науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


5. Кримiнальна вiдповiдальнiсть настау за незаконну порубку
лiсу, якщо шкода перевищуу названi в ч.I ст. 160 розмiри: в
залежностi вiд групи лiсiв - вiдповiдно 100, 200 чи 300 крб.
Цiкода, завдана незаконною порубкою лiсу, визначауться на
пiдставi такси для обчислення розмiру стягнень за шкоду, зазда-
ну лiсовому господарству незаконною порубкою i пошкодженням
дерев i чагарникiв до ступеня припинення росту, яка була затвер-
джена постановою Ради Мiнiстрiв Украєни вiд 25 травня 1982 р.
№301 (ЗП УРСР. - 1982. - №6. - Ст.56; 1985. -№7. - Ст.57;
Урядовий курур. - 1992. - 14 серпня). Вiдповiдно до постанови
Кабiнету Мiнiстрiв вiд 29 липня 1992 р. №432 "Про
вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну лiсу та природним обуктам
рослинного свiту" цi такси збiльшенi в 25 разiв (див.: Право
Украєни. - 1992. -№11.- С.81). Розмiр шкоди залежить вiд групи
лiсiв, дiаметра стовбура, цiнностi конкретних деревостанiв
(наприклад, за незаконну порубку чи пошкодження платана,
горiхiв усiх видiв та хвойних молодих дерев у груднi - сiчнi розмiр
шкоди, обчисленоє за згаданою таксою, збiльшуться у два рази).
Зач.Iст.IбО квалiфiкууться також незаконна порубка, що завдала
i меншу шкоду, але вчинена повторно. Повторнiсть явдяу собою
вчинення порубки лiсу хоча б вдруге, якщо не минули строки
давностi притягнення особи до адмiнiстративноє вiдповiдальностi,
зазначеноє в ст. 38 КАП. Для притягнення до кримiнальноє
вiдповiдальностi не мау значення, чи притягався винний ранiше до
адмiнiстративноє вiдповiдальностi за незаконну порубку лiсу.
6. Пiд систематичнiстю незаконноє порубки лiсу слiд розумiти
вчийення трьох i бiльше кримiнальне карних порубок лiсу. Не мау
значення, чи притягалась особа до кримiнальноє вiдповiдальностi за
ранiше вчинену незаконну порубку лiсу (у межах строкiв давностi
притягнення до кримiнальноє вiдповiдальностi).
Великий розмiр незаконноє порубки лiсу характеризууться такими
критерiями: кiлькiстю дерев i кущiв; цiнннiспо породи дерев; дiаметром
дерев на пнi в сантиметрах; групою лiсу; шкодою у грошовому
вираженнi, диференцiйована до мiнiмумiв ч. I ст. 160 залежно взд кате-
горiє лiсу, з перевищенням єх у юлыеа разiв; шкода, заподiяна на-
вколишньому середовищу (тоото рослинному, тваринному свiтовi,
водним джерелам, грунтовi, атмосферному повiтрю тощо).
7. Субуктивна сторона злочину характеризууться умисною виною.
8. бубуктом злочину може бути особа, яка досягла 16-рiчного
вiку. iЄри наявностi в дiях службовоє особи ознак службового злочину
єх слiд квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв за статтямбО та 165.
Стаття 161. Незаконне полювання
Полювання в заборонений час або в недозволених
мiсцях, або забороненими знаряддями 1 способами,
якщо за такi ж дiє протягом року було застосовано
адмiнiстративне стягнення, -
карауться виправними роботами на строк до одного
року або штрафом у розмiрi до двохсот карбованцiв, з
конфiскацiую всього добутого 1 знарядь полювання.
ТI самi дiє, що завдали значноє шкоди або вчиненi
особою, яка ранiше була засуджена за незаконне полю-
вання, а так само полювання на звiрiв i птахiв, полю
вати на яких заборонено, або полювання на територiє
державного заповiдника чи з застосуванням автомотот-
ранспортних засобiв -
караються позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у рсзмрб до пятиуст карбовакиiв, з конфiскацiсю
всього добутого 1 знарядь полювання.
(iз змiнами, внесеними Указами вiд 3 липня 1973 р. i
12 сiчня 1983 р.//Вiдомостi Верховне> Ради УРСР. - 1973. -
№29. - Ст. 249; 1983. - №4. - Ст. 50).
i. Суспiльна небезпечнiсть незаконного полювання визна-
чауться, перш за все, посяганням на встановленi .в суспiльствi
вiдносини по охоронi, рацiональному використанню та
вiдтворенню тваринного свiту, нерiдко прямо чи побiчно
повязанi з iншими протиправними дiями.
2. Вiдповiдно до ст. IЗ Закону вiд 3 березня 1993 р. "Про
тваринний свiт" (Голос Украєни. - 1993. - 6 квiтня) до нидiв
використання обуктiв тваринного свiту вiдноситься мисливство.
Воно здiйснюуться шляхом промислового та любительського
спортивного полювання на мисливських звiрiв та птахiв (ст. 14
Закони). Порядок здiйснення полювання регулюуться Положенням
про полювання та мисливське господарство Украєнськоє РСР, за-
тверджене постановою Ради Мiнiстрiв 8 серпня 1969 р. (ЗП УРСР.
- 1969. - №8. - Ст. 106). Воно визначау полювання як здобування
звiрiв i птахiв, що знаходяться в станi природноє свободи.
3. Обуктом злочину у суспiльнi вiдносини, якi забезпечують
охорону, рацiональне використання i вiдтворення диких звiрiв та птахiв.
Предметом злочину у дикi звiрi i птахи, що охороняються
законом i знаходяться в станi природноє свободи, якi включенi в
державний мисливський фонд, що перебувають у мисливських
угiддях, а також випущенi туди з метою розведення (за виклю-
ченням тих диких звiрiв i птахiв, якi не охороняються законом) .
В одних випадках дикi тварини у предметом незаконного
полювання, в iнших - предметом розкрадання, це залежить вiд
економiчних властивостей предмета. Важливо встановити мо-
мент, з якого звiрi i птахи перестають бути природним ресурсом
i стають предметом власностi. Здобутий полюванням звiр (птах),
а потiм утримуваний на звiрiницькiй фермi для хутра, в неволi
(зоопарку), для задоволення культурних потреб i з науковою
метою, при наступному заволодiннi ним у предметом розкрадан-
ня. Заволодiння дичиною у розплiдниках, вольурах повинно
квалiфiкуватися як розкрадання.
В тих випадках, коли викрадаються дикi тварини, вирощенi на
договiрних засадах з державною органiзацiую у приватних осiб,
вчинене слiд квалiфiкувати як розкрадання державного i ко-
лективного майна, якщо винний був обiзнаний з цим.
На практицi зустрiчаються випадки, коли штатнi мисливцi
державних господарств здобули диких звiрiв i птахiв, якi потiм у
них викрадаються. В цьому випадку дiє винних являють собою
розкрадання державного майна, оскiльки винний усвiдомлюу, що
цi тварини пiдлягають обовязковiй здачi державi.
При незаконному полюваннi на ондатру дiє винного слiд
квалiфiкувати за ст.iбiа не 162, оскiльки ондатра вiдноситься
до цiнного виду хутровоє тварини.
4. Обуктивна сторона незаконного полювання харак-
теризууться активними дiями, якi вiдбуваються в певних
обуктивних умовах: у заборонений час, полюванням в недозво-
лених мiсцях, забороненими знаряддями, способами (ч.I ст.iбi),
а також дiями iз наслiдками у виглядi значноє шкоди, а також
причинним звязком мiж дiями i наслiдками (ч.2 ст.iбi), полю-
ванням на територiє державного заповiдника або iз застосуванням
автомототранспортних засобiв, незаконним полюванням на
птахiв i звiрiв, полювати на яких заборонено, або особою, ранiше
судимою за незаконне полювання. Дiє при незаконному полю-
ваннi можуть бути такi: вистежування з метою добування звiрiв
та птахiв; переслiдування i саме добування звiрiв та птахiв;
перебування у мисливських угiддях зi зброую; у мисливських
угiддях з капканами i iншими знаряддями полювання; знаход-
ження у межах мисливських угiдь поза дорогами загального
користування з мисливською зброую у зiбраному виглядi; зна-
ходження в мисливських угiддях iз здобутими тваринами.
Полювання у заборонений час - це полювання, коли воно
повнiстю заборонено, чи на тих звiрiв i птахiв, на яких в цей час
полювати недозволено.
Полювання у недозволених мiсцях - це полювання в таких
мiсцях, де воно взагалi заборонене або де для зайняття ним
необхiдний спецiальний дозвiл (заповiдники, заказники,
територiя мiст i населених пунктiв), а також в зелених зонах
навколо мiст i населених пунктiв, в зонах розташування
промислових пiдприумств, транспортних шляхiв, в державних
мисливських, лiсомисливських i заповiдно-мисливських госпо-
дарствах, розплiдниках мисливських звiрiв i птахiв.
Забороненi знаряддя - це забороненi предмети зовнiшнього
свiту i тварини, якi винний використовуу для полювання
(винищувальнi засоби, мисливська зброя, що належить йому або
iншим особам, установам i органiзацiям, сторожовi, дворовi та
службовi собаки, капкани, петлi, сiтки, гачки, самострiли,
отруйнi, тлiючi матерiали та iн.).
Забороненi способи незаконного полювання: 1) загафнонебез-
печнi; i) винищувальнi. Забороняуться полювання нахутрових
звiрiв i птахiв "котлом", "пiдковою", "засiдками", стрiльбою з-пiд
фар, з пiдєзду, розкопуванням i заливанням нiр; стрiльбою у темрявi
i по неясно видимiй цiлi; переслiдуванням тварини по льодовому
насту або глибикому снiгу; риттям ловчих ям тощо.
Всi види незаконного полювання, перерахованi в ч. I ст.iбi,
розглядаються як злочини лише в тому випадку, якщо до особи за
такi ж дiє протягом року було застосовано адмiнiстративне стягнення
(за ст. 85 КАП). При цьому для притягнення осоои до кримiнальноє
вiдповiдальностi не вимагауться, щоб вона вчинила вдруге точно
таке ж порушення.за яке притягувалась до адмiнiстративноє
вiдповiдальностi (наприклад, перший раз особа могла полювати в
заборонений час, а другий раз - забороненими знаряддями).
5. Питання про заподiяння незаконним полюванням значмЯ
шкоди (ч.2 ст.iоi) визначауться в кожному конкретному випадку
з урахуванням конкретних обставин справи. При цьому слiд вра-
ховувати такi критерiє: 1) велика вартiсть предмета незаконного
полювання (за таксовими цiнами); 2) велика кiлькiсть добутого;
3) особлива цiннiсть звiрiв i птахiв (в силу єх зникнення);
4) значна екологiчна цiннiсть фауни; 5) незначна
поширенiсть породи у данiй мiсцевостi; 6) труднiсть
вiдтворення певноє породи.
"Визначаючи розмiр шкоди в цих випадках, слiд виходити з
такс для нарахування розмiру стягнень за збитки, заподiянi
незаконним добриванням або знищенням диких звiрiв i птахiв
(крiм видiв, занесених до Червоноє книги Украєни), єх жител,
бiотехнiчних споруд, затверджених Мiнiстерствой охорони на-
вколишнього середовища i Мiнiстерством лiсового господарства
Украєни 12 лютого 1993 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики