науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Так, заборонено вивозити оез спецiального дозволу за межi
Украєни : деякi метали i мiнерали (титановi сплави, порошки
феритовi маргаиець-цинковi та iн.); матерiали, що розщеплюються,
та сповiльнювачi (уран-233, графiт та iн.); хiмiчнi i нафтопродукти
(силiкон, амiак, фосфор та його похвднi та iн.); iитпi матерiали та
композити (арсенiд галiю монокристалiчний, склотканину та iн.);
обладнання та устаткування (верстати прецезiйнi, автоклави, баро-
камери, радiорелейнi станцiє, твердотiлi перемикачi та iн.); техно-
логiє (артилерiйського та стрiлецького озброуння, мiкроелектронiки,
вертольотiв, приладiв радiометричного контролю та iн.). Окремо
видiленi в перелiку матерiали, прилади, устаткування та технологiє,
якi вiдносяться до ракетноє зброє.
4. До зброє, вiйськовоє та спецiальноє технiки належать
усi види оснащення Збройних Сил, Нацiональноє гаардiє та iнших
вiйскових та спецiальних пiдроздiлiв, якщо воно призначене для
використання при безпосередньому виконаннi бойових та
спецiальних завдань. Це, наприклад, стрiлецька зброя, гармати
танки, лiтаки, радiолокацiйнi станцiє тощо.
5. Вiйськове майно - див. п.З коментаря. до ст.244.
6. Порушення встановленого порядку вивозу (незаконний
вивiз) вiдповiдних предметiв i технологiй полягау у дiях по
перемiщенню єх через митний кордон Украєни з належним оформ-
ленням в загальному митному порядку, але без додержання
спецiальних правил. Для зясування сутi зазначених спецiальних
правил треба, зокрема, звернутися до постанови Кабiнету Мiнiстрiв
№160 вiд 4 березня 1993 р. "Про вдосконалення державного
контролю за експортом (iмпортом) зброє, вiйськова? технiки та
матерiалiв, що можуть використовуватися для єх створення".
Важливе значення також мають в цих питаннях урядова телеiрама
за №30-624/98 вiд 25 березня 1993 р. та наказ Державного митного
комiтету Украєни №502 вiд 25 травня 1993 р.
7. Виключне право на лiцензування, квотування, продаж i
закупiвлю технологiй, обладнання, матерiалiв подвiйного
призначення, зброє та вiйськовоє технiки, запчастин до них i
вiйськового майна, а також право утворювати експертнi комiсiє
ти органiзовувати проведення експертизи з питань експорту
(iмпорту) зороє, вiйськовоє технiки, окремих видiв сировини,
матерiалiв, обладнання, технологiй, що можуть використову-
ватися для створення зброє, вiйсковоє та спецiальноє технiки,
належить Урядовiй комiсiє з експортного контролю.
Вiдповiднi матерiали та технологiє можуть вивозитись за кордон
лише за умови додержання вимог Декретiв Кабiнету Мiнiстрiв
№16-92 вiд 26 грудня 1992 р. "Про встановлення спецiального
режиму експорту окремих видiв товарiв" (Урядовий курур. - 1993.
- №2-3) та №6-93 вiд 12 сiчня 1993 р. "Про квотування i
лiцензування експорту товарiв (робiт, послуг)" (Урадовий курур.
- 1993. - №12). Та частина сировини, матерiалiв тощо, пропуск
яких через кордон не регулюуться вiдповiдними Декретами (але якi
зазначенi в перелiку до постанови Кабiнету Мiнiстрiв №159 вiд
4 березня 1993 р.), вiдвантажууться пiдприумствами згiдно з
чинним законодавством за дозволом мiнiстерства, вiдомства, якому
вони пiдпорядкованi, пiд гарантiю керiвника пiдприумства,
органiзацiє, що ця продукцiя не буде використовуватися для виго-
товлення зброє та вiйсковоє технiки. Дозвiл надауться у виглядi листа
вiдповiдного мiнiстерства чи вiдомства.
Тiльки за дозволом Урядовоє комiсiє з експортного контролю
вiдвантажуються за кордон ракетнi комплектуючi, обладнання
та устаткування, електроннi системи, вироби приладобудування
та технологiє.
Таким чином, обуктивну сторону злочину утворюють дiє по
вивозу вiдповiдних предметiв i технологiй без додержання описа-
ного вище порядку.
8. Вивiз як ознака обуктивноє сторони злочину, передбаченого
ст.228, здiйснюуться хоча i без додержання встановленого
спецiального порядку, але з додержанням загальних митних правил.
Зокрема вивiз здiйснюуться через митний кордон Украєни без
укриття вiд митного контролю. У випадках перемiщення зазна-
чених у iпi.З-5 цього коментаря предметiв поза митни контролем
або з приховуванням вiд митного контролю вчинене уiя(1)юу склад
контрабанди (див коментар до ст.70 ).
9. Надання-послуг по створенню зброє, вiйськовоє i спецiальноє
технiки полягау в проведеннi науково-дослiдних, конструк-
торських, монтажних та iнших видiв робiт, що безпосередньо
спрямованi на створення зброє, вiйськовоє i спецiальноє технiки,
а також проведення консультування з цих питань.
10. Злочин у закiнченим в момент перетинання вказаними в
коментованiй статтi предметами митного кордону Украєни, а
також у ту мить, коли було почато надання вiдповiдних послуг.
Дiє, спрямованi на здiйснення злочину, але не були доведенi до
кiнця з причин, що не залежать вiд волi винних, слiд розглядати
як замах на цей злочин.
11. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Винна особа усвiдомлюу суспiльну небезпечнiсть неза-
конного вивозу за межi Украєни окремих предметiв i технодогiЙ
чи надання вiдповiдинх послуг та бажау дiяти таким чином. Тому
у кожному випадку таких дай слiд встявовлювати, чи була особ
обiзнана з iснуючими спецiальними правилами щодо вiдповiдних
матерiалiв, обладнання, технологiй тощо.
12. Субуктом злочину у особа, яка дозволяу, оформляу,
супроводжуу, вивозить предмети, зазначенi у iш.З-5 коментаря,
а також особа, яка надау послуги по створенню Зброє, вiйськовоє
i спецiальноє технiки. Це посадовi та приватнi особи, якi досягли
16-рiчного вiку.
IЗ. Оскiльки вiдомостi про бiльшiсть технологiй, устаткування
та обладнання, якi призначенi для створення зброє, вiйськовоє та
спецiальноє технiки, належать до державноє або службовоє
таумницi, дiє, передбаченi ст.228, можуть утворювати сукупнiсть
злочинiв, передбачених ст. 228 та статтями 56, 57, 67 чи 68
(див. коментарi до вказаних статей).
Стаття 228.
Незаконне ввезення на територiю
Украєни вiдходiв i вторинноє
сировини
Ввезення на територiю Украєни або транзит через Тi
територiю вiдходiв чи вторинноє сировини без належно-
го дозволу -
карауться штрафом до сiмдесяти пяти мiнiмальних
розмiрiв заробiтноє плати.
Ввезення на територiю Украєни речовин чи ма-
терiалiв, що належать -до категорiє небезпечних
вiдходiв, якi забороняються до ввезення, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв
або штрафом до ста пятдесяти мiнiмальних розмiрiв
заробiтноє плти.
(Статтею 22№ ККдоповнено Законом вiд 25 лютого 1994 р.
//Голос Украєни. -1994. - 23 березня).
1. Обуктом злочину у суспiльнi вiдносини, що забезпечують
здоровя населення, а також економiчнi iнтереси держави та
субуктiв господарювання i вiдносини по пiдтриманню за-
довiльного екологiчного стану в Украєнi.
Оскiльки бiльшiсть вiдходiв i чимала кiлькiсть вторинноє
сировини мають певнi шкiдливi властивостi (отруйнiсть,
радiоактивнiсть та iн.), неконтрольоване єх ввезення на
територiю Украєни або транзит через єє територiю може призвести
до масового захворювання людей, падежу худоби, знищенню
рослин тощо. Деякi види вiдходiв мають такий ступiнь шкiдливих
якостей, що вони вiднесенi до категорiє небезпечних вiдходiв i єх
ввезення на територiю Украєни взагалi забороняуться.
2. Про поняття вiдходiв - див. п.7 коментаря до ст.228.
3. Вторинна сировина - залишкя сировини, матерiалiв та
напiвфабрикатiв, якi утворюються у хадi виробництва, або залишки
предметiв споживання та єх тари, що утворкнотьсi у населення i
придатнi для подальшого використання для вирмиення нових
товарiв та iнших предметiв (див. Вторичные ресурси: Сборник
нормативных актов. - М., 1988. - СС.204, 247, 249, 252-254).
4. Перелiк груп речовин i матерiалiв, якi належать до категорiє
небезпечних вiдходiв, ввезення в Украєну яких забороняуться,
затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв №117 вiд 22 лю-
того 1994 р. (Урядовий курур. - 1994. - 24 березня). До
небезпечних вiдходiв належать, зокрема: медичнi вiдходи з
лiкарень, полiклiнiк, клiнiк; стоки тваринницьких ферм; вiдходи
хiмiчноє переробки деревини; вiдпрацьованi каталiзатори;
вiдпрацьованi або з простроченим термiном придатностi елементи
живлення; лужнi шлами; радiоактивнi вiдходи.
5. Для вирiшення питання про вiднесення конкретноє
речовини, матерiалу, предмета тощо до вiдходiв чи вторинноє
сировини, а також до категорiє небезпечних вiдходiв необхiдно
призначати експертизу.
6. Склад злочину у формальним. Для притягнення до
вiдповiдальностi винноє особи встановлення будь-яких наслiдкiв
дiяння не вимагауться. Достатньо самого факту ввезення на
терiторiю Украєни або транзиту через єє терiторiю вiдходiв чи
вторинноє сировини.
7. Ввезення на терiторiю Украєни - це фактичне
перемiщення через митний кордон Украєни (див. ст. 15 МК)
вiдходiв чи вторинноє сировини.
8. Транзит через територiю Украєни - це перемiщення
вiдходiв чи вторинноє сировини пiд митним контролем через
територiю Украєни мiж двома пунктами або в межах одного
пункту на митному кордонi Украєни (див. ст. 15 МК).
9. Спосiб ввезення та транзиту може бути будь-яким (з
використанням залiзничного транспорту, автотранспорту,
авiатранспорту, трубопровiдного транспорту тощо).
10. При вирiшеннi питання про вiдсутнiсть належного дозво-
лу при ввезеннi на територiю Украєни або транзит через єє
територiю вiдходiв чи вторинноє сировини слiд керуватися пос-
тановою Кабiнету Мiнiстрiв №17 вiд 22 лютого 1994 р. (Уря-
довий курур. - 1994. - 24 березня), якою передбачено пвiйдок
видачi дозволiв на згаданi ввезення i транзит.
Дозвiл видауться Мiнiстерством охорони навколишнього сере-
довища (Мiнприроди) на пiдставi подання комплексу передба-
чених документiв. Серед них, зокрема, мають бути данi хiмiчного
i мiкробiологiчного аналiзiв вiдходiв, висновки державних еко-
логiчноє i санiтарно-гiгiунiчноє експертиз про вiдповiднiсть тех-
нологiй переробки, якi мау одержувач вiдходiв, мiсць тимчасовоє>
складування вiдходiв чинним еколого-гiгiунiчним нормативам
тощо.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики