науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


б) Те саме дiяння при помякшуючих обставинах -
тягне застосування правил Дисциплiнарного статуту
Збройних Сил.
в) Дiяння, передбачене пунктом "а" цiує статтi, вчине-
не у воунний час або в бойовiй обстановцi, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до де-
сяти рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. i Зако-
ном вiд 17червня1992р. //Вiдомостi Верховна Ради УРСР.
- 1983. - №4. - Ст. 50; Вiдомостi Верховна Ради Украєни. -
1992. - №35. - Ст. 511).
1. Злочин посягау на можливiсть командира (начальника) у
будь-яких умовах виконувати своє обовязки i твердо керувати
дiями пiдлеглих в iнтересах вiйськовоє дисциплiни та порядку.
Обуктом злочину у вимога про беззастережнуддокору на-
чальнику, що установлена у Збройних Силах i якабезпечуу
начальнику можливiсть керувати дiяльнiстю своєх пiдлеглих в
iнтересах вiйськовоє служби.
2. Пiд погрозою як вiйськовим злочином слiд розумiти
такий вплив на начальника, який мау на метi залякати його
вбивством, спричиненням тiлесних ушкоджень чи нанесен-
ням побоєв з метою добитися вiд нього в iнтересах погро-
жуючого вiдмови вiд належного виконання обовязкiв по
вiйськовiй службi. Для складу цього злочину необхiдно,
щоб погроза була адресована начальнику; висловлена у
звязку iз виконанням ним обовязкiв по вiйськовiй службi.;
полягала в залякуваннi начальника вбивством, за-
подiянням тiлесних ушкоджень чи побоєв; була реальною.
При вiдсутностi однiує iз вказаних ознак нема складу
розглядуваного злочину.
3. Судова практика не розглядау як вiйськовий злочин погрозу,
висловлену начальнику у звязку з вчиненням ним непра-
вомiрних, а також таких, якi не викликаються iнтересами
вiйськовоє служби, дiй.
4. Погроза повинна бути конкретною. Заяви типу "я тобi
покажу" тощо не мiстять конкретноє форми залякування i
не можуть бути визнанi злочином, що коментууться.
5. Реальнiсть погрози визначауться у кожному конкретному
випадку iз врахуванням обставин справи, зокрема, з врахуван-
ням форми iє висловлення, можливостi реалiзувати погрозу не-
гайно чи пiсля спливу порiвняно нетривалого часу, того, який
вплив вона зробила на начальника, а також тих негативних
наслiдкiв, якi могли бути обумовленi цiую погрозою в його
службовiй дiяльностi.
6. Погроза може бути висловлена безпосередньо начальнику
або через iнших осiб. В останньому випадку обовязково мау бути
установлено, що винний бажав, щоб погроза була вiдома на-
чальнику.
7. Погроза вважауться закiнченим злочхном з моменту, коли
начальник, на адресу якого вона була висловлена, сприйняв єє.
8. Субуктам злочину у вiйськовослужбовець, пiдлеглий по
службi чи вiйськовому званню особi, якiй погрожуу.
9. Злочин вчинюуться тiльки з прямим умислом: винний
усвiдомлюу, що погрожуу начальнику вбивстюм, спричиненням
тiлесних ушкоджень або нанесенням побоєв, i бажау, щоб ця
погроза була сприйнята начальником.
Мотивом погрози у невдоволення правомiрною, тобто та-
кою, що вiдповiдау законам та статутам, ммоглiiiстю на-
чальника.
10. Якщо погроза у складовою частиною вчинення опору
начальнику або примушення, то такi дiє необхiдно квалiфiкувати
тiльки за ст.234. Не створюу самостiйного складу злочину i
погроза, висловлена пiд час вчинення насильницьких дiй щодо
начальника (ст.236).
Якщо погроза вбивством, нанесенням тiлесних ушкоджень або
побоєв виконана, то злочин належить квалiфiкувати вiдповiдно
за п."в" ст.93 або ст.236.
11. Про полозу начальнику з вомяiшуючiми обе-мпiами
див. п.10 коментаря до ст.231.
12. Про поняття "воунний час" дiв. п.8 коментарi де ст.232,
"бойова обсячаювня" - п.9 яомешаря до ст.232.
Стаття 236. Нжияьимфiмi дГ щопо
а) Наiмбмтя т1ле<них умнюджань або поблiв на-
чальниковi в <вязку з виконанням имм обовязкiв по
вiйоьиовМ службi -
карауться позбавленням волi на строк вiд двох до де-
сяти рокiв.
б) Тi самi дiяння, вчиненi у воунний час або в бойовiй
обстановцi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -
караються смертною карою або позбавленням волi на
строк вiд пяти до пятнадцяти рокiв.
1. Насильницькi дiє щодо начальника, якому пiдлеглий,
вiдповiдно до вимог вiйськових статутiв, повинен виявляти повагу
i якого повинен захищати в бою, у духе грубою формою пору-
шення вiйськовоє дисциплiни, яке утруднюу виконання на-
чальником своєх обовязкiв по вiйськовiй службi та спричиняу
шкоду його здоровю. У багатьох випадках насильницькi дiє щодо
начальника повязанi з помстою за його справедливу
вимогливiсть.Ось чому кримiнальний закон вiдносить розгляду-
ване дiяння до тяжких злочинiв (див.ст.7).
2. Обуктам злочину у встановлений вiйськовими статутами
порядок безперечноє покори начальнику, особа начальника i його
здоровя. Винний, таким чином, посягау на вiдносини пiдлеглостi,
заподiюючи шкоду здоровю начальника. Якщо мiх винним i
потерпiлим в момент вчинення насильницьких дiй вiдсутнi
вiдносини пiдлеглостi, то скоуне квалiфiкууться за ст.238.
3. Обуктивна сторона злочину виражауться в нанесеннi
начальнику тiлесних ушкоджень або побоєв. Спосiб заподiяння
ушкоджень та ступiнь єх тяжкостi на квалiфiкацiй) не впливають.
4. В поняття "насильницькi дiє щодо начальника" не входить
заподiяння йому смертi. Тому спричинення начальнику тяжкого
тiлесного ушкодження, внаслiдок якого сталася смерть
потерпiлого, квалiфiкууться за сукупнiстю злочинiв: п. "а" ст.236
та ч.З ст.IОI.
Умисне вбивство начальника у звязку з виконанням ним
примушення квалiфiкууться за п. "в" ст.93.
Посягання на життя начальника у звязку з його дiяльнiстю по
охоронi громадського порядку слiд квалiфiкувати за ст. 190 та за
п/в" ст.93 чи за ст. 17 та п. "в" ст.93 i, в залежностi вiд обставин,
за цппими пунктами ст.93 (абз.I п. 14 постаiгови Пленуму Верхов-
ного Суду Украєни вiд 26 червня 1992 р. №8 "Про застосування
судами законодавства, що передбачау вiдповiдальнiсть за посягання
на життя, здоровя, гiднiсть та власнiсть працiвникiв правоохо-
ронних органiв" // Бюдетень...- С.144).
5. Про поняття тiлесних ушкоджень та побоєв див.
вiдповiдно коментарi до ст.IОI та 107.
6. Злочин вважауться закiнченим з моменту заподiяння на-
чальнику тiлесних ушкоджень чи нанесення йому побоєв.
7. Субуктом злочину у вiйськовослужбовець, який постiйно
чи тимчасово, по службi чи вiйськовому званню пiдлеглий особi,
щодо якоє вчинюються насильницькi дiє.

">
8. Насильницькi дiє щодо начальника характеризуються
умисною формою вини. Злочин мау бути повязаний зi служ-
бовою дiяльнiстю начальника. Насильницькi дiє щодо начальника
з мотивiв ревнощiв, заздростi, особистоє неприязнi та з iнших
причин , не повязаних зi службовою дiяльнiстю начальника i
порушенням вiйськового правопорядку, не утворюють складу
злочину, передбаченого ст.236. Такi дiє, якщо вони не мiстять
ознак опору чи примушення (ст.234) або образи начальника
насильницькими дiями (ст.237), можуть бути квалiфiкованi за
вiдповiдними статтями КК, що передбачають вiдповiдальнiсть за
злочини проти особи.
9. Пункт "б" ст.236 передбачау вiдповiдальнiсть за
насильницькi дiє щодо начальника, вчиненi у воунний час або в
бойовiй обстановцi, якщо вони потягли за собою тяжкi наслiдки.
Про поняття "воунний час" та "бойова обстановка" див.
вiдповiдно пл. 8 i 9 коментаря до ст.232.
Наявнiсть тяжких наслiдкiв визначауться виходячи з
усiх обставин конкретного злочину. При цьому врахо-
вууться, яка шкода спричинена iнтересам вiйськовоє служби
i особi самого начальника. До тяжких наслiдкiв можуть бути
вiднесенi зрив бойового завдання, спричинення значноє ма-
терiальноє шкоди вiйськовiй частинi, зниження бойовоє го-
товностi частини чи пiдроздiлу, необережне заподiяння
смертi начальнику.
Вчинення у воунний час або в бойовiй обстановцi злочину,
передбаченого розглядуваною статтею, але таке, що не потягло
за собою тяжких наслiдкiв, слiд квалiфiкувати за п."а" ст.236. У
випадках спричинення начальнику у воунний час або в бойовiй
обстановцi тяжкого тiлесного ушкодження, яке потягло за собою
смерть потерпiлого, додатковоє квалiфiкацiє за ч.З ст.IОI, крiм п.
"б" ст.236, не вимагауться.
10. Ст.236 охоплюу тiльки такi насильницькi дiє щодо
начальника, якi не повязанi з вчиненням йому опору або
примушення. При цьому необхiдно враховувати, що при
опорi та примушеннi насильство над особою начальника у
засобом протидiє виконанню ним обовязкiв по вiйськовiй
службi, якi мають бути виконанi, або примушення на-
чальника до порушення цих обовязкiв, виконанню єх нена-
лежним чином. Насильницькi ж дiє, передбаченi у ст.236,
вчинюються з метою помсти за минулу дiяльнiсть та пос-
лаблення загальноє вимогливостi начальний, без
предявлення конкретних вимог. На вiдмiну вiд опору та
примушення, якi можуть вчинюватися не тiльки щодо на-
чальника, але> й iнших осiб, що виконують обовязки по
вiйськовiй службi, насильницькi дiє, передбаченi ст.236,
скоюються тiльки щодо начальника.
Стаття 237.
Образа пiдлеглим начальника
або начальником пiдлеглого
Образа насильницькою дiую пiдлеглим начальника, а
так само начальником пiдлеглого
карауться позбавленням волi на строк вiд шести
мiсяцiв до пяти рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 29 лютого 1984 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1984. - №11. - Ст. 203).
1. Статути Збройних Сил та iнших вiйськових формувань
вимагають вiд всiх вiйськовослужбовцiв взаумноє ввiчливостi.
Так, ст-4 Тимчасового дисциплiнарного статуту Збройних Сил
Украєни вимагау вiд вiйськовослужбовцiв виявляти повагу до
командирiв (начальникiв) й один до одного, дотримуватися
правил вiйськовоє ввiчливостi, змiцнювати вiйськове товариство.
Командири (начальники) повиннi вимагати покори вiд своєх
пiдлеглих, не допускаючи при цьому брутальностi та принижен-
ня єх гiдностi (ст.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики