науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Стаття 215. Угон транспортних засобiв
Угон автомобiлiв всiх видiв, мотоциклiв, тракторiв
або iнших самохiдних машин без мети Тх крадiжки -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв
560 виправними роботами на строк до двох рокiв,
?! ж дiє, вчиненi повторно або за попереднiм зговором
групою осiб, а так само поуднанi з насильством, що не
i небеапечиим дяя життя I здоровя потерпiлого, або
погрояою эастосуванмя такого насильства, -
караються позбавленням волi єм строк до семи рокiв або
виправними роботами на строк вiд одного до двох рокiв.
Дiє, передбаченi частинами 1 або 2 цIсТ статтi,
посланi з насильством, небезпечним для життя I здо
ров я потерпiлого, або з погрозою застосування такого
насильства, -
караються позбавленням волi на строк вiд шести до
дванадцяти рокiв.
(Ст. 21У Кодекс доповнено Указом вiд 2 жовтня 1968 р. //
ВiдомостiВерховноєРадиУРСР. -1968. -№41. -Ст. 273).
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 12 сiчня 1983 р.,
1 серпня 1985 р., 15листопада 1991 р. та Законом вiд 26 сiчня
1993 р. //Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1983. - №4. -
Ст. 50; 1985. - №33. - Ст. 787; Вiдомостi Верховней Ради Ук-
ргни. -1992. - №5. - Ст. 40; 1993. - №12. - Ст. 97).
1. Основним безпосереднiм обвхтам е безпека дорожнього
руху, додатковим - здоровя й життя його учасникiв та iнших
осiо
2. Угон - незаконне, умисне, вiдкрите або таумне, без метв
викрадення заволодiння чужим транспортним засобом та поєздка
на ньому.
3. Злочин у закiичеюш з моменту заволодiння транспортнвм
засобом та початку його руху будь-яким способом перемiщеннi.
Вiдстань, на яку було перемiщено транспортний засiб, та термiн
користування ним на квалiфiкацiю не впливають.
4. Субукт - осудна особа, яка досягла 16 рокiв. Не у субуктом
злочину особи, за якими транспортний засiб закрiплений по
роботi, посадовi особи та непосадовi, наприклад, сторож, слюсар
та iншi особи, у вiданнi яких знаходиться транспортний засiб, та
особи, якi мають справжну або гадане право на кфiстуваош
транспортним засобом (близькi родичi володiльця трайспортного
засобу).
5. Субуктивна сторона злочину - прямий умисел прв
вiдсутностi мети викрадення транспортного засобу. Виннi
усвiдомлюу суспiльне небезпечний характер своєх дiй i бажау аi
вчинити.
6. Такi дiє особи, як заволодiння транспортним засобом з мето>
його викрадення, не у угоном i мають квалiфiкуватись як злопян
проти державноє, колективноє або iндивiдуальноє власностi.
Якщо пiд час угону умисел був спрямований на викорнстаннс
транспортного засобу для вчинення крадiжки, грабежу, ровбIйного
нападу, то дiє винних мають квалiфiкуватись за сукупнiстю злочинiв
- ст.215 та за готування до дигстпг злочинiв.
У випадках, коли угон транспортного засобу буя способом
викрадення деталей, вузлiв, агрегатiв, речей потерпiлого аво
заволодiння ними шляхом грабежу чи розбою, дiє виквоi особи
слiд квалiфiкувати вiдповiдно за статтями 140, 141 або 142 i
вiдповiдною частиною ст.215. Якщо умисел щодо викрадена>
вузлiв, деталей, агрегатiв чи речей потерпiлого виник пiсля
угону, П дiє треба квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв, перед-
бачених вiдповiдними частинами статей 215 i 140 (абз.2 п.21
постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд 25 грудня 1992 р.
№12 "Про судову практику в справах про корисливi злочини
проти приватноє власностi" // Бюлетень...- С.102).
7. Угон, поеднавий з порушенням правил безпеки руху та
експлуатацiє транспорту, що спричинило наслiдки, вказанi в
ст. 215, необхiдно квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв, перед-
бачених статтями 215 та 215.
8. Повторнiсть мау мiсце тодi, коли особа ранiше скоювала
такий злочин або замах на угон транспортних засобiв, незалежно
вiд того, чи була вона засуджена за нього, якщо судимiсть за
попереднiй угон не була знята або погашена, а також якщо до
моменту вчинення повторного угону не минули строки давностi
притягнення до кримiнальноє вiдповiдальностi.
Неодноразова спроба реалiзацiє умислу щодо угону
(наприклад, спроба запуску двигуна ряду транспортних засобiв
з метою угону одного з них) не утворюу повторностi.
9. Вчинення угону за попереднiм зговором групою осiб мау
мiсце, якщо в ньому брали участь принаймнi двi особи, якi
заздалегiдь домовились про спiльне його вчинення.
Вiдповiдальнiсть за угон при цьому настау у всiх спiвучасникiв,
незважаючи на те, що транспортним засобом керував один iз
учасникiв злочину.
10. Про поняття насильства, що не е небезпечним для
життя чи здоровя потерпiлого, або погрози застосуван-
ня такого насильства, див. пл. 4 i 5 коментаря до ст.82.
II. Частина 3 ст.215 встановлюу вiдповiдальнiсть за дiє,
передбаченi ч. I або 2 цiує статтi, поуднанi з насильством,
небезпечним для життя або здоровя потерпiлого, або з
погрозою застосування такого насильства (див. пл. З i 4
коментаря до ст.86).
Нанесення побоєв або будь-якого виду тiлесного ушкодження
додатковоє квалiфiкацiє не потребуу, за винятком умисного тяж-
кого тiлесного ушкодження (ст.IОI).
12. Дiє винного по угону транспортних засобiв, поуднанi з
позбавленням життя, слiд квалiфiкувати залежно вiд спрямова-
ностi умислу. Якщо при цьому ставилася корислива мета -
звернення транспортного засобу у власнiсть, такi дiє належить
квалiфiкувати за па" ст.93 та ч.З ст. 142. Вбивство з метою
полегшення угону i використання транспортного засобу для
пересування необхiдно квалiфiкувати за п. "ж" ст.93 i ч.З ст.215
(пiдпункт "д" п.28 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни
вiд 1 квiтня 1994 р. №1 "Про судову практику в справах про
злочини проти життя i здоровя людини" //Бюлетень... - С.81).
IЗ. Використання без дозволу чужого транспортного засобу
при обставинах крайньоє необхiдностi (наприклад, доставлян-
ня у лiкарню хворого, який перебувау в небезпечному для життя
станi, переслiдування небезпечного злочинця) не тягне
кримiнальноє вiдповiдальностi (див. коментар до ст. 16).
портними засооами водiєв, якi
перебувають у станi спянiння
Допуск до керування транспортними засобами водIТв,
якi перебувають у станi спянiння, вчинений особою,
вiдповiдальною за технiчний стан або експлуатацiю
транспортних засобiв, якщо це спричинило наслiдки,
зазначенi у статтi I15 цього Кодексу, -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв,
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафом у розмiрi вiд трьохсот до двОх тисяч карбо-
ванцiв, з позбавленням права займати посади, звязанi
з вiдповiдальнiстю за технiчний стан або експлуатацiю
транспортних засобiв, на строк до пяти рокiв.
(Ст. 21У Кодекс доповнено Указом вiд 1 серпня 1985 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1985. -Н83Э. -Ст. 787).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 15 листопада 1991 р. //
Вiдомостi Верховна Ради Украєни. - 1992. -№5. -Ст. 40).
1. Основним безпосереднiм обуктом даного злочину у
суспiльнi вiдносини з приводу безпечноє експлуатацiє транс-
портних засобiв в сферi дорожнього руху, а додатковим - здоровя
i життя його учасникiв та iнших осiб.
2. Обуктивна сторона злочину полягау в дiє чи
бездiяльностi, повязаних з допуском до керування транспортним
засобом особи, що перебувау у станi спянiння.
3. Допуск до керування може бути здiйснений шляхом дачi
дозволу до чи пiд час поєздки усно, письмово (маршрутний лист
тощо); мовчазноє згоди; дачi розпорядження щодо керування.
4. Злочин у закiнченим з моменту настання чцма б одного з
наслiдкiв, якi перелiченi в ст.215.
5. Вiдповiдальнiсть за ст.215 настау за порушення допущеним до
керування водiум правил безпеки руху, яке перебувау у причинно-
му звязку з наслiдками, що настали. Якщо причинного звязку не
встановлено, вiдсутнiй i склад злочину, передбачений ст.215.
Вiдповiдальнiсть за ст.215 настау незалежно вiд того, чи
притягнуто до вiдповiдальностi винну особу, яка керувала тран-
спортним засобом, або коли водiй загинув у дорожньо-транс-
портнiй подiє тощо.
6. Субуктам злочину у службовi особи, якi користуються правом
допуску водiєв до експлуатацiє транспортних засобiв; власники або
володiльцi iндивiдуальних транспортних засобiв; водiє державних,
колективних та iндивiдуальних транспортних засобiв.
8. Субуктивна сторона злочину характеризууться необе-
режною формою вини, яка визначауться ставленням до наслiдкiв,
хоча саме дiяння (допуск) вчинюуться умисно.
Стаття 215. Порушення правил, норм i стан-
дартiв, що стосуються забезпе-
чення безпеки дорожнього руху
порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються
забезпечення безпеки дорожнього руху, вчинене осо-
бою, вiдповiдальною за будiвництво, реконструкцiю,
ремонт або утримання шляхiв, вулиць, залiзничних
Переєздiв, iнших шляхових споруд, якщо це спричинило
наслiдки, зазначенi у статтi 215 цього Кодексу, -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв, або
виправними роботами на строк до двох рокiв, або штра-
фом до десяти мiнiмальних розмiрiв заробiтно? плати
(Ст. 21 Кодекс доповнено Законом вiд 23 грудня 1993 р.
//Голос Украй ни. -1994. -24 лютого).
i. Обуктом злочину у безпека дорожнього руху, яка повязана з
будiнництвом, реконструкцiую, ремонтом або утриманням шляхiв,
вулиць, залiзничних переєздiв, мостiв, шляхопроводiв та обладнанням
єх вивiдними автоматизованими системами i технiчними засобами.
2. Обуктивна сторона злочину вимагау наявностi трьох ознак
у єх сукупностi: 1) порушення правил, норм чи стандартiв щодо
забезпечення безпеки дорожнього руху; 2) настання шкiдливих
наслiдкiв - нещасних випадкiв з людьми; 3) причинний
звязок мiх порушенням вказаних правил, норм чи стандартiв та
настанням нещасних випадкiв з людьми, зазначених у ст.215.
З. Вимоги щодо забезпечення безпеки дорожнього руху визначенi
в Законi "Про дорожнiй рух" вiд ЗО червня 1993 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики