науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Тi ж дiє, якщо вони вчиненi представником владм< або
за попереднiм зговором групою осiб, або поуднанi з
розпалюванням нацiональноє чи релiгiйноє ворожнечi, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
десяти рокiв.
Дiє, передбаченi частинами 1 i 2 цiує статтi, якi
призвели до загибелi людей або Iнших тяжких
наслiдкiв, -
караються позбавленням волi на строк вiд десяти до
пятнадцяти рокiв.
i В редакцiє Закону вiд 24 грудня 1993 р.//Голос Украєни. -
1994. -21 сiчня).
1. Обуктом злочину у територiальний устрiй Украєни, який
грунтууться на засадах цiлiсностi iє територiє та державних кордонiв.
Територiя Украєни у удиною, неподiльною, недоторканною i
цiлiсною (ст.70 Конституцiє).
Державний кордон Украєни у лiнiя i вертикальна поверхня,
що проходить по цiй лiнiє, якi визнг-ча.ють межi територiє Уграєни
- сушi, вод, надр, повiтряного простору (ст. I Закону "Про
державний кордон Украєни" вiд 4 листопада 1991р.//Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1992. - №2. - Ст.5). Державний кордон
позначауться явно видимими прикордонними знаками, системою
огородження i сигналiзацiє.
2. Обуктивна сторона характеризууться антиконститущиними
дiями у чотирьох формах: 1) дiє, спрямованi на змiну територiє
Украєни; 2) дiє, спрямованi на змiну державного кордону Ук-
раєни; 3) публiчнi заклики до вчинення таких дiй; 4) розповсюд-
ження матерiалiв iз закликами до вказаних дiй.
3. Першi двi форми дiй можуть бути вчиненi насильницьким (в
тому числi i збройним) або iншим шляхом всупереч Конституцiє
Украєни або нормам мiжнародного права (наприклад, спроба
змiнити територiю Украєни на користь iншоє держави; вчинення
конфлiкту на державному кордонi Украєни, повязаного зi спро-
бою змiнити межi кордону, в тому числi шляхом збройного
нападу на прикордонну заставу тощо).
4. Публiчнi заклики до вчинення вказаних в ст.62 дiй означа-
ють уснi (на мiтингу, зборах, по радiо, телебаченню тощо) або
письмовi звернення до громадян (невизначеноє або певноє групи
людей). Заклики можуть бути повязанi зi спробами схилити
невизначену кiлькiсть людей або певнi органiзацiє чи iншi угру-
повання до виходу республiки, областi, району або мiста зi складу
Украєни або до вiдокремлення частини територiє Украєни i
приуднання iє до територiє iншоє держави. Це може бути i заклик
до уряду чи органiзацiє iншоє держави - пiдтримати або надати
допомогу певним угрупованням у серединi держави Украєна
щодо змiни територiє або державного кордону Украєни.
5. Розповсюдження матерiалiв (листiвок, плакатiв, звернень
тощо) iз закликами до вчинення таких дiй - це доведення рiзними
способами (розкидання, розклеювання, розсилання тощо) змiсту
матерiалiв до вiдома невизначеноє кiлькостi осiб.
6. Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення самоє
дiє щодо територiальноє цiлiсностi або недоторканностi держав-
ного кордону на порушення порядку, встановленого
Конституцiую Украєни, незалежно вiд наслiдкiв такоє дiє.
7. Субуктивна сторона злочину характеризууться виною у
формi прямого умислу. Обовязковою ознакою злочину у на-
явнiсть спецiальноє мети - змiнити територiю або державний
кордон Украєни.
8. Субуктом злочину може бути громадянин Украєни, грома-
дянин iншоє держави, а також особа без громадянства.
9. Визначення обставин, якi вказанi в ч.2 ст.62, дано: щодо
поняття "представник влади" - в п.б коментаря до ст.164; щодо
"за попереднiм зговором групою осiб" - в п,8 коментаря до ст.56\
щодо "розпалювання нацiональноє чи релiгiйноє ворожнечi" - в
аоз.2 п.З коментаря до ст. 66.
10. Вiдповiдальнiсть настау за ч.З ст.62, якщо вказанi в цiй
статтi дiє призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв.
Iєiд загибеллю людей слiд розумiти смерть однiує чи бiльшоє
кькостi осiб.
Поняттям "iншi тяжкi наслiдки" охоплюються збройний
конфлiкт, заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень хоча 6 однiй
особi чи середньоє тяжкостi тiлесних ушкоджень двом i бiльше
особам, спричинення майновоє шкоди, яка принаймнi бiльше нiж
у стс> разiв перевищуу мiнiмальний розмiр заробiтноє плати.
Стаття 62 .Виключена.
Стаття 63. Пропаганда вiйни
публiчнi заклики до агресивно? вiйни або розвязу-
ванкя воунного конфлiкту -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
восрми рокiв або виправними роботами на строк до
дво рокiв.
i. Обуктом цього злочину у зовнiшня безпека держави
Украєна, яка повязана з єє прагненням до миру i мирного
спiвiснування з iншими державами.
2. Обуктивна сторона характеризууться активними дiями у
дво формах: 1) публiчнi заклики до агресивноє вiйни;
2) пуолiчнi заклики до розвязування воунного конфлiкту.
iiблiчнiсть таких закликiв полягау в тому, що вони мають
вiдкритий характер i адресованi до невизначеного кола осiб
або о державних дiячiв, парламенту чи уряду з метою схилити
єх о агресивноє вiйни або до розвязування воунного
конфлiкту.
3. Злочин вважауться закiнченим з моменту публiчного звер-
ненгiя до громадян чи до керiвникiв держави чи уряду (усно,
письмово, з допомогою технiчних засобiв) з метою схилити єх до
агресивноє вiйни чи розвязування воунного конфлiкту.
Агресивна вiйна - це ведення воунних дiй з метою трой-
ного захвату чи вiдторгнення територiє, яка належить iншiй
державi, або з метою повалення уряду iншоє держави чи
вчиiiення в iншiй державi державного перевороту тощо.
ТОМУ публiчнi заклики до розвязування воунного
конфлiкту для вирiшення внутрiшнiх мiжнацiональних
спорiв у самiй державi не охоплюються ст. 63. Такi дiє при
наявностi необхiдних до того ознак утворюють злочин,
пердбачейий ст. 62.
Воунний конфлiкт - це проведення воунних дiй на якiйсь
частинi чужоє територiє, в тому числi i на державному кордонi, з
метою вирiшення окремого питання зовнiшньоє полiтики за
допомогою воунноє сили.
4. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом: особа усвiдомлюу, що вона закликау багатьох людей
або керiвникiв держав чи урядiв до агресивноє вiйни чи
конфлiкту, i бажау так чинити.
5. Суб ектом злочину може бути громадянин Украєни, iно-
земвий громадянин, а також особа без громадянства.
Стаття бЗ.Найманство
Вербування, фiнансування, матерiальне забезпечен-
ня, навчання найманцiв з метою використання у
збройних конфлiктах Iнших держав або у насильницьких
дiях, спрямованих на повалення державноє влади або
порушення територiальноє цiлiсностi, а так само
використання найманцiв -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до
десяти рокiв.
Участь без дозволу вiдповiдних органiв державноє
влади у збройних конфлiктах Iнших держав з метою
отримання матерiально? винагороди або Iншоє
особисто? вигоди -
карауться позбавленням волi на строк вiд пяти до
дванадцяти рокiв.
(Сг.вЗ Кiмексдаювнено3акономвiд11мктпада1993р. //Го-
лос Украєни. - 1983. -1 грудня).
1. Ншмаистяо, як загальне поняття, це запрошення або
прийняття добровольцiв для працi, служби або будь-якоє справи
за плату на певних умовах.
Злочином вважауться найманство добровольцiв для участi у
збройних конфлiктах (зовнiшнiх або внутрiшнiх) iнших держав
або насильницьких дiях щодо державноє влади та територiальноє
цiлiсностi iнших держав.
2. Обуктам злочину, передбаченого ст.бЗ, у зовнiшня без-
пека держави Украєна, яка повязана з невтручанням у
внутрiшнi справи iнших держав.
3. З обуктивноє сторони найманство як злочин може мати
мiсце в пяти формах: 1) вербування найманцiв; 2) фiнансування
найманцiв, єх органiзацiє аоо групи; 3) матерiальне забезпечення
найманцiв, єх органiзацiє або групи; 4) навчання найманцiв;
5) використання найманцiв.
Вербування найманцiв - це запрошення, набiр чи залучення
шляхом домовленостi тощо добровольцiв для єх участi у воунних
конфлiктах або насильницьких дiях особисто або у воунiзованих
формуваннях ч групах.
Фiнансування найманцiв, єх органiзацiє чи групи - це забез-
печення єх грошовими коштами.
Матерiальне забезпечення найманцiв, єх органiзацiє чи
групи - це встановлення грошового чи майнового заробiтку,
надання одягу, зброє, харчування, грошовоє винагороди сiмє
найманця тощо.
Навчання найманцiв - це проведення занять з ними по ово-
лодiнню прийомами, способами, методами та формами ведення
бою чи вчинення iнших насильницьких дiй.
Використання найманцiв - це направлення єх у мiсця
збройних конфлiктiв або залучення єх до збройного конфлiкту
чи до вчинення насильницьких дiй. Поняття насильницькi дiє
включау застосування зброє або фiзичноє сили (ведення бою,
захоплення заложникiв, нанесення тiлесних ушкоджень,
вбивство тощо) на територiє iншоє держави до будь-якого держав-
ного дiяча цiує держави з метою позбавити його впади або
примусити вiдмовитись вiд влади на всiй територiє держави або
на певнiй и частинi. Насильницькi дiє можуть полягати в захоп-
леннi важливих обуктiв iншоє держави (засобiв масовоє iнфор-
мацiє, звязку, банкiв, державних примiщень тощо) з метою
повалення державноє влади або порушення територiальноє
цiлiсностi iншоє держави.
Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення хоча б
однiує з перерахованих у ст. 63 дiй. Якщо такi дiє були повязанi
з навмисним вбивством, нанесенням тiлесних ушкоджень,
пiдпалом житла, споруд тощо, органiзатори, керiвники та вико-
навцi таких дiй будуть вiдповiдати за сукупнiстю злочинiв,
наприклад, за ст.бЗ i ст.93.
4. Субуктивна сторона злочину характеризууться на-
явнiстю прямого умислу. Обовязковою ознакою цього злочину
у мета - використання найманцiв у збройних конфлiктах iнших
держав або використання єх у насильницьких дiях щодо держав-
ноє влади чи територiальноє цiлiсностi iншоє держави.
Злочин, передбачений ч.I ст.бЗ, може вчинюватися з рiзних
мотивiв (полiтичних, соцiальних, економiчних, корисливих чи
iнших особистих).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики