науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Використання
подiбних знакiв з iншою метою i особами, якi не мають
вiдношення до санiтарноє служби, заборонено.
У вiдповiдностi з мiжнародними угодами i передбачена
кримiнальна вiдповiдальнiсть за зловживання цими знаками.
2. Злочин може виражатися: 1) в носiннi в районi воунних дiй
знакiв Червоного Хреста i Червоного Пiвмiсяця
вiйськовослужбовцями, якi не мають на це права; 2) у зловживаннi
у воунний час вiдмiтними знаками, якi нядяиi санiтарнiй службi.
Наприклад, утворюу склад злочину використання
вiйськовослужбовцем у воунний час для мети, яка не мау нiякого
вiдношення до санiтарноє служби, морських суден, пофарбованих у
бiлий колф, i таких, що мають на бортах i горизонтальнiй поверхнi
знаки Червоного Хреста або Червоного Пiвмiсяця.
3. Протиправне носiння знакiв Червоного Хреста i Червоного
Пiвмiсяця i зловживання ними можуть бути вчиненi мiльки з
прямим умислом.
4. Субуктам злочку може бути буда>-жий вшсiковослуювеф.
5. Про поняття "район воунних дiй" дш. п.5 коментаря д1ст.261
ДОДАТОК
Перелiк майна, що не пiдлягау конфiскацiє за
судовим вироком
I. Не пiдлягають конфiскацiє такi види майна та предмети, що
належать засудженому на правах особистоє власностi чи у його
часткою у спiльнiй власностi, необхiднi для засудженого та осiб,
якi перебувають на його утриманнi:
1. Жилий будинок з господарськими будiвлями в сiльськiй
мiсцевостi, якщо засуджений та його сiмя постiйно в ньому
проживають.
2. Носильнi речi та предмети домашнього вжитку, необхiднi
засудженому i особам, якi перебувають на його утриманнi:
а) одяг - на кожну особу; одне лiтну або осiнну пальто, одне
зимове пальто або кожух, один зимовий костюм (для жiнок - два
зимових плаття), один лiтнiй костюм (для жiнок - два лiтнiх
плаття), головнi убори по одному на кожний сезон. Для жiнок,
крiм того, двi лiтнi хустки i одна тепла хустка (або шаль);
б) взуття в кiлькостi однiує пари шкiряноє, однiує пари гумовоє
i пари валянок на кожну особу;
в) бiлизна у кiлькостi двох змiн на кожну особу;
г) постiль (матрац, подушка, двi простинi, двi наволочки,
ковдра) i два особистих рушники на кожну особу;
д) необхiдний кухонний посуд;
е) меблi - по одному лiжку та стiльцю (або табуретцi) на кожну
особу, один стiл, одна шафа i одна скриня на сiмю;
ж) всi дитячi речi.
3. Продукти харчування, потрiбнi для особистого споживання
засудженому, членам його сiмє та особам, якi перебувають на
його утриманнi, - на три мiсяцi, а для осiб, якi займаються
сiльським господарством, - до нового врожаю.
4. Паливо, потрiбне засудженому, членам його сiмє та особам,
якi перебувають на його утриманнi, для готування єжi та
обiгрiвання примiщення на протязi шести мiсяцiв.
5. Одна корова, а при вiдсутностi корови - одна телиця; коли
немау нi корови, нi телицi - одна коза, вiвця чи свиня - у осiб,
якi займаються сiльським господарством.
6. Корм для худоби, яка не пiдлягау конфiскацiє, - в кiлькостi,
потрiбнiй до вигону худоби на пасовище або до збору нових
кормiв.
7. Насiння, потрiбне для чергових посiвiв (осiннього i весня-
ного), та незнятий урожай - у осiб, якi займаються сiльським
господарством.
8. Сiльськогосподарський iнвентар - у осiб, якi займаються
сiльським господарством.
9. Знаряддя особистоє кустарноє i ремiсничоє працi, а також
потрiбнi для особистих професiйних занять засудженого iнстру-
менти, приладдя i книги, за винятком випадкiв, коли суд позбавив
засудженого права займатися даною дiяльнiстю.
10. Пайовi внески до кооперативних органiзацiй (крiм дачно-
будiвних кооперативiв) та колгоспiв
Примiтка. Пайовi внески до житлобудiвних кооперативiв можуть
бути конфiскованi в разi, коли спорудження будинку ще не закiнчено.
II. В разi конфiскацiє частки засудженого в спiльному майнi
колгоспного двору чи господарства громадян, якi займаються
iндивiдуальною трудовою дiяльнiстю в сiльському господарствi,
розмiр його частки визначауться пiсля виключення з цього майна
того, що не пiдлягау конфiскацiє.
1. Вступна частина роздiлу 1 Перелiку - iз змiнами, внесеними
Указом вiд 22 червня 1984 р. // Вiдомостi Верховноє Ради УРСР
- 1984. - №27 - Ст.512.
2. Пункт 10 роздiлу 1 i роздiл II - iз змiнами, внесеними Указом
вiд 12 сiчня 1983 р. // Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1983.
- №4. - Ст.50.)
Змiст
Глава I
Глава II
ГлаяаIII
Глава IV
Глава V
Гламi
Глава II
ГлаваIII
Глава IV
Глава V
Глава VI
Глава VII
Глава VIII
Глава ЄХ
ГлаваХ
ГлаваХ]
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
МЕЖI ЧИННОСТI КРИМIНАЛЬНОГО
КОДЕКСУ ...................
ПРОЗЛОЧИН .................
ПРО ПОКАРАННЯ ...... ......
ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ I ПРО
ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД ПОКАРАННЯ
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВИ . .
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВНОЄ I
КОЛЕКТИВНОЄ ВЛАСНОСТI
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ, ЗДОРОВЯ, ВОЛI I
ГIДНОСТI ОСОБИ .................
злочини ПРОТИ полiтичних
I ТРУДОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН .......
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ IНДИВIДУАЛЬНОЄ
ВЛАСНОСТI ГРОМАДЯН
ГОСПОДАРСЬКI ЗЛОЧИНИ
СЛУЖБОВI ЗЛОЧИНИ . . .
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ .......
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛIННЯ .
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЄ БЕЗПЕКИ,
ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА НАРОДНОГО
ЗДОРОВЯ ........... ..........
ВIЙСЬКОВIЗЛОЧИНИ ..............
ДОДАТОК Перелiк майна, що не пiдлягау конфiскацiє
за судовим вироком .............

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики