науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


8. Субуктом злочину можуть бути як приватнi особи, якi
досягли шiстнадцятирiчного вiку, так i службовi особи. Це перш
за все особи, якi примушують iнших осiб пiдвищувати чи
пiдтримувати високi цiни для того, щоб за такими ж цiнами
продавати власнi товари чи надавати послуги, тобто метою
примушування у монополiзацiя цiн на товари i послуги.
Субуктами можуть бути i особи, якi в iнтересах iнших осiб, як
правило, за винагороду, примушують потерпiлих продавати то-
вари i надавати послуги за завищеними цiнами. Дiє службових
осiб, якi, використовуючи своу службове становище, примушують
iнших осiб до продажу товарiв i надання послуг за штучно
завищеними цiнами, повиннi додатково квалiфiкуватись i як
службовий злочин за наявностi в єх дiях ознак такого злочину.
9. Квалiфiкованими видами злочину у примушування до штуч-
ного пiдвищення чи пiдтримання високих цiн на товари або
послуги, вчинене особою, ранiше судимою за ч.I чи ч.2 ст. 155,
а також вчинене органiзованою групою.
Ранiше судимою у особа, яка засуджувалась за ч.I чи ч.2
ст. 155 i судимiсть з неє не знята або не погашена у встановле-
ному законом порядку.
10. Пiд органiзованою групою слiд розумiти стiйке обуднан-
ня двох або бiльше осiб, якi з метою усунення конкуренцiє цiн
на ринку товарiв i послуг, єх монополiзацiє спецiально зор-
ганiзувались для примушування iнших осiб реалiзовувати товаре.
i надавати послуги за штучно завищеними цiнами. Мiж членами
такоє групи може бути розподiл функцiй: однi особи лише
здiйснюють продаж товарiв чи надають послуги, iншi члени
групи виконують функцiє контролю i координацiє цiн, за якими
реалiзуються товари i надаються послуги iншими особами, засто-
совуючи в необхiдних випадках психiчне чи фiзичне насильство
до таких осiб чи вчинюють iншi дiє, повязанi з заподiянням ш
шкоди (наприклад, перешкоджають реалiзацiє товарiв i послуг,
пошкоджують чи знищують товари конкурентiв) з метою
примусити єх продавати товари чи надавати послуги за
завищеними цiнами, тобто безпосередньо вчинюють дiє, передба-
ченi статтею 155. Дiє всiх членiв органiзованоє групи повиннi
квалiфiкуватись за ч.2 ст.155 без посилання на ст.19.
Стаття 155. Незаконна торговельна дiяльнiсть
Незаконна торговельна дiяльнiсть) тобто здiйснення
угод купiвлi-продажу товарiв чи iнших предметiв <гЦ
ухиленням вiд реустрацiє в установленому порядку жI
метою одержання неконтрольованого державою прибут-i
ку, якщо цi дi? вчиненi протягом року пiсля накладенiм;
адмiнiстративного стягнення за порушення порядку за-
няття пiдприумницькою дiяльнiстю в сферi торгiвлi, -
карауться позбавленням волi на строк до двох рокiв, -
або виправними роботами на строк до двох рокiв, або
штрафом у розмiрi до пяти тисяч карбованцiв.
Незаконна торговельна дiяльнiсть, вчинена за попе
реднiм зговором групою осiб, або з одержанням
прибутку у великих розмiрах, -
карауться позбавленням волi на строк вiд двох д0
пяти рокiв з конфiскацiую майна чи без такоє абО
штрафом у розмiрi вiд пяти тисяч до дяти тисячу
карбованцiв.
Дiє, передбаченi частиною першою цiує статтi>
вчиненi органiзованою групою, або особою, ранiим1
судимою за незаконну торговельну дiяльнiсть чи спеку-
ляцiю, або з одержанням прибутку в особливо великмх
розмiрах, - -Щ
караються позбавленням волi на строк вiд п яти до Дв-I
сяти рокiв з конфiскацiую майна або штрафом у розмiрiв
вiд десяти тисяч до пятнадцяти тисяч карбованцiв о
Примiтка. Великим розмiром неконтрольованого державяО
прибутку, передбаченим цiую статтею, слiд вважати прибуток на суУ
не менше семи з половиною встановлених законодавством УкраIЩ
мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати, а особливо великим розмiро>
- на суму не менше сорока мiнiмальних розмiрiв заробiтноТ плати
(Ст. 15 Кодекс доповнено Законом вiд 25 червня 1991 р. //"
Вiдомостi Верховна Ради Украй ни. -1991. -№40. - Ст. 527).
(iз змiнами, внесеними Законом вiд 7 липня 1992 р. /{!\
Вiдомостi Верховна Ради Украєни. -1992. -№39. -Ст. 570).
i. Для систематичного заняття торговельною дiяльнiстю як
дддом пiдприумницькоє дiяльностi особа повинна або зареустру-
ватися як пiдприумець, _або створити пiдприумство
(iндивiдуальне, засноване на єє особистiй власностi та виключно
на єє працi, чи приватне з правом наймання робочоє сили).
Громадяни, якi не бiльше чотирьох разiв за календарний рiк
здiйснюють продаж куплених товарiв, повиннi отримувати
вiдповiдно до Декрету Кабiнету Мiнiстрiв вiд 17 березня 1993 р.
"Про податок на промисел" (Вiдомостi Верховноє Ради Украєни.
- 1993. - №19. - Ст.208) патент, сплативши за його отримання
податок на промисел. Крiм того, для торгiвлi окремими видами
товарiв (медикаментами i хiмiчними речовинами, алкогольними
напоями, спортивною, мисливською вогнепальною зброую та
боуприпасами до неє, холодною зброую, виробами з використан-
ням дорогоцiнних металiв i дорогоцiнних каменiв, ве-
теринарними медикаментами i препаратами та деякими iншими)
необхiдно отримати лiцензiю (дозвiл).
2. Займаючись торговельною дiяльнiстю у встановленому законом
порядку, громадяни сплачують передбаченi законом податки.
Ухилення вiд сплати податкiв за одержання доходiв вiд торговельноє
дiяльностi тягне адмiнiстративну чи кримiнальну вiдповiдальнiсть.
3. Предметом незаконноє торговельноє дiяльностi у товари
(речi, створенi людською працею, здатнi задовольняти потреби
людини i якi мають мiнову вартiсть), а також iншi предмети, пiд
якими слiд розумiти тi iз них, що не охоплюються поняттям
"товар", щодо яких можуть здiйснюватись угоди по єх купiвлi-
продажу. Ними можуть бути i предмети, якi згiдно з постановою
Верховноє Ради вiд 26 сiчня 1993 р. "Про застосування статей
154, 155 Кримiнального кодексу Украєни та статей 160, 108
Кодексу Украєни про адмiнiстративнi правопорушення" можуть
визнаватись предметами спекуляцiє, зокрема, документи де-
ржавних пiдприумств, органiзацiй, що надають право на одер-
жання певного майна чи грошових сум або придбання майнових
вигод (облiгацiє, сертифiкати тощо), на проєзд будь-яким транс-
портом, вiдвiдування видовищних закладiв (Вiдомостi Верховноє
Ради Украєни. - 1993. - №12. - Ст.IОЗ).
4. Обуктивна сторона незаконноє торговельноє дiяльностi
виражауться у здiйсненнi угод купiвлi-продажу товарiв чи iнших
предметiв з ухиленням вiд реустрацiє в установленому порядку.
Тобто обовязковими ознаками обуктивноє сторони у:
1) здiйснення угод купiвлi-продажу Товарiв чи iнших предметiв
(активнi дiє); 2) ухилення вiд реустрацiє таких угод в порядку,
встановленому законодавством (бездiяльнiсть).
Згiдно з постановою Верховноє Ради "Про застосування статей
154, 155 Кримiнального кодексу Украєни та статей 160 208
Кодексу Украєни про адмiнiстративнi правопорушення" вiд
26 сiчня 1993 р. "пiд незаконною торговельною дiяльнiстю
(стаття 155 Кримiнального кодексу Украєни та стаття 160
Кодексу Украєни про адмiнiстративнi правопорушення) слiд
Розумiти здiйснення двох або бiльше угод купiвлi-продажу то-
варiв чи будь-яких iнших предметiв ... без дозволу вiдповiдних
установ з метою одержання неконтрольованого державою
прибутку. Незаконною торговельною дiяльнiстю визнауться та-
кож здiйснення без вiдповiдноє реустрацiє однiує угоди купiмi-
продажу, якщо єє предметом у партiя будь-яких товарiв i сдер.
жаний неконтрольованвй прибуток перевищуу мшiмальнвi
розмiр заробiтноє плати, встановленоє законодавством Украши"
5. Обовязковою умовою притягнення до вiдповiдальвосгi зя
ч.I ст. 155 у наявнiсть адмшiстршпивноє преюдицЦ за неза-
конну торговельну дiяльнiсть, тоото особа повинна бути притяг-
нута до адмiнiстративноє вiдповiдальностi за ст. 160 КАП за
попередню незаконну торговельну дiяльнiсть.
Адмiнiстративна вiдповiдальнiсть за незаконну торговеяму
дiяльнiсть, згiдно з ст. 160 КАП та наведеним вище розясненням
Верховноє Ради Украєни, даним в єє постановi вiд 26 сiчня 1993 р.,
передбачена за незаконну торговельну дiяльнiсть, коли йдеться
нро здiйснення двох або бiльше угод купiвлi - продажу товарiв
чи будь-яких iнших предметiв без дозволу вiдповiдних установ з. .
метою одержання неконтрольованого державою прибутку, а та-1
кож здiйснення без вiдповiдноє реустрацiє однiує угоди купiвлi -
продажу, якщо єє предметом у партiя будь-яких товарiв i одер-
жаний неконтрольований державою прибуток перевищуу
мiнiмальний розмiр заробiтноє плати i не перевищуу семи з
половиною мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати. При цымф
слiд виходити з того розмiру мiнiмальноє заробiтноє плати, якяХ
був встановлений на момент вчинення незаконноє угоди купiвлi-
продажу товарiв чи iнших предметiв.
6.3 субуктивноє сторони злочин характеризууться прямим
умислом, корисливим мотивом та метою одержання неконтроль-
ованого державою прибутку.
7. Субуктом злочину може бути особа, яка досягла
шiстнадцятирiчного вiку. Ним може бути як приватна особа, яка
здiйснюу торговельну дiяльнiсть без одержання вiдповiдного дозво-
лу, так i працiвник комерцiйного чи приватну пiдприумства
(органiзацiє), який пiд прикриттям пiдприумницькоє даiльностi без
належного оформлення дозволу займауться тогiглею (постанова
Верховноє Ради Украєни вiд 26 сiчня 1993 р. "Про застосування
статей 154, 155 Кримiнального кодексу Украєни та статей 160, 20в
Кодексу Украєни про адмiнiстративнi правопорушення").
8. Особи, якi одержали належним чином оформлений патент на
несистематичний продаж куплених товарiв, але пiд прикриттям
такого дозволу здiйснюють або систематичний продаж куплених
товарiв, або продають товари в кiлькостi, яка значно перевищуу
кiлькiсть товарiв, на продаж якоє отримано патент, повинвд
визнаватись субуктами зазначеного злочину.
9. Торговельна дiяльнiсть не вiдноситься до видiв
пiдприумницькоє дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики