науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

в) арешт до 15 дiб. Цi питання регулю-
ються Указом Президiє Верховноє Ради УРСР вiд 23 березня 1977 р.
"Про порядок застосування заходiв адмiнiстративного стягнення
до осiб, що звiльненi вiд кримiнальноє вiдповiдальностi у
вiдповiдностi iз ст.51 Кримiнального кодексу Украєнськоє РСР"
(Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1977. - №14.- Ст. 129) та
Законом Украєни вiд 17 червня 1992 р. "Про порядок застосу-
вання кримiнальних покарань i заходiв адмiнiстративного стяi
нення у виглядi штрафу" (Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -
1992. - №55. - Сг.510).
17. Обираючи той чи iнший захiд адмiнiстражвного стягнення,
треба не допускати застосування бiльш суворого заходу, нiж
передбачене санкцiую статтi КК покарання. Наприклад, якщо
остання передбачау штраф, буде неправильним призначати таке
адмiнiстративне стягнення, як арешт.
18. Перелiченi в п. 16 цього коментаря заходи не у
кримiнальними покараннями. Вчинення дiяння, за яке особа
звiльнена вiд кримiнальноє вiдповiдальностi i притягнута до
адмiнiстративноє вiдповiдальностi, не переривау перебiгу строку
погашення судимостi за попереднiй злочин i не може бути
пiдставою для квалiфiкацiє нового злочину як повторного.
19. Звiльнення вiд кримiнальноє вiдповiдальностi з передачею
матерiалiв справи ш розгляд товариського суду можливе лише
тодi, кояи дiяння, що мiстить ознаки злочину, вчинене вперше. Ця
вимога передбачау, що особа або зовсiм не вчинювала ранiше
злочинiв, або вчинювала, але строки давностi притягнення до
кримiнальноє вiдповiдальностi минули, або судимiсть за попереднiй
злочин знята чи погашена. Крiм того, особа вважауться такою, яка
вперше вчинила дiяння, що мiстить ознаки злочину, якщо вона
звiльнялася вiд кримiнальноє вiдповiдальностi на пiдставi акта
амнiстiє чи помилування або на пiдставi п. I ч. I ст.51. Можлива
передача матерiалiв на розгляд товариського суду i у випадках,
коли особа вчинила удине продовжуване чи триваюче дiяння, що
мiстить ознаки злочину, ато єє дiє являють собою iдеальну су-
купнiсть злочинiв. Але таке звiльнення виключауться, якщо мау
мiсце реальна сукупнiсть злочинiв, оскiльки в цих випадках
дiяння вчинюються в рiзний час.
20. Для прийняття рiшення про передачу матерiалiв справи на
розгляд товариського суду потрiбно всебiчно оцiнити характер та
ступiнь суспiльноє небезпечностi вчиненого дiяння, особу право-
порушника, обговорити питання про можливiсть виправлення
особи за допомогою заходiв громадського впливу, що застосову-
ються товариським судом.
21. Вимога закону, що забороняу передачу матерiалiв на
розгляд товариського суду, якщо особа, котра вчинила дiяння, проти
цього заперечуу, поширюуться i на справи так званого приватною
обвинувачення. Так, суддя не мау права вiдмовити у порушеннi
кримiнальноє справи про злочини, передбаченi ч.I ст.27 КПК, i
передати матерiали на розгляд товариського суду, якщо особа, на
яку подана скарга, проти цього заперечуу (ч.2 ст.8 КПК).
При вирiшеннi таких питань неоохiдно зясувати i думку
потерпiлого, хоч вона для органiв, що вирiшують справу, не
обовязкова.
22. Товариський суд, отримавши матерiали вiд слiдчих або
судових органiв, може застосувати один iз заходiв громадського
впливу, передбачених ст. 16 Положення про товариськi суди
Украєни, затвердженого 23 березня 1977 р. (Вiдомостi Верховноє
Ради УРСР. - 1977. - №14. - Ст.132; 1985. - №10. - Ст.1054).
Якщо ж товариський суд дiйде висновку про необхiднiсть
притягнення правопорушника до кримiнальноє вiдповiдальностi,
вiн повертау матерiали справи вiдповiдному органу на пiдставi
ст. 18 названого Положення.
23. Пункт 3 ч.I ст.51 надау можливiсть звiльнення вiд
кримiнальноє вiдповiдальностi неповнолiтнiх, котрi досягли вiку,
з якого настау кримiнальна вiдповiдальнiсть (тобто 16 або 14
рокiв), з застосуванням до них примусових заходiв виховного
характеру. Застосування таких заходiв до осiб, якi не досягли
цього вiку, а отже не можуть бути субуктом злочину, регламен-
тууться статтями Юта II КК.
24. Кримiнальнi справи цiує категорiє порушуються в загаль-
ному порядку. Обовязковою у присутнiсть захисника при
предявленнi неповнолiтньому обвинувачення.
Закрити кримiнальну справу з пiдстави, передбаченоє п.З ч.I
ст.51, може прокурор або слiдчий за згодою прокурора. Пiсля
винесення вiдповiдноє постанови всi матерiали справи надаються
неповнолiтньому та його захиснику для ознайомлення. Закрита
справа iз списком осiб, якi пiдлягають виклику до суду,
надсилауться прокурору (ст.9 КПК).
25. Особливостi прокурорського нагляду та судового розгляду
в таких кримiнальних справах аналогiчнi тим, якi притаманнi
справам про суспiльне небезпечнi дiяння, вчиненi особою, котра
не досягла вiку, з якого можлива кримiнальна вiдповiдальнiсть
(див. п.З коментаря до ст.11).
26. Види примусових заходiв виховного характеру, якi можуть
застосовуватись до неповнолiтнiх на пiдставi п.З ч. I ст.51,
перелiченi в ст. 11 (див. пп.б-II коментаря до цiує статтi). Як
правило, суд може призначити лише один iз зазначених у ст. 11
заходiв, але не виключауться поуднання з iншими заходами
покладення на неповнолiтнього, який досяг 15-рiчного вiку i мау
майно або заробiток, обовязку вiдшкодувати заподiянi збитки.
Оскiльки йдеться про вирiшення долi неповнолiтнього, треба
особливо уважно дослiджувати причини та умови вчинення ним
злочину, характер та ступiнь небезпечностi останнього, оцiнювати
всi данi, що характеризують особу неповнолiтнього. Вирiшуючи цi
справи, необхiдно памятати, що притягнення неповнолiтнього до
кримiнальноє вiдповiдальностi - це крайнiй захiд, який застосо-
вууться, коли iншi можливостi впливу на особу вичерпанi чи
вiдсутнi, або ступiнь суспiльноє небезпечностi дiяння i особи
настiльки великий, що i закон не дозволяу закрити кримiнальну
справу, i по сутi виправлення такоє особи шляхом притягнення єє до
кримiнальноє вiдповiдальностi, неможливе або дуже проблематичне.
27. Суть виду звiльнення, передбаченого п.4 ст.51, полягау в
тому, що особа умовно не притягауться до кримiнальноє
вiдповiдальностi i передауться на поруки трудовому колективу
або громадськiй органiзацiє для перевиховання та виправлення,
але остаточне вирiшення цього питання залежить вiд подальшоє
поведiнки особи.
28. Для застосування п.4 ст.51 необхiднi такi додатковi
умови: 1) щире розкаяння особи; 2) невчинення особою ранiше
умисного злочину; 3) вiдсутнiсть факту передачi цiує особи на
поруки в минулому; 4) наявнiсть клопотання трудового ко-
лективу або громадськоє органiзацiє.
Пiд щирим розкаянням треба розумiти ягiку з повинною або
щиросердне визнання своує вини, сприяння розкриттю чи
розслiдуванню злочину, вiдшкодування або усунення заподiяноє
шкоди та iншi дiє, що свiдчать про дiйсний осуд свого вчинку, а
не вимушене визнання особою своує вини.
29. Застосувати ч.4 ст.51 можна, коли особа вперше вчинила
умисний злочин, навiть якщо вона ранiше вчинила злочин з
необережностi.
ЗО. Передача в минулому особи на поруки у перешкодою для
застосування ч.4 ст.51 незалежно вiд форми вини у злочинi,
вчиненому ранiше.
31. Поняття клопотання трудового колективу або громадськоє
органiзацiє включау три аспекти: 1) це викладене в письмовiй
формi мотивоване прохання загальних зборiв колективу за
мiсцем роботи або навчання винного звiльнити цю особу вiд
кримiнальноє вiдповiдальностi; 2) це одночасно поручительство
колективу, яким вiн запевняу державу, що ця особа недопустить
надалi суспiльне небезпечноє поведiнки; 3) це зооовязання
проводити iз зазначеною особою вiдповiдну виховну роботу.
32. Неприпустимим у (Ьормальний пiдхiд до прийняття ко-
лективом рiшення про передачу йому на поруки особи, котра
вчинила злочин. Заявляючи таке клопотання, колектив та
вiдповiднi посадовi особи, якi його пiдписують (керiвник, голова
профкому або громадськоє органiзацiє, якщо саме вона порушуу
клопотання), стають в певнiй мiрi вiдповiдальними перед держа-
вою i суспiльством за подальшу поведiнку взятоє на поруки особи.
33. Кримiнално-правовi наслiдки невдалого поручительства
покладаються на винну особу. Якщо вона протягом року не
додержить своує обiцянки виправитись, порушуватиме правила
спiвжиття на роботi, в побутi, в сiмє (пиячитиме, бегiкетуватиме
тощо), трудову дисциплiну (прогулюватиме, лiнуватиметься) або
залишить роботу без поважних причин з метою ухилитись вiд
громадського впливу i на цiй пiдставi колектив переконауться,
що особа не виправдала його довiря, вiн повинен вiдмовитись вiд
свого поручительства.
34. Рiшення про вiдмову вiд поручительства приймауться також
загальними зборами колективу i направляуться в той орган, який
передавав особу на перуки. Останнiй, перевiривши цi матерiали, може
притягнути винну особу до кримiнальна вiдповiдальностi (ст.IЗКПК).
35. Звiльнення вiд кримiнальноє вiдповiдальностi з передачею
особи на поруки мау багато схожого з умовним засудженням
(СТ.45). Основна рiзниця мiж цими iнститутами полягау в тому,
що при умовному засудженнi особа вже притягнута до
кримiнальноє вiдповiдальностi i до неє за певних умов не засто-
совууться покарання. Якщо ж вона порушить вимоги закону,
умовно призначене покарання стау реальним. На пiдставi ч.4
ст.51 осооа звiльняуться вiд кримiнальноє вiдповiдальностi i лише
в тому разi, коли вона не виправдау довiря колективу, стау
можливим вирiшення питання про призначення єй покарання.
Якщо ця особа вчинить новий злочин, то покарання до неє
обирауться не за правилами ст.43, як при умовному засудженнi,
а за правилами ст. 42.
Стаття 52. Умовно-дострокове звiльнення вiд
покарання i замiна покарання бiльш
мяким
До осiб, засуджених до позбавлення волi, умовно за-
суджених до позбавлення волi з обовязковим залучен-
ням до працi, виправних робiт або направлення в
дисциплiнарний батальйон, а також до осiб, умовно
звiльнених з мiсць позбавлення волi з обовязковим за-
лученням до працi вiдповiдно до статтi 52 цього Кодек-
су, крiм осiб, перелiчених у статтi 52 цього Кодексу,
може бути застосовано умовно-дострокове звiльнення
вiд покарання або замiну невiдбутоє частини покарання
бiльш м яким покаранням.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики