (статтi 56-60, 62, 63, 63;
3) до осiб, засуджених за бандитизм (стаття 69); дiє,
що дезорганiзують роботу виправно-трудових установ
(стаття 69); розбiй з метою заволодiння державним,
колективним майном або iндивiдуальним майном гро-
мадян при обтяжуючих обставинах (статтi 86 частина 2,
142 частини 2 1 3); розкрадання державного або ко-
лективного майна в особливо великих розмiрах (стаття
86), вчинене шляхом розбою; умисне вбивство (статтi
93) 94, 96, 234 пункт "в"), крiм убивства при
перевищеннi меж необхiдноє оборони або в станi
сильного душевного хвилювання; умисне тяжке тiлесне
ушкодження при обтяжуючих обставинах (стаття 101
частини 2 1 3, 189 частина 2); згвалтування, що
спричинило особливо тяжкi наслiдки, с так само згвал-
тування малолiтньоє (стаття 117 частина 4); захоплення
заложникiв (стаття 123); створення не передбачених
законодавством вiйськових або Iнших збройних форму-
вань чи груп (стаття 187Ї); посягання на життя
працiвника мiлiцiє або народного дружинника у звязку з
єх службовою або громадською дiяльнiстю по охоронi
громадського порядку (стаття 190); особливо злiсне
хулiганство (стаття 206 частина 3); угон або захоплення
залiзничного рухомого складу, повiтряного, морського
або рiчкового судна (стаття 217); блокування транс-
портних комунiкацiй (стаття 217 частина 3); розкра-
дання вогнестрiльноє зброє, бойових припасiв або
вибухових речовин шляхом розбiйного нападу (стаття
223 частина 2); розкрадання наркотичних засобiв шля-
хом розбiйного нападу, а так само у великих розмiрах
(стаття 229 частина 3);
4) до особи, якiй покарання у виглядi смертноє кари
замiнено позбавленням волi в порядку помилування
або амнiстiє;
5) до особи, яка ранiше бiльш як два рази засуджува-
лася до позбавлення волi за умиснi злочини, якщо
судимiсть за попереднiй злочин не знято або не пога-
шено у встановленому законом порядку;
6) до особи, яка ранiше звiльнялася з мiсць позбав-
лення волi до повного вiдбуття призначеного судом
строку покарання умовно-достроково або умовно з
обовязковим залученням до працi 1 знову вчинила
умисний злочин протягом невiдбутоє частини покаран-
ня або обовязкового строку роботи.
(Ст. 57 Кодекс доповнено Указом вiд 12 грудня 1969 р. //
Вiдомосл Верховноє Ради УРСР. -1969. -№50. -Ст. 388).
(Ст.52 в редакцiє Указу вiд23 березня 1977 р. iз змiнами, вне-
сенимиУказамивiд12сiчня 1983 р., 20травня1985р., Зiлипня
1987р., 21серпня1987р., 18сiчня1991р. 13аконамивiд18верес-
ня 1991 р., 17 червня1992р. ,26сiчня1993 р., 11 листопада 1993 р.
//Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1977. -№14. -Ст. 128; 1983.
-№4. -Ст. 50; 1985. -№23. -Ст. 543; 1987. -№32. -Ст. 631; 1987.
- №35. - Ст. 674; 1991. - №7. - Ст. 45; Вiдомостi Верховноє Ради
Украєни. - 1991. - №47. - Ст. 650; 1992. - №35. - Ст. 511; 1993. -
№12. - Ст. 97; Голос Украєни. -1993. -1 грудня).
1. Незастосування умовно-дострокового звiльнення вiд пока-
рання i замiни покарання бiльш мяким обумовлене пiдвищеною
суспiльною небезпечнiстю засудженого i (або) вчиненого ним
злочину.
2. До осiб, яким в порядку, передбаченому статтями 42 чи 43,
призначено покарання за вчинення двох або бiльше злочинiв,
якщо хоча б один з них передбачений в пп.2 чи 3 ст. 52,
умовно-дострокове звiльнення або замiна невiдбутоє частини
покарання не застосовуються.
3. Про поняття особливо небезпечного рецидивiста див. комен-
тар до ст. 26.
4. Про поняття i види особливо небезпечних злочинiв проти
держави див. коментарi до статей 56-60, 62, 63, 63.
5. Пiд особами, якi ранiше бiльше двох разiв засуджу-
вались до позбавлення волi за умиснi злочини, слiд розумiти
тих, хто не менше трьох разiв був засуджений до позбавлення
волi за вказанi злочини, включаючи засудження до позбав-
лення волi i за останнiм вироком. Умовно-дострокове
звiльнення вiд покарання i замiна покарання бiльш мяким до
таких осiб не застосовуються, якщо поряд зi знятими або
погашеними судимостями за вказанi злочини у них у хоча б
одна судимiсть - за вироком, який передував засудженню за
останньою справою.
6. Для застосування п.б ст. 52 необхiдно встановити факт
вчинення нового умисного злочину протягом невiдбутоє частини
строку покарання при умовно-достроковому звiльненнi вiд пока-
рання або обовязкового строку роботи при умовному звiльненнi
з мiсць позбавлення волi з обовязковим залученням засудженого
до працi.
В останньому випадку йдеться про застосування згаданого
iнституту не лише в .судовому порядку, а й зактом амнiстiє чи
помилування.
Стаття 52.Умовне звiльнення з мiсць позбавлен-
ня волi з обовязковим залученням за-
судженого до працi
До повнолiтнiх працездатних осiб, що вiдбувають
покарання в мiсцях позбавлення волi, за винятком за-
суджених, якi вiдбувають покарання в колонiях-посе-
леннях для осiб, що вчинили злочини з необережностi,
а також у колонiях-поселеннях, якщо дальше виправ-
лення 1 перевиховання таких осiб можливе без iзоляцiє
вiд суспiльства, але в умовах здiйснення за ними нагля-
ду, може бути застосовано умовне звiльнення з мiсць
позбавлення волi з обовязковим залученням засудже-
ного до працi в мiсцях, що визначаються органами, якi
вiдають виконанням вироку.
Умовне звiльнення з мiсць позбавлення волi з
обовязковим залученням засудженого до працi може
бути застосовано:
1) до осiб, засуджених на строк до десяти рокiв включ-
но, пiсля фактичного вiдбуття ними не менше третини
призначеного строку покарання;
2) до осiб, засуджених на строк понад десять рокiв,
пiсля фактичного вiдбуття ними не менше половини
призначеного строку покарання;
3; до осiб, засуджених за злочини, перелiченi в
частинi в статтi 52 цього Кодексу, пiсля фактичного
вiдбуття ними не менше двох третин призначеного
строку покарання.
Умовне звiльнення з мiсць позбавлення волi з
обовязковим залученням засудженого до працi застосо-
вууться судом за мiсцем вiдбування покарання засуд-
женим за спiльним поданням органу, який вiдау виконан-
ням покарання, i спостережноє комiсiє при виконавчому
комiтетi мiсцевоє Ради народних депутатiв при наявностi
зобовязання засудженого зразковою поведiнкою I
чесним ставленням до працi довести своу виправлення.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики