науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Злочин у закiнченим з моменту привласнення майна.
3. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Винний знау, що майно, яке вiв привласнив, налехить
державi або колективнiй органiзацiє чи пiдприумству. Якщо
винний не знав про приналежнiсть майна державi чи колективнiй
органiзацiє, кримiнальна вiдповiдальнiсть виключауться.
4. Субукт злочину - особа, яка на момент скоуння злочину
досягла шiстнадцятирiчного вiку.
Стаття 89. Умисне знищення або пошкодження
державного чи колективного майна
Умисне знищення або пошкодження державного чи
колективного майна -
карауться позбавленням волi на строк до одного року,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до двохсот карбованцiв.
Те саме дiяння, вчинене шляхом пiдпалу або Iншим
загальнонебезпечним способом, а так само умисне
знищення чи iстотне пошкодження лiсових масивiв
шляхом пiдпалу -
караються поебавяеиням волi на строк до девяти рокiв.
Умисне знищення або пошкодження децжавиего чи
колективмего майна або лiсових масивiв, вчинене шля-
хом пiдпалу або Iншим загалимебеапечним епево-
бом, якщо це дiяння епричинило людськi жертви абе зв-
вдале евеблим великоє шкоди,-
карауться позбавленням волi на строк вiд восьми до
пятнадцяти рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 25 листопада 1964 р.,
12 сiчня 1983 р., 20 травня 1985 р. i Законами вiд 6 березня
1992 р., 17 червня 1992 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР.
- 1964. - №49. - Ст. 685; 1983. - №4. - Ст. 50; 1885. - №23.
- Ст. 543; Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -1992. - №23.
- Ст. 337; 1992. - №35. - Ст. 511).
логiчною шкодою - масовим знищенням рiдкiсних дерев, тварин
та птахiв, що занесенi до "Червоноє книги", тощо.
II. Для констатацiє розглядуваного складу злочину потрiбно
встановити причинний звязок мiх дiями та наслiдками, що настали.
12. Суб ективна сторона злочину характеризууться
умислом (прямим або непрямим): винний усвiдомлюу суспiльну
небезпечнiсть своєх дiй, передбачау знищення або пошкодження
майна та бажау чи свiдомо допускау настання цих наслiдкiв.
IЗ. Ставлення до такого наслiдку, як людськi жертви, харак-
теризууться, як правило, необережною формою винв: особа
передбачау можливiсть настання смертi потерпiлого, але легко-
важно розраховуу вiдвернути настання такого наслiдку або вза-
галi не передбачау можливостi настання смертi, хоча повинна
була i могла передбачати. У випадку умисного заподiяння смертi
потерпiлому при знищеннi чи пошкодженнi предмета злочину
шляхом пiдпалу або iншим загальнонебезпечним способом
скоуне квалiфiкууться за сукупнiстю злочинiв за ст.93 та ч.З ст.89.
14. Моєми> та мета знищення чи пошкодження майна не у
обовязковими ознаками субуктивноє сторони розглядуваного
злочину, але мають значення для вiдмежування його вiд деяких
iнших злочинiв. Так, вчинення дiй, спрямованих на знищення
чи пошкодження майна з метою ослаблення держави, при наяв-
ностi всiх iнших ознак, вказаних у ст.бО, квалiфiкууться за цiую
нормою як диверсiя.
Знищення або пошкодження майна пiд час масових безпо-
рядкiв охоплюуться ст. 71.
Пошкодження або знищення державного чи колективного май-
на, заподiяне в процесi вимагательства з метою змусити
потерпшого виконати предявлену вимогу.якщо воно було вчине-
но не шляхом пiдпалу чи iншим загальнонебезпечним способом,
повнiстю охоплюуться ч.2 ст.86, а в разi заподiяння великоє
шкоди чи iнших тяжких наслiдкiв - ч.З ст.86. Якщо ж при цьому
майно було знищено чи пошкоджено шляхом пiдпалабо iншим
загальнонебезпечним способом, дiє винноє особи належить
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв, передбачених ч.2 чи ч.З
ст.8б та ч.2 чи ч.З ст.89. Знищення, а також пошкодження майна
з метою полегшити скоуння крадiжки, грабежу чи розбою
повинно квалiфiкуватися за сукупнiстю як вiдповiдна форма
розкрадання за статтями 81,82,86 або ст.86 та за вiдповiдною
частиною ст.89.
Знищення або пошкодження державного чи колективного майна
без квалiфiкуючих ознак, вчинене з хулiганських мотивiв,
охоплюуться СТ.206, а за наявностi квалiфiкуючих ознак потребуу
квалiфiкацiє також за ч.2 чи ч.З ст,89. (п. 14 постанови Пленуму
Верховного Суду Украєни вiд 28 червня 1991 р. №3 "Про судову
практику в справах про хулiганство" // Бюяетень...- С. 152).
15. Субуктом злочину, передбаченого ч. I ст.89, у особа, яка
досягла 16 рокiв. За те саме дiяння, вчинене шляхом пiдпалу або
iншим загальнонебезпечним способом (ч.2 ст.89),
вiдповiдальгiiсть настау також з 16 рокiв. В той же час за умисне
знищення або пошкодження державного чи колективного майна,
що спричинило тяжкi наслiдки, вiдповiдальнiсть настау з 14 рокiв
(ч.2 ст. 10). Пiд тяжкими наслiдками розумiються наслiдки,
вказанi в ч.2 та ч.З ст.89.
Умисне знищення чи пошкодження державного чи ко-
дективного майна, вчинене внаслiдок перевищення службовою
особою влади або службових повноважень, пiдлягау квалiфiкацiє
за сукупнiстю ст. 166 i ст.89 (п. 7 постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 27 грудня 1985 р. №12 "Про судову практику
в справах про перевищення влади або служОових повноважень"
// Бюлетень...- С.IЗЗ).
Стаття 90. Необережне знищення або пошкод-
ження державного чи колективного
майна
Необережне знищення або пошкодження держiвного
чи колективного майна, що спричинило людськi жертви
або Iншi тяжкi наслiдки, при вiдсутностi ознак злочину
проти громадськоє безпеки -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 16 лютого 1978 р.,
12 сiчня 1983 р. i Законом вiд 17 червня 1992 р. //Вiдомостi Вер-
ховноє Ради УРСР. -1978. - №9. - Ст. 165; 1983. - №4. - Ст. 50;
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -1992. -№35. -Ст. 511).
1. Предмет злочину - див. п. I коментаря до ст.89.
Слiд мати на увазi, що необережне знищення або пошкодження
деяких видiв державного чи колективного майна утворюу са-
мостiйнi склади злочинiв. Це такi предмети, як
сiльскогосподарська технiка (ст. 147), морський телеграфний
кабель (ст.205), кабельнi лiнiє мiжмiського звязку (ст.205),
вiйськове майно (ст.244).
2. Склад злочину у матерiальним, що означау необхiднiсть
наявностi наслiдку, вказаного в коментованiй статтi. Цей злочин
може бути скоуний як дiями, так i внаслiдок бездiяльностi
(наприклад, сантехнiк забувау перекрити вентилi пiсля ремонту
в установi мережi водопроводу).
Про понiггтя знищення та пошкодження майна, а також
людськi жертви - див. пп.4, 6 коментаря до ст.89.
3. Iншi тяжкi наслiдки - це "зокрема, заподiяння тяжких
тiлесних ушкоджень однiй або кiльком особам, середньоє тяжкостi
тiлесних ушкоджень двом та бiльше особам або заподiяння значноє
матерiальноє шкоди" державнiй, тромадеькiй органiзацiє або грома-
дянам, залишення людей без житла або засобiв до iснування,
тривале припинення або дезорганiзацiя роботи шдщягемства, уста-
нови органiзацiє i т.п. (абз. З п. 7 постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 2 липня 1976 р. №4 "Про питання, що виниклi
в судовiй практицi в справах про знищення та пошкодження
державного i колективного майна шляхом пiдпалу або внаслiдок
порушення правил пожежноє безпеки" // Бюлетень... - С. 172).
При вирiшеннi питання про те, чи у матерiальнi збитки
значними, слiд враховувати не тiльки вартiсть, розмiр знищеного
або пошкодженого майна в натуральному виглядi (вага, обсяг,
кiлькiсть предметiв), але i його значимiсть для народного госпо-
дарства. В усякому разi матерiальнi збитки на суму, яка
принаймнi у 100 разiв перевищуу розмiр мiнiмальноє заробiтноє
плати, повиннi розглядатися як значнi.
До iнших тяжких наслiдкiв може бути вiднесена також велика
екологiчна шкода.
4. Для застосування коментованоє статтi слiд встановити на-
явнiсть причинного звязку мiж дiями (бездiяльнiстю) особи та
наслiдками, що настали.
5. Субуктивна сторона злочину характеризууться необе-
режною формою вини: особа передбачау можливiсть знищення
(пошкодження) майна з спричиненням людських жертв або
iнших тяжких наслiдкiв, але легковажно розраховуу на
вiдвернення таких наслiдкiв або не передбачау цих наслiдкiв,
хоча повинна була i могла єх передбачити.
6. Субукт - це осудна приватна особа, яка досягла 16 рокiв.
Знищення або пошкодження державного чи колективного майна
внаслiдок невиконання або неналежного виконання службовою
особою своєх службових обовязкiв тягне вiдповiдальнiсть за
халатнiсть (ст. 167).
7.3гщнозпрямоюяказiвкоюзаконускладцьогозлочинуувнаявностi
за умови вiдсутностi ознак злочину проти iромадськоє безпеки.
До злочинiв проти громадськоє безпеки.при вчиненнi яких
можливо знищення або пошкодження державного i колективного
майна, вiдносяться злочини на транспортi (статтi 215, 215 217,
2173) та ряд iнших злочинiв (статтi 218,219,220,22021,224,225)
Стаття 91. Злочинно-недбале ставлення до
охорони державного або ко-
лективного майна
Злочинно-недбале ставлення особи, якiй доручено
зберiгання або охорону державного чи колективного
майна, до своєх обовязкiв, що потягло розкрадання,
пощкодження або загибель цього майна у великих
розмiрах, при вiдсутностi ознак службового злочину, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв
або виправними роботами на той же строк.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
ном вiд 17 червня 199 2 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР.
- 1983. -№4. - Ст. 50 ; Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -
1992. - №35. - Ст. 511).
i. Злочин, передбачений ст.91, буде при наявностi певних умов
уiх сукупностi: 1) державне або колективне майно було доручене
для зберiгання або охорони особi, яка дiяла при цьому не як
службова особа; 2) з боку такоє особи мало мiсце невиконання
або неналежне виконання обовязкiв по зберiганню чи охоронi
майна, яке єй доручене;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики