науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

монтаж,
ремонт i профiлактичне обслуговування засобiв охоронноє
сигналiзацiє; видобування, виробництво й використаннi
радiоактивних речовин i джерел iонiзуючого випромiнювання,
переробка та поховання радiоактивних вiдходiв; видобування
дорогоцiнних металiв i дорогоцiнних каменiв виготовлення i
реалiзацiя виробiв з єх використанням; збирЯйня, переробка
твердих i рiдких вiдходiв виробництва, що мiстять дорогоцiннi
метали й дорогоцiнне камiння, та єх брухту; виконання авiацiйно-
хiмiчних робiт та аерофотозйомок; проектування, будiвництво та
експлуатацiя обуктiв атомноє енергетики, а також надання пос-
луг по єх обслуговуванню; аудиторська дiяльнiсть; страхова
дiяльнiсть; виготовлення та реалiзацiя ветеринарних медика-
ментiв та препаратiв; будiвництво та технiчне оослуговування
загальнодержавних мереж передачi даних та документального
звязку; оудiвництво та технiчне обслуговування передавальних
станцiй супутникового звязку; мiжнароднi та мiжмiськi поштовi
перевезення; обробка поштовоє кореспонденцiє; видача i прийом
грошових переказiв; використання радiочастот; виробництво та
ремонт засошв вимiрювання i контролю; виконання топографо-
геодезичних, картографiчних робiт та кадастрових зйомок; вико-
нання iнженерно-вишукувальних та проектних робiт для обуктiв
енергетики, державного звязку, оборонного комплексу, а також
для газопроводiв, магiстральних трубопроводiв, мостiв, тунелiв,
електростанцiй, аеропортiв, морських портiв, якi виконуються иа
територiях, що пiддаються дiям сейсмiчностi, а також карстоут-
воренню, пiдтопленню, просадкам iншого типу, доробцi, зсувам
та обвалам; виробництво та сервiсне обслуговування систем та
засобiв, виконання робiт, надання послуг, що забезпечують
технiчний захист iнформацiє; дiяльнiсть, повязана з наданням
послуг для здобуття загальноє середньоє та професiйноє освiти,
пiдготовкою спецiалiстiв рiзних рiвнiв квалiфiкацiє; дiяльнiсть,
повязана з наданням туристичних послуг (Вiдомостi Верховноє
Ради Украєни. -1991.- №14. -Ст.168; Вiдомостi Верховноє Ради
Украєни. - 1992. - №48. - Ст.654, №51. - Ст.680, 1993. - №30.
- Ст.322, №5 1. - Ст.481, Ст.482; 1994. - №3. - Ст.IЗ).
10. Порядок видачi лiцензiє на заняття перерахованими видами
пiдприумницькоє дiяльностi регламентууться постановою Ради
Мiнiстрiв УРСР вiд 15 квiтня 1991 р. №99 "Про порядок видачi
субуктам пiдприумницькоє дiяльностi спецiальних дозволiв
(лiцензiй) на здiйснення окремих видiв дiяльностi та про розмiр
плати за державну реустрацiю субуктiв пiдприумництва" (ЗП
УРСР. - 1991. - №5. - Ст.37; ЗП Украєни. - 1992. - №2. - Сi-.48;
1993. - №4-5. - Ст.бЗ). Вказаною постановою визначенi органи,
якi видають лiцензiє, а також органи, якими затверджуються
iнструкцiє щодо умов i правил здiйснення окремих видiв
дiяльностi та контролю за єх дотриманням.
II. З субектившя сторони злочин характеризууться лише
умисною виною i спецiальною метою -одержання прибутку вiд
здiйснення без лiцензiє видiв дiядьностi, якi пiддягають лiцензуванню.
12. Субуктом злочину можуть бути фiзичнi особи, якi досягли
16-рiчного вiку i зареустрованi як субукти пiдприумницькоє
дiяльностi, а так само службовi особи субуктiв пiдприумництва -
юридичних осiб, котрi здiйснюють без вiдповiдного дозволу види
дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню.
IЗ. Обовязковою ознакою злочину, передбаченого ст. 148, у
адмiнiстративна преюдицiя, тобто особа повинна бути ранiше
притягнена до адмiнiстративноє вiдповiдальностi за заняття
пiдприумницькою дiяльнiстю без державноє реустрацiє чи без
спецiального дозволу (лiцензiє) за ст. 164 КАП.
Стаття 148.Фiктивне пiдприумництво
Фiктивне пiдприумництво, тобто створення або
придбання суб ектiв пIдприемницькоТ дiяльностi
(юридичних осiб) без намiру здiйснювати статутну
дiяльнiсть, якщо це завдало матерiальноє шкоди де-
ржавi, банку, кредитнiй установi. Iншим юридичним
особам або громадянам, -
карауться штрафом вiд двохсот до чотирьохсот
мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати з позбавленням
права займати певнi посади або займатися певною
дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
Тi ж дiє, якщо вони вчиненi повторно або завдали
великоє матерiальноє шкоди державi, банку,
кредитним установам, Iншим юридичним особам або
громадянам, -
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв
з позбавленням права займати певнi посади або зай-
мативя певною дiяльнiстю на строк до пяти рокiв; з
конй-скацiею майна чи без такоє.
ГIМмiтка. Вiдповiдно до статей 148, 1485. 148, 148, 1562, 1563
цього Кодексу матерiальна шкода вважауться великою, якщо вона у
пятдесят 1 бiльше разiв перевищуу встановлений законодавством
мiнiмальний розмiр заробiтноє плати.
(Ст. 14i Кодекс доповнено Законом вiд 28 сiчня 1994 р. //
Голос Украєни. - 1994. - ЗО березня}.
1. Становлення ринкових вiдносин породжуу i такi негативнi
явища, як створення юридичноє особи - субукта пiдприумницькоє
дiяльностi, без намiру фактичного здiйснення пiдприумницькоє
дiяльностi, передбаченоє установчимк документами про створен-
ня такоє особи.
2. Обуктивна сторона злочину виражауться у створеннi
юридичноє особи - субукта пiдприумницькоє дiяльностi будь-якоє
органiзацiйно-правовоє форми, тобто у державнiй реустрацiє та-
кого субукта в порядку, передбаченому ст.8 Закону вiд 7 лютого
1991 р. "Про пiдприумництво" (Вiдомостi Верховноє Ради УРСР.
- 1991. - №14. - Ст.168; Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -
1992. - №48. - Ст.654; №51. - Ст.680; 1993. - №30, - Ст.324;
№51. - Ст.481, Ст.482; 1994. - №3. - Ст.IЗ), а так само в
придбаннi зареустрованоє юридичноє особи - субукта
пiдприумницькоє дiяльностi. Пiд придбанням субукта
пiдприумницькоє дiяльностi юридичноє особи слiд розумiти
придбання права власностi на нього шляхом його купiвлi як в
цiлому, так i, наприклад, купiвлi контрольного пакета акцiй в
акцiонерному товариствi, купiвлi майна пiдприумства, що
приватизууться.
3. Обовязковою ознакою обуктивноє сторони злочину, перед-
баченого ч.I ст.148, у наслiдки у виглядi зацiдiяння ма-
терiальноє шкоди державi, банку, кредитнiй устайовi, iншим
юридичним особам або громадянам, яка не у великою, тобто
шкоди у розмiрi до пятдесяти мiнiмальних розмiрiв заробiтноє
плати.
4. Матерiальна шкода може бути заподiяна внаслiдок витра-
чання одержаних кредитiв не за єх цiльовим призначенням i
неповернення одержаних кредитiв, витрачання залучених
коштiв громадян створеним, наприклад, довiрчим товариством чи
iнвестицiйним фондом на цiлi, не передбаченi установчими до-
кументами, в припиненнi дiяльностi придбаного субукта
пiдприумницькоє дiяльностi, в змiнi профiлю придбаного в
процесi приватизацiє державного пiдприумства тощо.
5.3 субуктивноє сторони злочин характеризууться прямим
умислом. Мотиви i мета створення чи придбання субуктiв
пiдприумницькоє дiяльностi можуть бути рiзнi: одержання
кредитiв для єх використання на цiлi, не передбаченi статутом, в
тому числi i для привласнення одержаних коштiв; припинення
дiяльностi конкурентiв, монополiзацiя ринку товарiв i послуг;
одержання в оренду примiщень, споруд, будiвель, майна, зе-
мельних дiлянок тощо для єх використання на iншi цiлi, ле-
галiзацiя доходiв, набутих протиправним способом, та iн.
б. Субуктом злочину може бути як фiзична особа, яка
досягла 16-рiчного вiку, так i службова особа субукта
пiдприумницькоє дiяльностi чи його власник (власники), яка
створила чи придбала iнший субукт пiдприумницькоє дiяльностi
- ю№iгчну особу без намiру здiйснювати статутну дiяльнiсть.
7. -iля квалiфiкацiє дiй винного за ч.2 ст. 148 за ознакою
поеморностi необхiдно, щоб особа ранiше вчинила дiє, перед-
баченi ч.I ст.148, i не збiгли строки давностi притягнення такоє
особи до кримiнальноє вiдповiдальностi за ранiше вчиненi дiє, а
якшо особа ранiше була судима за злочин, передбачений ч.I
СТ.I48, - щоб судимiсть з неє не була знята чи погашена у
встановленому законом порядку.
8. Пiд великою матерiальною шкодою слiд розумiти за-
подiяння державi, банку, кредитним установам, iншим
ЮРИДИЧНИМ особам чи громадянам матерiальноє шкоди, яка в
пятдесят i бiльше разiв перевищуу встановлений законодавством
мiнiмальний розмiр заробiтноє плати.
9. Фiктивне пiдприумництво, вчинене з метою незаконного одер-
жання кредитiв i привласнення одержаних коштiв чи єх використан-
ня не за цiльовим призначенням, а так само поуднане з наступним
фiктивним банкрутством, слiд квалiфiкувати за сукупнiстю
злочанiв за ст. 148 i вiдповiдними статтями КК, що передбачають
вiдповiдальнiсть за такi злочини (ст.83 чи ст.143, ст.148 ст.є56).
фiнансовими
Стаття 148.Шахрайство
ресурсами
Надання громадянином - пiдприумцем або засновником
чи власником субукта пiдприумницькоє дiяльностi, а та-
кож службовою особою субукта пiдприумницькоє
дiяльностi завiдомо неправдивоє Iнформацiє державним
органам, банкам або iншим кредиторам з метою одержан-
ня субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв чи пiльг по
податках за вiдсутностi ознак розкрадання, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв з
позбавленням права займати певнi посади або зай-
матися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
Тi ж дiє, якщо вони вчиненi повторно або завдали
великоє матерiальноє шкоди державi чи кредитору, -
каваються позбавленням волi на строк вiд трьох до
десяи рокiв з позбавленням права займати певнi
посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до
пяти рокiв з конфiскацiую майна.
(С-. є4У Кодекс доповнено Законом вiд 28 сiчня 1994 р. //
Голос Украєни. - 1994. - ЗО березня).
1. Дотацiє, субсидiє i субвенцiє - види, як правило, грошовоє
допомоги, яка надауться державою в особi Гi центральних чи
мiсцевих органiв влади (законодавчоє чи виконавчоО за рахунок
коштiв державного чи мiсцевих бюджетiв, а також допомота, що
надауться субуктами пiдприумницькоє дiяльностi, рiзними фон-
дами, в тому числi благодiйницькими, i окремими громадянами
за рахунок власних коштiв субуктами пiдприумницькоє
дiяльностi, громадським органiзацiям, обуднанням громадян чи
окремим громадянам.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики