науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


Те саме дiяння, вчинене шляхом розбiйного нападу,
або повторно, або за попереднiм зговором групою осiб,
чи особливо небезпечним рецидивiстом, -
карауться позбавленням волi на строк вiд шести до
пятнадцяти рокiв з конфiскацiую майна або без
конфiскацiє.
(Iз змiнами, внесеними Указами вiд 27червня 1961 р, є! сiчня
1983 р. i Законами вiд 6 березня 1992 р., 26 сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. -1961. -№28. -Ст. 342; "ваз. -
№4. - Ст. 50; Вiдомостi Верховна Ради Украєни. -1992. - №23.
- Ст. 337; 1993. -№12. - Ст. 97).
1. Про поняття вогнестраноє зброє, бойових припасiв,
вибухових речовин див. пп.I-З коментаря до ст.222 i пп.2 i З
коментаря до ст. 221.
2. Розкрадання холодноє зброє, а також гладкоствольно?
мисливськоє зброє тягне вiдповiдальнiсть за статтями про злочини
проти державноє та колективноє або ж iндивiдуальноє власностi.
3. Розкрадання деталей (складових частин) вогнестрiльноє
зброє та бойових припасiв повинно оцiнюватись залежно вiд того,
який комплект деталей викрадений. Якщо викраденого комплек-
ту деталей (складових частин) достатньо для складання
придатних для використання зброє чи бойових припасiв, скоуне
слiд квалiфiкувати як закiнчений злочин за ст.223. При цьому
пiд достатнiм комплектом треба розумiти таку сукупнiсть деталей
(складових частин), яка дозволяу без додатковоє доробки та
пристосувань використовувати зброю для стрiляння (наприклад,
за наявностi ствола та ударного механiзму), а бойових припасi>
- за єх призначенням.
4. У випадку, коли були викраденi окрема деталь або деталi
(складовi частини) в комплектi, що не у достатнiм для складання
зброє чи бойових припасiв, i винна особа мала намiр виготовити
вiдсутнi частини, вчинене слiд квалiфiкувати за сукIДрiстта яi
злочин проти власностi та як готування чи замах на виТетговлення
зброє або бойових припасiв (ст.222). Якщо ж вiдсутнi деталi були
вже виготовленi з складанням зброє чи бойових припасiв, скоуне
слiд квалiфiкувати як закiнченi злочини проти власностi та
громадськоє безпеки.
5. Викрадення таких складових частин бойових припасiв, ягi
мiстять вибуховi речовини, в будь-якому випадку утворюу
закiнчений склад злочину, передбаченого ст.223, - розкрадання
вибухових речовин.
6. Коли винна особа викрала несправнi зброю або бойовi
припаси, а також непридатнi для використання вибуховi
речовини i при цьому помилялась стосовно єх якостей, вчинене
слiд розглядати як замах на розкрадання вiдповiдних предметiв
чи речовин.
7. Кримiнальна вiдповiдальнiсть за ст.223 настау при розкра-
даннi предметiв цього злочину як iз державних або колективних
пiдприумств чи установ, так i у окремих громадян, якi володiлi
ними правомiрно або незаконно.
8. З обуктивноє сторони злочин може проявлятись у рiзних
формах розкрадання (крадiжка, грабiж тощо). Тому для зясу-
вання змiсту його обуктивноє сторони див. коментарi до
вiдповiдних статей КК про вiдповiдальнiсть за злочини проти
власностi.
9. Розкрадання вогнестрiльноє зброє, бойових припасiв або
вибухових речовин вважауться закiнченим у момент заволодiння
ними, а коли розкрадання вчинено шляхом розбiйного нападу -
у момент нападу.
10. Розкрадання вогнестрiльноє зброє з єє наступним носiнням,
зберiганням або збутом утворюу сукупнiсть злочинiв, передба-
чених статтями 223 та 222.
i i. Субуктивна сторона злочину характеризууться
умисною виною. Умислом особи охоплюються насамперед
спецiальнi ознаки предмета злочину. У випадку, коли особа,
намагаючись викрасти державне, колективне або iндивiдуальне
майно, не знала, що вона викрадау вогнестрiльну зброю, бойовi
припаси чи вибуховi речовини, скоуне розглядауться як злочин
проти власностi. Якщо особа, переконавшись в тому, що вона
викрала саме зазначенi предмети, не здау єх органам влади, а
зберiгау єх або носить, вчинене квалiфiкууться за ст.222.
Якщо особа, бажаючи викрасти вогнестрiльну зброю, бойовi
припаси або вибуховi речовини, в дiйсностi викрала звичайне
майно, скоуне слiд квалiфiкувати як замах на злочин, передба-
чений ст.223.
12. На вiдмiну вiд злочинiв проти державноє та колективноє
власностi, цей злочин може бути вчиненим не тiльки з
корисливих мотивiв. Мотив i мета можуть бути рiзними. Разом з
тим, коли винна особа викрадау вказанi предмети i речовини з
метою використати єх для вчинення iншого злочину, iє дiє слiд
додатково квалiфiкувати як готування до вiдповiдного злочину.
Виняток становлять дiє щодо зброє, бойових припасiв i вибухових
речовин членiв банди. Такi дiє охоплюються ст.69 i додатковоє
квалiфiкацiє за ст.223 не потребують.
IЗ. Субектаизлочшу, який був вчинений у формi крадiжки,
грабежу або розбiйного нападу, може бути особа, що досягла 14
рокiв. Розкрадання вогнестрiльноє зброє, бойових припасiв i
вибухових речовин в iнших формах тягне кримiнальну
вiдповiдальнiсть пiсля досягнення 16 рокiв.
14. Для квалiфiкацiє скоуного за ч.2 ст.223 за ознакою
особливо небезпечного рецидивiста необхiдно встановити, що
субукт до вчинення розкрадання був визнаний особливо небез-
печним рецидивiстом вироком суду, який набрав законноє сили.
15. Про ознаки розбiйного нападу див. коментар до ст.86 КК.
16. Повторнiсть у розумiннi ст.223 означау, що особа ранiше
вже вчинила розкрадання вогнестрiльноє зброє, бойових припасiв
або вибухових речовин. Не мау значення, чи була ця особа
засуджена за перший злочин. Але не повиннi скiнчитися строки
давностi (див. статтi 48 i 49), а також строки погашення
судимостi.
17. Попереднiй зговiр групи осiб - див. коментар до ст.81.
Стаття 224. Недбале зберiгання вотоестрiльноє
зброє i боуприпасiв
Недбале зберiгання вогнестрIльноТ зброє
боуприпасiв, якщо це потягло за собою людськi жертви
або iншi тяжкi наслiдки, -
караються позбавленням волi на строк до чотирьох
рокiв або виправними роботами на строк до двох рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Законом вiд 26 сiчня 1993 р. //
Вiдомостi Верховна Ради Украєни. - 1993. - №12. - Ст. 97).
I. Пiд вогнестрiльною зброую тут треба розумiти будь-яку
бойову, спортивну та мисливську (включаючи гладкоствольну)
зброю, у якiй для пострiлу та ураження цiлi використовууться
сила порохового газу, незалежно вiд того, для чого вона фактично
застосовувалась.
2. Бойовi припаси - див.п.З коментаря до ст.222.
3. Вогнестрiльна зброя i бойовi припаси знаходяться у винного на
законних засадах. Недбале зберiгання вогнестрiльноє зброє або
бойових припасiв, якими особа вододiла незаконно, охоплюуться
ст. 222 i додатковоє квалiфiкацiє за ст. 224 не потребуу.
Виняток становить недбале зберiгання гладкоствольно?
мисливськоє зброє. Незалежно вiд того, законно чи незаконно
володiу винна особа такою зброую, вiдповiдальнiсть настау за ст.224.
4. Ст.224 не передбачау вiдповiдальностi за недбале зберiгання
вибухових речовин i холодноє зброє.
5. Недбале зберiгання мау мiсце тодi, коли особа, що володiу
вогнестрiльною зброую або бойовими припасами, не виконуу
встановлених нормативними актами або загальноприйнятими
правилами осторог, вимог щодо виключення випадкiв втрати
зброє i бойових припасiв або iншого вибуття єх з-пiд контролю.
Це можуть бути як дiє (наприклад, передача Iроє для
зберiгання iншiй особi), так i бездiяльнiсть (скажiмо, нетамикан-
ня металевого ящика, в якому знаходяться бойовi припаси).
6. Людськi жертви та iншi тяжкi наслiдки - див. пп.5 i б
коментаря до ст.218.
7. Обовязковою ознакою складу злочину у причинний звязок
мiж дiями або бездiяльнiстю винноє особи i наслiдками, що настали.
Тому, наприклад, немау складу злочину в дiях власника рушнивд,
який в порушення iснуючих правил дозволив неповнолiтньому сину
брати рушницю на полювання, але людськi жертви стали наслiдком
крадiжки рушницi з замкненого металевого ящика.
8. Злочин вважауться закiнченим з настанням наслiдкiв
(загинула людина, заподiянi тяжкi тiлеснi ушкодження тощо).
9. Субуктивна сторона характеризууться необережною.
виною. Особа, порушуючи вимоги по безпечному зберiганню
зброє (бойових припасiв), передбачала можливiсть настання
суспiльне небезпечних наслiдкiв, але легковажно розраховувала л
на єх вiдвернення або не передбачала можливостi настання таких
наслiдкiв, хоч повинна була i могла єх передбачити.
10. Випадки, коли зброя або бойовi припаси передаються iншiй
особi для здiйснення злочину, у спiвучастю у скоуннi
вiдповiдного злочину - вбивства, розбiйного нападу тощо.
11. Субуктом злочину у особа, яка досягла 16-рiчного вiку.
12. Особи, якi скористались з недбалого зберiгання вог-
нестрiльноє зброє або бойових припасiв i безпосередньо заподiяли
шкоду, вiдповiдають за самостiйний злочин.
Стаття 224\ Виключена.
(Ст. 22 Кодекс доповнено Указом вiд 24 грудня 1981 р. //
Вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1982. - №1. - Ст. 2).
(Виключена Законом вiд 7 липня 1992 р. //Вiдомостi Вер-
ховноє Ради Украєни. - 1992. - №39. - Ст. 570).
Стаття 225. Незаконна пересилка легко-
займистих або єдких речовин
Незаконна пересилка поштою або багажем легко-
займистих або Тдких речовин, якщо це спричинило
тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк до пяти рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
(iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
В/домоет/верховна Ради УРСР. -1983. -№4. -Ст. 50).
1. Легкозаймистi речовини - див. п.2 коментаря до ст. 221.
Деякi вибуховi речовини водночас у легкозаймистими. Незакон-
на пе.ресилка таких речовин тягне вiдповiдальнiсть за ст.221.
2. єдкi речовини - це хiмiчно активнi речовини, що мають
подразнюючий, денатуруючий та деструктивний вплив на живi
тканини, а також на деякi неорганiчнi матерiали. До них нале-
жать усi види кислот та лугiв (сiрчана та оцтова кислоти, єдкий
натр, негашене вапно тощо).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики