науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

207, а й як посягання на власнiсть. Вчинення розглядуваного
злочину з хулiганських спонукань мау квалiфiкуватись за ст.207
i ч.2 ст. 206 (п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду Украєнi
вiд 28 червня 1991 р. №3 "Про судову практику в справах про
хулiганство"//Бюлетень..- С.151).
Необережне спричинення шкоди памяткам iсторiє, культури,
природним обуктам при наявностi необхiдних для цього пiдстав
може тягти вiдповiдальнiсть за статтями 90, 215, 219, 220, 228
тощо. Порушення правил охорони i використання памяток
iсторiє та культури може тягти вiдповiдальнiсть за ст.92 КАП.
5. Субукт злочину - особа, яка досягла 16-рiчного вiу.
Стаття 207. Жорстоке поводження з тваринами
Жорстоке поводження з тваринами, що спричинило єх
загибель або калiцтво, а так само мучення тварин,
вчиненi особою, до яко? протягом року було застосова-
но адмiнiстративне стягнення за такi ж дiє, -
караються виправними роботами на строк до шести
мiсяцiв або штрафом у розмiрi до ста карбованцiв,
(Ст. 20 Кодекс доповнено Указом вiд 29 квiтня 1988 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1988. -№19. -Стєi).
1. Жорстоке поводження з тваринами суперечить моральним
засадам суспiльного буття. Особи, виннi в жорстокому повод-
женнi з тваринами, несуть правову вiдповiдальнiсть (ст.58 Закону
"Про тваринний свiт" вiд 3 березня 1993 р. // Вiдомостi Верхов-
ноє Ради Украєни. - 1993. - №18. - Ст.191). Це може бути
адмiнiстративна (ст. 89 КАП), а також кримiнальна
вiдповiдальнiсть (ст.207).
2. Предметом розглядуваного злочину прийнято вважати
вищих хребетних - ссавцiв та птахiв. Ними можуть бути як
дорослi особини, так i молодняк, тварини домашнi (скажiмо, кiт,
собака), сiльськогосподарськi (наприклад, кiнь, коза), а також
дикi (вовк, лисиця тощо), якi перебувають як в станi природноє
свободи, так i в зоологiчних садах тощо.
3. Обуктивна сторона злочину може дiставати вияв у
жорстокому поводженнi з тваринами, що спричинило єх загибель
або калiцтво (матерiальний склад), а також у єх мученнi (фор-
мальний склад).
Жорстоке поводження може виявитись у побиттi тварин,
iяшому болiсному заподiяннi шкоди єх здоровю чи життю (здав-
дiоваяня шиє, заподiяння опiкiв, проникаючих поранень,
вiдчленування органу тощо). Наслiдком такого поводження у
загибель тварин або єх калiцтво, що проявляуться у виглядi
серйозноє шкоди для здоровя (зокрема, в переломах кiсток,
етратi органом його функцiй).
Мучення може дiставати вияв у спричиненнi страждань шляхом
пявалого позбавдення єжi, пиття, впливу термiчних факторiв тощо.
Жорстоке поводження, а також мучення можуть мати мiсце
щодо кiлькох тварин або щодо однiує.
Дiя ст.207 не поширюуться на випадки знищення шкiдливих,
заразних та бездоглядних тварин з дотриманням нормативних
вимог. При порушеннi таких вимог виннi осоои несуть
вiдповiдальнiсть у загальному порядку.
4. Субуктивна сторона злочину характеризууться
усвiдомленням винним того, що вiн мучить тварину, i бажанням
чинити так, а при жорстокому поводженнi з твариною -
усвiдомленням такого характеру своєх дiй, передоаченням
можливостi єє загибелi або калiцтва та, як правило, бажанням або
свiдомим допущенням настання цих наслiдкiв. Не виключений i
легковажний розрахунок на вiдвернення таких наслiдкiв. Мотиви
поведiнки винноє особи можуть бути рiзними: помста власнику
тварини, особистi неприязнi стосунки тощо. Якщо жорстоке
поводження з тваринами було обумовлено мотивами явноє непо-
ваги до суспiльства i груоо порушувало громадський порядок,
вчинене слiд квалiфiкувати як хулiганство за вiдповiдною
частиною СТ.206.
5. Субуктом злочину у особа, яка досягла 16-рiчного вiку i
до якоє протягом року було застосоване адмiнiстративне стягнен-
ня за ст.89 КАП.
6. При наявностi всiх необхiдних умов можлива квалiфiкацiя
вчиненого за ст.207 та ст.iбi чи 162 або ж за ст.89 чи 145.
Стаття 208. Вiягнення неповнолiтнiх у злочинну
дiяльнiсть
Втягнення неповнолiтнiх у злочинну дiяльнiсть) у
пияцтво, у заняття жеорацтвом, проституцiую]
азартними Iграми, а так само використання непов-
нолiтнiх для цiлей паразитичного Iснування -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 18 серпня 1969 р. i
17 червня 1974 р. //Вiдомостi ВерховнсЯ Ради УРСР. -1969. -
№35. -Ст. 287; 1974. -№27. -Ст. 222).
1. Суспiльна небезпечнiсть передбаченого коментованою
нормою злочину полягау в згубному впливi на пiдростаюче
околiння, заподiяннi шкоди його моральному благополуччю.
Його безпосереднiй обукт - нормальний моральний розвиток
неповнолiтнiх.
Якщо моральний розвиток цих осiб не ставиться в небезпеку
заподiяння йому шкоди i при цьому вiдсутня субуктивна спря-
мованiсть дiй винноє особи на цю соцiальну цiннiсть, вчинене не
пiдпадау пiд дiю ст.208 (наприклад, при використаннi немовдяти
пiд час заняття жебрацтвом, при обманному використаннi непов-
нолiтнього для вчинення дiб, що сприяють вчиненню дорослою
особою злочину, коли неповнолiтнiй цього не усвiдомлюу).
Для квалiфiкацiє вчиненого не мау значення поведiнка непов-
нолiтнього до втягнення його в злочинну або iншу антигромад-
ську дiяльнiсть, а також використання для цiлей раразитичного
iснування (див., наприклад, п.8 постанови Пленуму Верховною
Суду Украєни вiд 23 грудня 1983 р. №6 "Про практику засто-
сування судами Украєни законодавства про вiдповiдальнiсть за
втягнендя неповнолiтнiх у злочинну та iншу антигромадську
дiяльнiсть" //Бюлетень...- С.159).
2. Вжнванiвдиспознцiєст.208слова "втягнення... взлочиняу
дiяльнiсть" характеризують можливу рiзноманiтнiсть злочинiв,
а не єх множиннiсть в кожному конкретному випадку. Втягнення
неповнолiтнього в злочинну дiяльнiсть проявляуться в дiях до-
рослоє особи, повязаних з тезпосереднiм психiчним чи фiзичним
впливом на неповнолiтнього i вчинених з метою викликати у
нього прагнення взяти участь в одному чи кiлькох злочинах:
переконання, залякування, пiдкуп, обман, розпалювання по-
чуття помсти, заздростi або iнших низьких спонукань, про-
позицiя вчинити злочин, обiцянка придбати або збути викрадене,
давання порад про мiсце й способи вчинення або приховання
слiдiв злочину, розпиття спиртних напоєв з неповнолiтнiм з
метою полегшити схилення його до вчинення злочину та iн. (п.4
постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 23 грудня 1983 р.
№6 // Бюлетень... - С.159). Втягнення неповнолiтнього у
злочинну дiяльнiсть передбачау всi види фiзичного насильства i
психiчного впливу, в тому числi i пропозицiю вчинити злочин
(Рад.право. - 1971. - №8. - С.107). В процесуадних документах
мау бути вказано, в чому конкретно виявилосьт-ягнення непов-
нолiтнього у злочинну дiяльнiсть.
Втягнення неповнолiтнього у злочинну дiяльнiсть передбачау
iнiцiативу i поведiнку винного, повязану з впливом на непов-
нолiтнього для залучення його до участi в злочинi як спiввико-
навця, пособника або схиляння його до вчинення злочину.
3. У тих випадках, коли втягнення неповнолiтнiх у злочинну
або iншу антигромадську дiяльнiсть супроводжувалось за-
подiянням тiлесних ушкоджень, побоями, погрозами вчинити
вбивство або iншими дiями, що утворюють самостiйний склад
злочину, вiдповiдальнiсть повинна наставати за сукупнiстю
вчинених злочинiв.
4. Злочин, передбачений ст.208, вважауться закiнченим з
моменту здiйснення винним дiй, спрямованих на втягнення
неповнолiтнього у злочинну або iншу антигромадську дiяльнiсть;
незалежно вiд того, чи вчинив неповнолiтнiй злочин або iипгi
правопорушення, зазначенi у законi (п.7 постанови Пленуму
Верховного Суду Украєни вiд 23 грудня 1983 р. №6).

5. Дiє дорослого учасника злочину, який втягнув у його
вчинення неповнолiтнього, що досяг вказаного у ст. 10 вiку
ддмiнальноє вiдповiдальностi, мають квалiфiкуватися за ст.208
i Статтею, що передбачау вiдповiдальнiсть за вчинений разом з
пiдлiтком злочин. Дорослий учасник злочину, який втягнув у
нього неповнолiтнього, що не досяг вiку кримiнальноє
дiдцовiдальностi, повинен розглядатися незалежно вiд форми
його участi у злочинi як виконавець цього конкретного злочину,
а його дiє, крiм того, мають квалiфiкуватися за ст.208. У разi,
коли дорослий був спiввиконавцем злочинного дiяння, воно
розглядауться як групове.
Якщо дорослий втягнув неповнолiтнього, який досяг вiку
кримiнальноє вiдповiдальностi, у конкретний злочин, не бувши
при цьому його виконавцем, то вiн несе вiдповiдальнiсть за ст.208
i за пiдмовництво до вчинення цього злочину. Якщо непов-
нолiтнiй лише намагався вчинити злочин, дорослий вiдповiдау за
ст.208 i за спiвучасть у замаху на вчинення конкретного злочину.
Це положення поширюуться i на випадок, коли неповнолiтнiй
добровiльно вiдмовився вiд вчинення злочину. Якщо ж непов-
нолiтнiй не робив спроб вчинити злочин i не готувався до його
вчинення, дорослий мау нести вiдповiдальнiсть за ст.208 i за
готування до конкретного злочину, для вчинення якого вiн
умисно створював умови, що проявилось у невдалому
пiдмовляннi неповнолiтнього до його вчинення.
6. Кримiнальне караним втягненням неповнолiтнього у
пияцтво визнаються дiє дорослого, що дiстають вияв у неоднора-
зовому спiльному з неповнодiтнiм вживаннi спиртних напоєв,
придбаннi для нього таких напоєв тощо. Неодноразовiсть передбачау
вчинення не менше двох разiв вказаних, а також iштх дiй,
спрямованих на спонукання або примушування неповнолiтнього до
вживання будь-яких спиртних напоєв (коньяка, горiлкi, самогену,
вина, пива тощо). Результативнiсть таких дiй, а так само ступiнь
спянiння неповнолiтнього на квалiфiкацiю дiй вiнноє особи не
впливають. Поодинокий випадок доведення непоикшiтнього до
стану спянiння тягне адмiнiстративну (див., наприклад, Рад.право.
- 1979. - №5. - С.91) абокримiнальну вiдповiдальнiсть, передбачену
ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики