науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

статевi зносини, задоволення стате-
воє пристрастi неприродним способом, порушення гiгiунiчних
правил поведiнки в сiмє, побутi, на роботi, наприклад, спiльне
користування постiльiиою бiлизною, засобами особистоє гiгiуни,
столовим посудом, шприцами для iнукцiй лiкiв i наркотичних
речовин, вживання напоєв з однiує пляшки тощо.
5. Злочин, передбачений ч.I ст.108, вважауться закiнченим з
моменту вчинення дiй, якими створена реальна загроза
iнфiкування iншоє оса>би венеричним захворюванням.
6. Субуктивна сторона злочину (ч. I ст.108) харак-
теризууться такими рiзновидами вини, як злочинна само-
надiянiсть (особа, знаючи про наявнiсть у неє венеричного
захворювання, усвiдо>iлюу, що в результатi вчинюваних нею дiй
можливе зараження iйшоє особи таким захворюванням, але роз-
раховуу на його ненасiгання внаслiдок застосування при статевих
зносинах запобiжних заходiв, попередження iншоє особи про
можливiсть ц заражения тощо) або непрямим умислом (особа
свiдомо допускау такi наслiдки, не бажаючи єх настання).
Якщо ж при вчиненiє! дiй, якими створюуться загроза заражен-
ня iншоє особи венеричним захворюванням, винний бажау на-
стання таких наслiдкiв, то його дiє за наявностi iнших ознак
повиннi квалiфiкуватись як замах на зараження iншоє особи
венеричним захворюванням.
7. Вiдповiдальнiсть з3 ч.I ст.108 настау лише у разi завiдомого
для винного створення своєми дiями загрози зараження iншоє особи
венеричним захворюванням, тобто необхiдно встановити, що особа
знау про наявнiсть у неє венеричного захворювання. Про
обiзнанiсть особи про наявнiсть у неє венеричного захворювання
можуть свiдчити медичний висновок i застереження лiкувального
закладу, а також iншi данi, якi свiдчать про обiзнанiсть особи про
наявнiсть у неє такого захворювання. Зокрема, особа, порiвнюю<аi
симптоми свого захвор>овання з симптомами, описаними в медичнiй
лiтературi, на пiдставi iнформацiє iнших осiб чи неофiцiйного
звернення до медичних працiвникiв, або з врахуванням попереднь-
ого масного досвiду, яiЩО вона ранiше хворiла венеричною хворо-
бою, може зробити самостiйно достовiрний висновок про наявнiсть
у неє венеричного захворювання.
8. Субуктом злбчийiв, передбачених ч. I, 2 IЗ ст.108, може бути
особа, яка досягла шiстнадцяти рокiв, страждау венеричним захво-
рюванням i знау про наявнiсть у неє такого захворювання. До
кримiнальноє вiдповiдальностi за ч. I ст. 108 особа може притягуватись
не тiльки в перiод хвороби та и лiкування, а й в перiод контрольного
нагляду лiкувальним закладом за хворим до зняття його з облiку.
9. Вчинення дiй, якщми створюуться загроза зараження iншоє
особи венеричним захворюванням, особою, яка не знау про
наявнiсть у неє такого захворювання, хоча в даних конкретних
умовах повинна була i могла отримати iнформацiю про наявнiсть
у неє такого захворювання, не тягне кримiнальноє
вiдповiдальностi.
10. 4.2 ст. 108 передбачау вiдiЮвiдальнiсть за зараження iншоє
особа венеричивм захворюванням особою, яка знау про наявнiсть
у неє такого захворювання. Споiоби зараження iншоє особи такта
захворюванням i види венеричнвiх хвороб можуть бути рiзними (див.
п.4 коментаря до цiує статтi) i на квалiфiкацiю не впливають.
II. Для венеричних захворювань у характерним наявнiсть
iнкубацiйного перiоду, протягом якого збудник захворювання
знаходиться в органiзмi потерпiлого з моменту проникнення його
в органiзм i до реального захворювання. Для рiзних венеричних
захворювань iнкубацiйний перiод може бути вiд декiлькох дшв
до декiлькох тижнiв i навiть мiсяцiв. Оскiльки ж вiдповiдальнiсть
за ч.2 ст. 108 передбачена за фактичне зараження iншоє особи
венеричною хворобою, то коментований злочин вiдноситься до
матерiальних складiв злочинiв i буцезокiнченим з моменту, коли
у потерпiлого фактично виявленi клiнiчнi ознаки венеричного
захворювання, а не з моменту вчинення дiй, якi в подальшому
потягли за собою реальне захворювання. До виявлення клiнiчних
проявiв венеричноє хвороби у дотерпiлого дiє винного, в залеж-
ностi вiд конкретних обставин справи, можуть .квалiфiкуватись
як завiдоме поставлення iншоє особи в небезпеку зараження
венеричною хворобою (ч. I ст. 108) або як замах на зараження
такоє особи венеричною хворобою (ч.2 ст.17 i ч.2 чи ч. З ст.108).
12. Субуктивна сторона зараження венеричною хворобою
передбачау наявнiсть вини як умисноє, так i необережноє - у
виглядi злочинноє самонадiяностi.
Зараження iншоє особи венеричною хворобою особою, яка не
знала про наявнiсть у неє такоє хвороби, але за конкретних
обставин повинна була i мопiа про це знати (злочинна не-
дбалiсть) , може тягти вiдповiдальнiсть за необережне заподiяння
тiлесних ушкоджень за ст. 105. <
IЗ. Частина 3 ст.108 передбачау вiдповiдальнiсть за зараження
венеричною хворобою прЯ наявностi однiує iз трьох
квалiфiкуючих ознак: 1) вчинене особою, ранiше судимою за
зараження iншоє особи венеричною хворобою; 2) двох або бiльше
осiб; 3) зараження неповнолiтвього.
14. Обовязковими умовами притягнення до вiдповiдальностi за
зараження венеричною хворобою особою, ранiше судимою за
зараження iншоє особи венеричною хворобою, у: 1) особа
ранiше була судима за ч. 2 чи ч.З ст.108; 2) судимiсть з неє не
знята або не погашена (див. коментар до ст.55). Якщо судимiсть
знята або погашена, то вiдповiдальнiсть настау за ч.2 ст. 108.
Наявнiсть судимостi за ч. I ст.108 чи за ст.108 не у пiдставою
для квалiфiкацiє дiй винного за ч.З ст.108.
15. Зараження двох або бiльше осiб може бути вчинене як
дночасно, так i в рiзний час, Одним чи рiзними способами. Для
вiдповiдальностi за цiую ознакою за ч.З ст. 108 необхiдно, щоб не
збiгли строки давностi притИгнення до вiдповiдальностi за
перший випадок зараження венеричною хворобою iншоє особи.
16 Для квалiфiкацiє дiй за ч.З ст.108 за ознакою зараження
венеричною хворобою неповнолiтнього необхiдно вста-
новити, що особа знала або допускала, що потерпiлим у непов-
нолiтнiй, а так само коли вона повинна була i могла це перед-
бачити. Неповнолiтнiй вiк потерпiлого не може бути шдставою
доя квалiфiкацiє дiй за ч.З ст.108, якщо винний сумлiнно
помилявся щодо фактичного вiку потерпiлого.
17. Вчинення в рiзний час дiй, якi мають ознаки злочинiв,
передбачених чч. 1,2 чи ч.З ст.108, у разi, якщо потерпiлий одна
i та ж особа, повинно квалiфiкуватись за сукупнiстю злочинiв,
передбачених вiдповiдними частинами ст.108. Аналогiчною
повинна бути квалiфiкацiя вчиненого i у випадках, коли потер-
пiлими у рiзнi особи.
18. Зараження венеричною хворобою однiує особи i пастуша
зараження iншоє особи пiдлягау квалiфiкацiє лише за ч.З ст.108
за ознакою зараження венеричною хворобою двох або бiльше
осiб i перший випадок зараження венеричною хворобою са-
мостiйноє квалiфiкацiє не потребуу.
19. Зараження однiує й тiує ж особи в рiзний час рiзними
венеричними хворобами чи однiую венеричною хворобою, пiсля
того, як потерпiлий вилiкувався пiсля першого випадку заражен-
ня його венеричною хворобою, повинно квалiфiкуватись як
зараження венеричною хворобою однiує особи. Якщо ж за перший
випадок винний був судимий, то його дiє повиннi квалiфiкуватись
за ч.З ст.108 за ознакою зараження iншоє особи венеричною
хворобою особою, яка ранiше була судима за зараженая iншоє
особи венеричною хворобою.
20. Зараження iншоє особи венеричною хворобою особою, яка
не страждау на таке захворювання (наприклад, медичним
працiвником з метою проведення медичного експерименту, чи
внаслiдок неналежного виконання своєх професiйних функцiй
лiкарем-гiнекологом пiд час проведення медичних оглядiв
пацiунтiв, чи внаслiдок переливання кровi потерпiлому вiд особи;
хвороє на сифiлiс тощо) повинно квалiфiкуватись, за наявностi
iнших ознак, як заподiяння тiлесних ушкоджень.
21. Згода потерпiлого на поставлення його в небезпеку зара-
ження або на зараження венеричною хворобою не звiльняу
винного вiд вiдповiдальностi за завiдоме поставлення такоє особи
в небезпеку зараження чи Гi зараження венеричною хворобою.
Стаття 108\ Ухилення вiд лiкування венеричноє
хвороби
Ухилення вiд лiкування венеричне? хвороби, продов-
жуване пiсля попередження, зробленого органами охо-
рони здоровя, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом у розмiрi до двохсот карбованцiв.
IСт. 10У Кодекс доповнено Указом вiд 17 грудня 1971 р. //
Вiдомостi Верховной Ради УРСР. -1971. -№52. -Ст. 399).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст. 50).
1. Особи, щодо яких у достатнi данi про те, що вони хворi на
венеричну хворобу, пiдлягають обовязковому медичному обсте-
женню, а хворi на венеричнi хвороби - обовязковому лiхуванню,
в тому числi й примусовому, згiдно з постановою РНК УРСР взд
23 березня 1928 р. "Про заходи боротьби з венеричними захво-
рюваннями" (ЗУ УРСР. - 1928. - №11.- Ст.IОб; ЗП УРСР. -
1962.- №1.- Ст. 6; 1967. - №5. - Ст.57). Ухилення таких осiб вiд
обстеження, а також ухилення вiд лiкування осiб, якi були у
контактi з хворими на венеричну хворобу i потребують
профiлактичного лiкування, яке продовжууться пiсля зробленого
єм органами охорони здоровя попередження, тягне за собою
адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за ст.45 КАП.
У разi ухилення вiд лiкування венеричноє хвороби особи, хворi
на такi хвороби, органами охорони здоровя попередакук)ться пре
необхiднiсть пройти обовязкове лiкування та про
вiдповiдальнiсть за ухилення вiд такого лiкування.
2. За ухилення вiд лiкування венеричноє хвороби, яке продов-
жууться пiсля попередження, зробленого органами охорони здо-
ровя, передбачена кримiнальна вiдповiдальнiсть за ст. 108.
3. Для притягиення до кримiнальноє вiдповiдальностi за ухилення
вiд лiкування венеричноє хвороби обовязковою умовою у наявнiсть
шсьмового попередженчя, зробленого органами або закладами
охорони здоровя, про необхiднiсть проходження курсу лiкування i
за кримiнальну вiдповiдальнiсть за ухилення вiд лiкування.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики