науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Таке перешкодхення може
бутв виражене в умисному невиконаннi законного рiшевва
профспiлки або у скасуваннi такого рiшення, заборонi проводити
збори профспiлки або у протизаконному iє розпуску. Воно може
бути повязане з поiрозами або насильством щодо керiвшипi
профспiлок з метою не допустити виконання ними службових
обовязкiв або домогтися прябняття неправомiрних рiшень тощо.
2. Субекмиюм сторона злочину характеризууться умислом.
3. ("убекпюм злочину може бути як служоова, так i приватна
особа, якiй виповнилось 16 рокiв.
Стаття 133. Порушення занонодавсiва про праiро
Незаконне звiльнення трудящого з роботи або невико-
нання рiшення суду про поновлення на роботi з особистих
мотивiв, а так само Iнше грубе порушення законодавства
про працю, вчинене службовою особою державного або
громадського пiдприумства, установи чи органiзацi?, -
карауться виправними роботами на строк до одного
року або позбавленням права займати певнi посади на
строк до трьох рокiв.
I. Поняття "порушення законодавства про працю" передбачау
вiдповiдальнiсть, по-перше, за умисне посягання на загальнi
умови працi i, по-друге, за таке посягання, яке не створюу
небезпеку для- життя або здоровя трудящих. За цими двома
ознаками розглядуваний злочин вiдрiзняуться вiд злочинiв, за-
значених у статтях 135, 218, 219 i 220.
2. Обуктивна сторона цього злочину може бути виражена
у формi дiє чи бездiяльностi. Це: а) незаконне звiльнення трудя-
щого з роботи; 6) невиконання рiшення суду про поцовлення ва
роботi; в) iнше грубе порушення законодавства пропрацю.
3. Поняття "iнше грубе порушення законодавства про
працю" охоплюу випадки свiдомого обмеження або iгнорування
трудових прав громадян: свавiльне встановлення понаднормових
робiт, запровадження продовженого робочого дня, залучення до
важких робiт i робiт з шкiдливими або небезпечними умовами
працi осiб до 18 рокiв, а також вагiтних жiнок чи матерiв, якi
мають грудних дiтей, тощо (див., наприклад, статтi 14, 15 Закону
вiд 14 жовтня 1992 р. "Про охорону працi" // Вiдомостi Верхов-
ноє Ради Украєни. - 1992. - №49. - ст.668).
4. Злочин вважауться закiнченим з моменту порушення зако-
нодавства про працю (наприклад, звiльнення працiвника з
роботи при вiдсутностi для цього пiдстав).
5. Слiд мати на увазi, що порушення законодавства про працю
квалiфiкууться за ст. 133 i у тому випадку, коли воно мало мiсце
не лише у загальних галузях виробництва, а й у спецiальиii
галузях промисловостi (гiрничiй, будiвельнiй), а також на вибу-
ховонебезпечних пiдприумствах або цехах.
6. Субвкмшмма сморена аиючгну характеризууться умислом.
Порушення законодавства про працю у формi незаконного
звiльнення з робота абовеввкооання рiшення суду про поновлення
яа робогi визнауться злочином лише тодi, кота воно вчинене з
особистих мотивiв (єоркляисiь, омета, особиста неприязнь).
Врахування мотиву вчинення злочинних дiй допомагау
вiдмежовувати розглядуваний злочин вiд iнших сумiжних
злочинiв (статтi 66, 134, 134).
7. Субяамм злочину може бути службова особа, якiй наданi
права првХняггя т роботу та звiльнення з роботи, надання
вiдпустки або iншi права, повязанi з дотриманням законодавства
про працю.
Стаття 134. Вiдмова в прийомi
вагiтноє жiнки
на роботу
Вiдмова в прийомi жiнки на роботу з мотивiв
вагiтностi або вiдмова в прийомi на роботу матерi, яка
мау грудну дитину, а так само зниження заробiтноТ
плати або звiльнення жiнки з роботи з тих же мотивiв -
караются в-фавними роботами на строк до здюго року або
поабаолсiiiммправаааймiпипевнiпосадинасiрокдодвокрокiв.
{/з змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст.ВО).
1. Обекишвна сторона злочину мау мiсце при вчиненнi хоча
б однiує з таких дiй: а) вiдмова в прийняттi вагiтноє жiнки на
роботу; б) вiдмова в прийняттi на роооту матерi, яка мау грудну
дитину; в) зниження вагiтнiй жiнцi або матерi, яка мау iрудну
дитину, заробiтноє плати; г) звiльнення таких жiнок з роботи.
Вiдмова в прийняттi на роботу таких жiнок може бути нелише при
ненаданнi єм роботи, але й при вiдмовi єм пiд приводом "вiдсуткостi"
вакантноє посади, "скорочення" штагiв.тощо. Такий же надуманий
привiд може шли мiсце i при звiльвеннi жiнки з роботи.
2. Субуктивна сторона злочину характеризууться умислом
та спецiальним мотивом - небажання мати на роботi жiнок
вагiтних тактах, хто мау грудних дiтей.
3. Субуктам злочину може бути службова особа, яка здiйснюу
прийняття на роботу, звiльнення з роботи або переведения на
iншу роботу.
Стаття 134\ Переслiдування
критику
громадян за
Умисне ущемлення службовою особою прав i охоро-
июваних законом Iнтересiв громадянина, звязане з
переслiдуванням його за подачу в установленому
порядку пропозицiй, заяв, скарг або за критику, що
мiститься в них, а так само за виступ з критикою в Iншiй
формi, -
карауться позбавленням права займати певнi посади
на строк до одного року або штрафом у розмiрi до
трьохсот карбованцiв.
ТI ж дiє, що спричинили iстотну шкоду правам 1 охоро-
нюваним законом Iнтересам громадянина, -
караються позбавленням волi на строк до двох рокiв)
або виправними роботами на строк вiд одного року до
двох рокiв, або позбавленням права займати певнi
посади на строк до трьох рокiв,
(Ст. 13 Кодекс доповнено Указом вiд 10 грудня 1985 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1985. - №52. - Ст. 1224)
1. Стаття 134 мау охороняти вiд злочинних посягань
конституцiйне право кожного громадянина Украєни - право
вносити в державнi органи i громадськi органiзацiє пропозицiє
про полiпшення єх дiяльностi, критикувати недолiки в роботi
(СТ.47 Конституцiє).
2.0ббхтмвнваиср0наздочинубудематимiсцезанаявюктi трьох
ознак у єх сукупностi: 1) переслiдування службовою особою
iюгерпiлого за подану останнiм пропозицiю, заяву, скарiу або за
критику, що мiститься в них, або за гисгуп з крипкою i ущемлення
його прав i занояних iнтересiв; 2) пропозицiя, заява, скарга або
критичний виступ птiниннi бути спрямованi на попiпшення дiяльносгi
деркавних чи колективних органiвабо повязанi з критиюхонедашхш
у роботi; 3) причинний звязок ве лише мiх дiями службовоє особи i
наслiдками у виглядi ущшленняправiзаноннххiнiересiвiхлершяхо,
аймiжзвераеннямабовиступомпромадянiiназкриiиксюiнаступним
за цим уiдемжнйям його прав чв законних шкресiв
3. Ущемления, про яке говориться у ст.134, - це обмехениж
або позбавлення прав i заковнвх iнтересiв громадянина (позбав-
лення премiє, виключення зi спискiв на отримання квартири,
позбавлення права користуватися земельною дiлянкою,
звiльнення з роботи або переведення на iншу робоiдь вiдмова в
наданнi путiвки для санаторного лiкування тощо). Цей злочав
мохе вчинятися i шляхом психiчного впливу (погрози) слухбомм
особи на громадянина з метою примусити його вiдкликати подану
ним заяву чи скаргу.
Погроза або залякування особи, яка подала заяву, скаргу або
виступила з критикою, висловами типу: "Ти довго памятатимефi
свiй виступ", "Я ще доберуся до тебе", не охоплюуться ст. 134.
Такi дiє слухбовоi особи у службовим проступком.
4. Ущемлення службовою особою прав i законних iнтересiв
громадянина за його завiдомо неправдиву заяву, скарту або виступ
не охоплюуться ст.134, а створюу за наявностi необхiдних для 1010
ознак, злочин, передбачений статсями 133, 165 або 166.
5. Сам факт ущемлення прав i ппереов iфомадянша за йоро
пронюицiю, заяву, скаргу абозахртшЕуушорюезшанчеиийэдочА.
6. Питання щодо спричинення iсиюпаює шкоди правам i
iнтересам громадянина (ч.2 ст. 134) вирiшууться у кожному
випадку окремо з врахуванням вахливостi прав та iнтересiв, шi
ущемленi, розмiру матерiалiiавх збиткiв, кiлькостi потерпiлих -кич>
7. Субекмшна старена характеризууться умислом: службо-
ва особа усвiдомлюу, що вона, користуючись своєм службовим
становищем, всупереч iнтересам служби, ущемлюу права i iнте-
реси потерпiлого, передбачау такi наслiдки i бажау єх. Мотивом
злочину у прагнення помститися за подану пропозицiю, заяву
чв скаргу або за критику.
8. Субккяюм злочину мохе бути лише службова особа, яка,
використовуючи своу службове становище, переслiдуу грома-
дянина за критику.
Стаття 135. Порушення правил охорони працi
Порушення службовою особою правил технiки без-
пеки, промисловоє санiтарiє або iнших правил охорони
працi, якщо це порушення створювало небезпеку для
життя або здоровя трудящих, -
карауться виправними роботами на строк до одного
року, або штрафом у розмiрi до ста карбованцiв, або
громадською доганою.
Те саме дiяння, якщо воно спричинило нещаснi
випадки з людьми, -
карауться позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв.
1. Вiдповiдно до Закону вiд 14 жовтня 1992 р. "Про охорону
працi" (ст.?) умови працi на робочому мiсцi, безпека техно-
логiчних процесiв, робота машин, механiзмiв, устаткування та
iнших засобiв виробництва, стан засобiв колективного та
iндивiдуального захисту, що використовуються працiвником, а
також санiтарно-побутовi умови повиннi вiдповiдати вимогам
нормативних актiв про охорону працi (Вiдомостi Верховноє Ради
Украєни. - 1992. - №49 - Ст.668).
2. Поняттям "порушення правил охорони працi"
охоплюуться недотримання загальних правил, якi прийнятi з
метою охорони громадян вiд виробничих травм i професiйних
захворювань у процесi єх вирооничоє дiяльностi. Це, зокрема,
правила технiки безпеки, виробничоє санiтарiє, правила
зберiгання i використання легкозаймистих або iдких речовин.
При засудженнi особи, яка винна у порушеннi правил охорони
працi, суд у своуму вироку повинен вказати, якi конкретно пункти
(параграфи) нормативних актiв були порушенi, i описати суть
порушення, яке мало мiсце (абз.2 п.б iюстаиови Пленуму Верхов-
ного Суду Украєни вiд 10 жовтня 1982 р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики