науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

"в" ст.254
Про поняття "iстотна шкода" i "тяжкi наслiдки" див. п.б
коментаря до ст.254.
3. Субуктивна сторона злочину характеризууться необе-
режною формою вини.
4. Халатне ставлення до служби за помякшуючих обставин
тягне вiдповiдальнiсть у дисциплiнарному порядку (п. "б" ст. 254).
Помякшуючi обстввшш в цьому випадку стосуються особи
правопорушника i його поведiнки пiсля скоуного (сумлiнне
ставлення до служби до вчинення правопорушення, щире розка-
яння, усунення спричиненоє шкоди тощо).
5. Про поняття "службова особа" див. п.6 коментаря
до ст.254.
6. Про поняття "воунний час" i "бойовя обстановка" дав.
вiдповiдно пл. 8 i 9 коментаря до ст.232.
Стаття 255. Здача або залишення вороговi
засобiв ведення вiйни
Здача вороговi начальником ввiрених йому
вiйськових сил, а так само не викликане бойовою
обстановкою залишення вороговi укрiплень, бойовеТ
технiки та Iнших засобiв ведення вiйни, якщо зазначенi
дiє вчиненi не з метою сприяння вороговi, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до де-
сяти рокiв або смертною карою.
1. Здача вiйськових сил або залишення супротивнику засобiв
ведення вiйни у одним iз найбiльш небезпечних злочинiв.
2. Пiд вiйськовими силами закон мау на увазi особовiй
склад вiйськових частин, а пiд засобами ведення вiйни -
матерiально-технiчнi засоби, деякi з яких перераховуються в
ст. 255.
3. Здача супротивнику ввiрених вiйськових силЦюже
виражатися у формi зупинення опору i капiтуляцiє перед су-
противником або невжиття заходiв до захисту особового складу,
яких начальник повинен був вжити, внаслiдок чого супротивник
захоплюу вiйськовi сили.
Залишення супротивнику укрiплень означау, що начальник
зупиняу бойовi дiє по утриманню спецiально пiдготовленоє для
ведення бою дiльницi i виводить звiдти пiдпорядкований йому
особовий склад.
Залишення супротивнику укрiплень утворюу склад злочину
тiльки у випадках, коли ця дiя не викликалась бойовою обста-
новкою.
Залишення супротивнику бойовоє технiки i iнших засобi>
ведення вiйни проявляуться в тому, що при вiдступi чи маневрi
залишауться супротивнику вiйськова технiка, боуприпаси, зброя,
транспортнi засоби, засоби забезпечення тощо.
Невжиття начальником належних заходiв для знищення або
приведення в непридатнiсть засобiв ведення вiйни, коли єм
погрожуу безпосередня i неминуча небезпека захоплення су-
противником, розглядауться як залишення начальником су-
противнику цих засобiв.
4. Злочин вчинюуться як умисно, так i необережно. Мотивом
цього злочину може бути малодушнiсть, боягузство, панiкерство.
Вчинення згаданих вище дiй з метою сприяння ворогу, послаблення
Збройних Сил утворюу державну зраду (ст.56).
5. Субуктом злочину у тiльки командир (начальник), який
мау у своуму пiдпорядкуваннi особовий склад, бойову та iншу
вiйськову технiку.
6. Про поняття "бойова обстмовка" див. п.9 коменгаря до ст.232.
Стаття 256.
тнучого вiйсмового
Злиiииiсмiмя
корабля
а) Залишення гинучого вiйськового корабля ко-
мандиром, який не виконав до кiнця своєх службових
обовязкiв, а так само особою Iз складу команди кораб-
ля без належного на те розпорядження командира -
карауться позбавленням волi на строк вiд пяти до де-
сяти рокiв.
б) Те саме дiяння, вчинене у воунний час або в бой-
овiй обстановцi, -
карауться смертною карою або позбавленням волi на
строк вiд десяти до пятнадцяти рокiв.
1. Небезпека загибелi вiйськового корабля можлива як в бой-
овiй обстановцi, так i в мирний час. Корабельнхi статут ВМС
зобовязуу комавдвра корабля в складнiй i небезпечнiй обста-
новцi вхяти всiх заходiв для спасiння корабля, а якщо це
виявиться неможхвмм, вiн повинен забезпечати органiзоване
залншенвя корабв особовим складом, спасiння або знищення у
воуншй час вахловх документiв, майна i тiльки пiсля цього
покинути пшучяЛ корабель. Члени команди мають право його
залишити тiльки з домопу командира.
Невиконання командиром корабля або особою iз складу комавди
покладених на вих обовязкiв в обстановф, коли корабию загрожуу
загибель, може посягти тяжкi наслiдки. Прогипране залишення
корабля утворюу вiбоковяй злочин, передбачений ст. 256.
i. Склад злочину в дiях командира корабля буде у випадках,
коли вiн, думаючи, що корабель неминуче загине, залишить борт
корабля, ве ввковавшх чи вяконавши не повнiстю всiх обовязкiв,
якi повквен був вповати в цих умовах, i якщо вiн прв цьому
мав обуктивну можливiсть єх ваконатв.
Особи iз складу команди вiйськового корабля вчинюють
вiйськоввi злочин, якщо, гадаючи, що корабель неминуче
загине, залишають борт корабля до вiдповiдного ровпорядження
командире.
Закiнчмшм злочiн вважауться з моменту протиправного
залпнивж вiйськотего корабля.
7>>
або
3. Командир, який протиправно залишау гинучий корабель,
може дiяти умисно або з необережностi. При необережнiй формi
вини субукт злочину вважау, що всiх можливих засобiв ним
вжито, але в дiйсностi ця його думка у помилковою, оскiльки
фактично вiн не виконав до кiнця своєх обовязкiв, хоч повинен
був i мiг в конкретнiй обстановцi єх виконати.
Залишення без дозволу гинучого корабля членами команди
характеризууться тiльки умисною формою вини.
4. Субуктам злочину у командир корабля i будь-яка особа,
яка належить до складу команди корабля.
5. Про поняття "воунний час" i "бойова обстановка" див.
вiдповiдно пл. 8 i 9 коментаря до ст.232.
Стаття 257.
Самовiльне залишення поля бою
або вiдмова дiяти зброую
Самовiльне залишення поля бою пiд час бою
вiдмова пiд час бою дiяти зброую -
карауться смертною карою або позбавленням волi
I Самовiльне залишення поля бою або вiдмова дiяти зброую у
злочинне порушення вiйськового обовязку. Цей злочин посягау на
порядок поводження вiйськовослужбовцiв пiд час бою, порядок,
який забезпечуу виконання ними свого вiйськового обовязку в бою.
2.06ехтивтi<;т<фомазлочннувиражауп>сяв: 1) самовiльному
залишеннi поля бою; 2) вiдмовi пiд час бою дiяти зброую.
3. Самовiльне залишення паяя бою - це залишення
вiйськовослужбовцем без дозволу командира рубежу простору, в
межах якого вiн повинен вести бойовi дiє пiд час безпосереднього
збройного зiткнення з супротивником, або тодi, к2 у безпосе-
редня загроза нападу супротивника, або перед пМктком атакв
свого пiдроздiлу. Тривалiсть залишення поля бою на
квалiфiкацiю не впливау.
4. Вiдмова пiд час бою дiяти зброую може виразитися у
вiдкритiй заявi вiйськовослужбовця про небажання дiяти зброую
в бою або у фактичному незастосуваннi зброє в бою, коли була
можливiсть i необхiднiсть єє застосувати, хоч вiдкрито
вiйськовослужбовець i не заявив про таке своу небажання.
5. Умисне пошкодження зброє чи iнших засобiв ведення бою з
метою уникнути участi в бою слiд квалiфiкувати за сукупнiстю
злочинiв - за статтями 245 i 257.
6. Самовiльне залишення поля бою чи вiдмова дiяти зброую
вчинюються польки умисно через боягузтво, малодушнiсть або
з iнших мотивiв, крiм протидержiвного. У випадках вчинення
таких дiй з метою сприяти ворогу вони квалiфiкуються як
державна зрада (ст.56).
7. Субуктом злочину у будь-який вiйськовослужбовець.
Стаття 258. Добровiльна здача в полон
Добровiльна здача в полон через боягузтво або мало-
душнiсть -
карауться смертною карою або позбавленням волi
строком на пятнадцять рокiв.
1. Пiд здачею в полон розумiуться добровiльний перехiд
вiйськовослужбовця, який перестав шцiиi-и опiр ворогу, але мав
фiзичну можливiсть це робити, у владу противника. Вона може
полягати у вчиненнi певних дiй (викидання в ходi бойових дiй
бiлого стягу, складання зброє, утiкання до противника тощо) або
бездiяльностi (залишення на полi бою пiд виглядом пораненого
чи вбитого для того, щоб опинитися в полонi).
2. Добровiльна здача в полон може бути вчинена тiльки
умисно за мотивами боягузтва чи малодушностi. Якщо до-
бровiльна здача в полон викликана бажанням допомогти ворогу,
на шкоду обороноздатностi Украєни, то такi дiє слiд квалiфiкувати
за ст.56 як державну зраду.
3. Субуктом злочину у будь-який вiйськовослужбовець.
4. Злочин може бути вчинений тiльки у воунний час в умовах
бойового зiткнення з противником.
Стаття 259. Злочиннi дiТ вiйськотеслужбовiфi,
який перебувау в полонi
а) Добровiльна участь вiйськовослужбовця, який
перебував в полонi, у роботах, що мають воунне зна-
чення, або в Iнших заходах, якi завiдомо можуть за-
вдати шкоди Украєнi або союзним з нею державам, при
вiдсутностi ознак зради батькiвщини, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до де-
сяти рокiв.
б) Насильство над iншими вiйськовополоненими або
жорстоке поводження з ними з боку
вiйськовополоненого, який перебував на становищi
старшого, -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до де-
сяти рокiв.
в) Вчинення вiйськовослужбовцем, який перебував в
полонi,, дiй, спрямованих на шкоду Iншим
вiйськовополоненим, з корисливих мотивiв або з ме-
тою забезпечення поблажливого до себе ставлення з
боку ворога -
карауться позбавленням волi на строк вiд одного року
до трьох рокiв.
(Iз змiнами, внесеними Законом вiд 17 червня 1992 р. //
Вiдомостi Верховне> Ради Украєни. - 1992. - №35. - Ст. 511).
1. Навiть опинившись внаслiдок поранення або за iнших обставин
в полонi у супротивника, вiйськовослужбовець повинен додержу-
ватись вiйськовоє присяги, дорожити гiднiстю громадянина Украєни
i нi за яких обставин не подавати допомогу ворогу.
2. Ст. 259 передбачау вiдповiдальнiсть за три самостiйнi
вiйськовi злочини: 1) добровiльну участь вiйськовополоненого
в роботах, якi мають вiйськове значення (п."а"); 2) вчинення
вiйськовополоненим, що перебувау на становищi старшого,
насильства над iншими вiйськовополоненими (п.б"); 3) вчине-
ння вiйськовополоненим дiй, якi спрямованi на шкоду iншим
вiйськовополоненим (п.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики