науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

144 (якщо наступнi дiє являли собою вимагательст-
во) (п. 16 постанови).
Стаття 145. Умисне знищення Що пошкодження
iндивiдуального майне тромцдан
Умисне знищення або пошкодження Iндивiдуального
майна громадян, що завдало значноє шкоди
потерпiлому, -
карауться виправними роботами на строк до шести
мiсяцiв або штрафом у розмiрi до ста карбованцiв.
Умисне знищення або пошкодження Iндивiдуального
майна громадян, вчинене шляхом пiдпалу або Iншим м>
гальнонебезпечним способом, чи таке, що спричинило
людськi жертви або Iншi тяжкi наслiдки, -
карауться позбавленням волi на строк до восьми рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. I Зако-
ном вiд I/червня 1992 р. //Вiдомостi Верховноє РадмУРСР
- 1983. - №4. - Ст. 50; Вiдомостi Верховноє Ради Украєни.
1992. - №35. - Ст. 511).
I. Предметом цього злочину у iндивiдуальне майно громадян
(жилий будинок, надвiрнi будiвлi, транспортнi засоби, носильнi
речi, меблi, худоба, посiви, квiтники та iншi насадження на
присадибнiй дiлянцi i т.п.)
2. Про поняття знищення i пошкодження майна - див. п.4
коментаря до ст. 89.
3. Обовязковими умовами настання кримiнальноє
дiдповiдальностi за умисне знищення чи пошкодження
iндивiдуального майна громадян (ч. I ст. 145) у заподiяння знач-
ноє шкоди потерпiлому i наявнiсть причинного звязку мiж
дiями винного i завданою шкодою.
Вирiшуючи питання, чи у шкода значною, поггрМяо враховувати
не тiльки вартiсть i розмiр майна в натуральному виглядi (вага,
обсяг, кiлькiсть), а й значення знищеного чи пошкодженого майна
для потерпiлого. При вiдсутностi такоє шкоди до винного можуть
бути застосованi заходи цивiльно-правового характеру. У тих же
випадках, коли незначнiсть шкоди у результатом замаху на
знищення чи пошкодження майна в значних розмiрах,
вiдповiдальнiсть настау за ч.2 ст. 17i ст. 145. Лише умисне знищення
чи пошкодження майна громадян загальнонебезпечним способом
(ч.2 ст. 145) тягне кримiнальну вiдповiдальнiсть незалежно вiд того,
чи у заподiяна шкода значною.
4. Ст. 145 охоплюу не всяке умисне пошкодження чи знищення
iндивiдуального майна. В окремих, передбачених законом випад-
ках, такого роду дiяння пiдлягають квалiфiкацiє за iншими
статтями КК. Так, умисне знищення чи пошкодження
iндЕвiдуального майна в процесi вимагательства охоплюуться
вiдповiдною частиною ст.144. За ст.145 такi дiє додатково
квалiфiкуються лише у випадку, коли вони здiйснювалися шля-
хом пiдпалу або iншим загальнонебезпечним способом. Умисне
знищення або пошкодження майна, що належить працiвнику
правоохоронного органу, а так само його близьким родичам, у
звязку з виконанням ним службових обовязкiв, належить
квалiфiкувати за ст. 189. За ч.2 ст. 145 такi дiє квалiфiкуються
лише у випадку вчинення єх за обтяжуючих обставин особою
вiком вiд 14 до 16 рокiв.
5. Злочин, передбачений ч. I ст. 145, вважауться закiнченим з
моменту заподiяння значноє майновоє шкоди громадянину.
6. Субуктам злочину у особа, яка досягла 16-рiчного вiку, а
за наявностi тяжких наслiдкiв, про що йдеться в ч.2 ст. 145, -
особа, яка досягла 14 рокiв.
7. Субуктивна сторона злочину характеризууться умислом,
який може бути прямим i непрямим.
Мотиви знищення чи пошкодження майна бувають рiзними -
помста, ревнощi, злiсть, хулiганськi спонукання i т.д. Мотив не
у необхiдною ознакою даного складу злочину, однак його зясу-
вання мау важливе значення для вiдмежування цього злочину
вiд сумiжних. Наприклад, знищення чи пошкодження
iндивiдуального майна громадян без обтяжуючих обставин iз
хулiганських спонукань слiд квалiфiкувати за вiдповiдною
частиною СТ.206. Додаткова квалiфiкацiя таких дiй за ст. 145
потрiбна лише при вчиненнi єх за обтяжуючих обставин,що
передбаченi ч.2 цiує статтi (п. 14 постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 28 червня 1991 р. №3 "Про судову практику
в справах про хулiганство"). Знищення винним викраденого ним
iндивiдуального майна з метою приховати слiди злочину
охоплюуться статтями 140, 141, 142, 143 чи 144 i додатковоє
квалiфiкацiє заст. 145 не вимагау.
8. Умисним знищенням або пошкодхенням iндивiдуального маб-
на шляхом пiдпалу у знищення або ПОШКОДЖЕННЯ його вогнему
випадках, коли створюуться загроза життю чи здоровю людей або
загроза заподiяння значноє матерiальноє шкоди як самому
потерпшому, так i iншим особам" (абз.5 п. 13 постанови Пленуму
Верховного Суду Украєни вiд 26 червня 1992 р. "Про застосуваннi
судами законодавства, що передбачау вiдповiдальнiсть за посягання.
на життя, здоровя, гiднiсть та власнiсть працiвникiв правоохо-
ронних органiв" // Бюлетень...- С.143). ;
9. Пiд iншим загальнонебезпечним способом знищеннi;
або пошкодження майна слiд розумiти дiє, небезпечнi длi
життя i здоровя людей, а також майна iнших фiзичних та
юридичних осiб (наприклад, вибух, отрууння домашнiх
тварин). Вiдповiдальнiсть за зазначенi злочиннi дiє настает
у випадку, коли винний передбачав, що вiн завдау чи може
завдати фiзичноє шкоди людям, а так само може знищити
або пошкодити майно iнших осiб, крiм потерпiлого, на майно
якого вчинено посягання, чи мiг i повинен був це перед-
бачити (абз.б п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду. I
Украєни вiд 26 червня 1992 р.).
10. За ознакою спричинення людських жертв умисне
знищення чи пошкодження iндивiдуального майна
квалiфiкууться в разi, коли настала смерть хоча б однiує людини.
До iнших тяжких наслiдкiв вiдноситься, зокiа, заподiяннi
тяжких тiлесних ушкоджень однiй чи кiльком особам, середнмiД
тяжкостi - двом або бiльше особам або заподiяння значноє ма-д
терiальноє шкоди багатьом особам або великоє майновоє шкоди хочв.
б однiй особi (потерпiлий лишився притулку, єжi, одягу тощо).
Психiчне ставлення винного до людських жертв чи iнших)
тяжких наслiдкiв виражауться, як правило, у формi вини необе-
режноє. В разi, коли винний при вчиненнi умисного знищення
чи пошкодження iндивiдуального майна бажав чи свiдомо допу- д
екав, що внаслiдок його дiй настане смерть або будуть спричиненi
тiлеснi ушкодження, скоуне слiд квалiфiкувати за ч.2 ст. 145 т>i
вiдповiдними статтями, що передбачають вiдповiдальнiсть за
злочини проти особи.
Стаття 146. Виключена.
(Закон вiд 7 липня 1992 р. //Вiдомостi Верховноє Ради Ук-
раєни. - 1992. - №32. - Ст. 570).
Глава VI
ГОСПОДАРСЬКI ЗЛОЧИНИ
Стаття 147. Випуск або реалi-якiсноє продукцiє
Випуск на товарний ринок або Iнша реалiзацiя
споживачам недоброякiсноє, тобто такоє, що не
вiдповiдау встановленим стандартам, нормам,
правилам 1 технiчним умовам, або некомплектноє про-
дукцiє 1 товарiв, здiйсненi вiдповiдимими з це осо-
бами, вчиненi протягом року пiсля накладення
адмiнiстративного стягнення за такi ж порушення, -
караються штрафом вiд трьохсот до пятисот
мiнiмальних розмiрiв заробiтноє плати.
ТI ж дiє, якщо вони вчиненi у великих рожмiрах або завдали
шкоди здоровю чи призведи до смертi споживача, -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв.
(Ст. 147 в редакцiє Закону вiд 28 сiчня 1994 р. //Голос Ук-
раєни. - 1994. - ЗО березня).
I. В умовах зниження виробництва товарiв народного споживан-
ня, неконтродьованого ввозу неякiсних чи низькоє якостi товарiв
iмпортного виробництва, затоварювання торгiвлi окремими това-
рами внаслiдок зменшення попиту на них, в тому числi i зумовле-
ного зниженням платоспроможностi бiльшоє частинi населення,
приховування товарiв для єх продажу через певний час за бiльш
високими цiнами, зумовленими iнфляцiйними процесами, внаслiдок
чого товари продаються пiсля закiнчення гарантiйних строкiв, та
iншi подiбнi дiє зумовлюють поширення продажу недоброякiсних
товарiв в торговельних пiдприумствах.
2. Законом вiд 12 травня 1991 р. "Про захист прав споживачiв"
(Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1991. - №30. - Ст.379) в
редакцiє Закону вiд 15 грудня 1993 р. (Вiдомостi Верховноє Ради
Украєни. - 1994. - №1 - Ст. 1) гарантууться споживачам (грома-
дянам, якi придбавають, замовляють, використовують або мають
намiр придбати чи замовити товари (роботи, послуги) для задо-
волеава власних побутових потреб) право вимагати вiд продавця
(вагсзнпка, виконавця), щоо якiсть придбаного ними товару
(вакспакоє роботи, наданоє послуга) вiдповiдала вимогам нор-
ма i вких документiв, умовам договорiв, а також iнформацiє про
товап (роботу, послугу), який за якiстю вiдповiдау вимогам
норматпзнпх документiв, умовам договору, а також iнформацiє
про товар (роботу, послугу) (ст. 12 Закону).
з. Для захисту прав споживачiв постановою Кабiнету Мiнiстрiв
Раши вiд 27 лютого 1992 р. №95 (ЗПро органiзацiю щюведення
ргифiкацiє продукцiє" П Украєни. - 1992. - №3. - Ст.ТЗ) перед-
оачено поетапне запровадження як обовязковоє, так i добровiльноє
сертифiкацiє продукцiє, пiд якою розумiуться "один iз ефективних
методiв, який дозволяу на основi випробування продукцiє
спецiалiзованих лабораторiях (центрах) забезпечити захист прав
споживача шляхом одержання ним достовiрноє та обуктивноє
iнформацiє про єє властивостi, характеристики й вiдповiдностi
стандартам". Наказом Держстандарту вiд ЗО серпня 1993 р. №95
затверджено перелiк продукцiє, яка пiдлягау обовязковiй
сертифiкацiє (Бiзнес. - 1993. - №35. - С.18-19).
4. Предметом злочину у недоброякiсна або некомплектна
продукцiя i товари.
Продукцiя - це продукти дiяльностi лiодини, створенi для задо-
волення потреб iнших людей, суспiльства в цiлому. Продукцiя може
бути рiзноманiтного призначення: промислового, споживчого тощо.
Продукцiую у як готовi вироби, так i напiвфабрикати, сировина
тощо. Зокрема, до продукцiє вiдносяться плоди землi, вилученi з
затратами працi з єх природного стану (ввдобутi кориснi копалiшк
i продукти єх переробки, заготовленi ягоди, iриби, трави, виломена
риба, впольованi дикi звiрi тощо).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики