науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

.""
За особами, вказаними в пп.а" i "б", адмiнiстративний нагляд
встановлюуться при єх звiльненнi з мiсць позоавлення волi 38
мотивованою постановою начальника виправно-тпудовоє уста-
нови, а за особами, вказаними в п.в", - за мотивованою поста-
новою начальника органу внутрiшнiх справ за мiсцем проживан-
нд особи, яка санкцiонууться прокурором. Постанова про вста-
дрення адмiнiстративногонагляду щодо осiб, сказаних у п."б",
кIV"тОIТ погоджууться iз спостережною косую. Постанова
прзс-ановлення адмiнiстративного нагляду пiд розписку ого-
дпуеться особi, шодо якоє вiн встановлений.
:. Домачстрап>ияаш нагляд встановлюуться на строк вц шести
мiсяцiв до одного року i в необхiдних витоках може продовжу-
ваись кожен раз ще на шiсть мiсяцiв, але не бiльше строкiв,
передбачених законом для погашення чи зняття судююстi за
3.104>- який <зув пiдставою для встановлення нагляду.
" 4. Оооба, яка перебувау пiд адмiнiстративним наглядом, повинна
викокуватв такi правила: є) зявлятись на виклик в органь мiлiцiє
в зазначений стдок i давати уснi й ПЕСЬМОВI пояснення з питань,
пов язаних з виконанням правил адмiнiстративного нагляду;
2) повiдомляти працiвникiв мiлiцiє, що здiйснюють
адмiнiстративний нагляд, про змiну мiсця роботи чи проживання, а
також про виєзд за межi району (мiста) в службових справах; 3) при
виєздi в особистих справах з дозволу мiлiцiє в iнттпгiт населений пункт
i перебування там бiльше доби - зареуструватися в мiсцевому органi
мi-iцiє; 4) додержувати встановлених щодо неє обмежень, якими
можуть бути: а) заборона виходу з дому (квартири) в певний час;
б) заборона перебування в певних пунктах району (мiста);
в) заборона виєзду або обмеження часу виєзду в особистих справах
за межi району (мiста); г) явка в мiлiцiю для реустрацiє вiд одного
де чотирьох разiв на мiсяць.
5. Частиною 1 ст.196 передбачена вiдповiдальнiсть за злiсне
порушення правил адмiнiстративного нагляду. Злiсним е таке пору-
шення, яке вчинене особою, до якоє двiчi протягом року застосову-
валось адмiнiстративне стягнення за такi ж порушення, тобто особа
двiчi притягалась за порушення правил адмiнiстративного нагляду
де мiшстративноє вiдповiдальностi за ст. 187 КАП.
6. Суоективна сторона злочину характеризууться
стоячим умислом i спецiальною метою - ухилення вiд
адмiнiстративного нагляду.
>. Субуктам злочину у особа, щодо якоє встановлено
адмипетративний нагляд.
i обуктивноє сторони злочин, передбачений ч.2 ст. 196\
харрттеризууться вчиненням особою, щодо якоє встановлений
-iiстративний нагiяд, однiує з двох дiй: а) самовiльне
-єiення мiсця проживання з метою ухилення вiд
стративного нагляду; б) неприбуття без поважних причин
значений строк до обраного мiсц? проживання (це стосууться
щодо якоє встановлено адмiнiстративний нагляд при
-..йленнi з мiсць позбавлення волi). При цьому не мау значен-
~и допускала ранiше особа порушення правил
стративного нагляду i чи притягалась вона за це до
i;стративноє вiдповiдальностi за порушення таких правил.
Самовiльне залишення пiднаглядним мiсця проживання з
"бою ухилення вiд адмiнiстративного нагляду - це, наприклад,
№.3.4 без дозволу органiв внутрiшнiх справ на постiйне
наживання в iнший населений пункт, самовiльний виєзд на
сезоннi, тимчасовi та iншi роботи в iншi населенi пункти, са-
мозiльний виєзд на вiдпочинок на курорт тощо. Закiнченим
злочин буде з моменту залишення пiднаглядним визначеного
мiсця проживання без належного дозволу. Неприбуття без
поважних причин у визначений строк до обраного мiсця
проживання особи, щодо якоє встановлено адмiнiстративний на-
гляд при звiльненнi з мiсць позбавлення волi, слiд вважати
закiнченим злочином з моменту, коли скiнчився встановлений
для неє при звiльненнi з мiсць позбавлення волi строк прибуття
до обраного нею мiсця проживання. Поважними причинами
можуть бути визнанi рiзнi обуктивнi обставини, що перешкод-
жають особi вчасно прибути до обраного мiсця проживання:
перебоє в роботi транспорту, вiдсутнiсть квиткiв для проєзду,
стихiйне лихо та iншi ооставини непереборноє сили, хвороба,
затримання такоє особи спiвробiтниками мiлiцiє тощо.
10. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом i спецiальною метою - ухилення вiд адмiнiстративного
нагляду.
Стаття 197. Виключена
(Закон вiд 7 липня 1992 р. //Вiдомостi Верховна Ради Ук-
раєни. - 1992. - №39. - Ст. 570).
Стаття 198. Самоуправство
Самоуправство, тобто самовiльне, всупереч встанов-
леному законом порядку, вчинення будь-яких дiй, пра-
вомiрнiсть яких оспорюуться iншою особою або де-
ржавним чи громадським пiдприумством, установою чи
органiзацiую, якщо такими дiями було заподiяно Iстот-
ноє шкоди державним чи громадським iнтересам або
охоронюваним законом правам та Iнтересам окремих
громадян -
карауться виправними роботами на строк до одного
року, або штрафом у розмiрi до ста карбованцiв, або
громадською доганою.
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд єє сiчня 1983 р. //
Вiдомостi Верховне> Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50).
1. Обуктивна сторона розглядуваного злочину харак
теризууться сукупнiстю трьох ознак: 1) самовiльним, всупереч
встановленому законом порядку, вчиненням будь-яких дiє;
2) оспорюванiстю правомiрностi цих дiй iншою особою, де-
ржавним чи громадським пiдприумством, установою,
органiзацiую; 3) заподiянням такими дiями iстотноє шкоди де-
ржавним чи громадським iнтересам або охоронюваним законом
правам i iнтересам окремих громадян.
2. Самовiльне вчинення будь-яких дiй - це вчинення особою
дiй, на якi, на єє думку, вона мау право всупереч встановлено>
законом порядку. Наприклад, на пiдставi дозволу керiвним
пiдприумства особа вселяуться в квартиру у вiдомчому ЖИЛОМУ
будинку без ордера, а згiдно з законом таке вселення можливе
лише на пiдставi виданого у встановленому порядку ордера; особа
на пiдставi дозволу голови сiльськоє Ради народних депутатiв
аДообляу земельну дiлянку на землях колгоспу, а згiдно з законом
2л на користування земельною дiлянкою надауться рiшенням
ади- особа займау кiмнату, яка звiльнилась, в комунальнiй квартирi,
вважаючи, що вона мау право на зайняття такоє кiмнати, тощо.
Оспорюванiсть дiй особи означау, що iнша особа, держав-
не чи громадське пiдприумство, установа чи органiзацiя вважа-
ють такi дiє неправомiрними, вчиненими всупереч закону
Наприклад, iнший громадянин, який проживау в комунальнiй
вартирi з особою, яка зайняла кiмнату в квартирi, що
звiльнилась, вважау, що переважне право на зайняття такоє
кiмнати належить йому, або ж органи по розподiлу житла оспорю-
ють право громадянина на самовiльно зайняту ним кiмнату, що
звiльнилась в комунальнiй квартирi.
4. Обовязковою ознакою обуктивноє сторони розглядуваного
злочину у заподiяння самоуправними дiями особи iстотноє
шкоди державним чи громадським iнтересам або охоронюваним
законом правам i iнтересам окремих громадян. Питання про
визнання заподiяноє шкоди iстотною вирiшууться в кожному
конкретному випадку з урахуванням всiх обставин справи. Са-
моуправство, яким не завдано iстотноє шкоди, тягне
вiдповiдальнiсть за ст. 186 КАП.
Iстотна шкода при самоуправствi може дiставати вияв у заподiяннi
матерiальноє чи моральноє шкоди охоронюваним законом iнтересам
держави, юридичних чи фiзичних осiб. Наприклад, самовiльне
зайняття кiмнати в комунальнiй квартирi, що звiльнилась, одним iз
мешканцiв комунальноє квартири, який вважау, що вiн мау пере-
важне право на одержання цiує кiмнати, в той час як ордер на цю
кiмнату виданий iншiй особi, позбавить цю особу можливостi
здiйснити своу конституцiйне право на жигдо.
Самоуправнi дiє, як правило, поуднуються iз заподiянням
шкоди, вiдповiдальнiсть за яке передбачена iншими статтями КК,
наприклад, заподiянням тiлесних ушкоджень, матерiальноє
шкоди тощо. У цьому разi дiє винного повиннi квалiфiкуватись
за сукупнiстю злочинiв, тоото за ст. 198 i вiдповiдною статтею
КК, яка передбачау вiдповiдальнiсть за вчиненi дiє, наприклад,
за ст.198 i статтями 101, 102, 106 та iн.
Якщо ж самоуправнi дiє у способом вчинення iншого, бiльш
тяжкого злочину (наприклад, самоуправне заняття земельаш
дiлянки утворюу склад злочину, передбаченого ч.I ст.199, са-
мовiльне будiвництво - ч.2 цiує статтi тощо), то дiє винного поввви
квалiфiкуватись лише за статгею, яка передбачау вiдiювiдальнiсть
потребуюп), оскiльки в такому разi наявна конкуренцiя мiж загаль-
ною (ст.198) i спецiальною (ч. I або 2 ст.199 та iн.) нормою, при
якiй дiє повиннi квалiфiкуватись за спецiальною нормою.
5. Субуктивна сторона самоуправства характеризууться
умисною виною: особа усвiдомлюу, що вона без належного до-
зволу, всупереч встановленому законом порядку, вчиняу дiє, якi
iншi особи (фiзичнi чи юридичнi) оспорююп>, передбачау, що єє
дiями може бути заподiяно шкоду правам i iнтересам iнших
фiзичних чи юридичних осiб, i свiдомо допускау, а iнколи i бахау
настання таких наслiдкiв. При цьому не мау значення, чи вважау
особа своє дiє правомiрними чи нi, годовне - усвiдомлення нею
того факту, що вона чинить всупереч порздку, встановденому
законом. Наприклад, група осiб з числа воєнiв-штернацiоаалiсгiв.
не отримавши ордерiв, самовiльно займау квартири в будинку, яЩ
єм колись обiцяли, не дочекавшись офiцiйного рiшення вiдповiдвiх
органiв про розподiл цих квартир i вимагаючи видачi ш ордерш.
Якщо особа добросовiсно помиляуться щодо належностi Я
справжнього чи передбачуваного нею права на вчинення оспо-
рюваних iншими фiзичними чи юридичними особами дi
вiдповiдальнiсть за самоуправство виключауться. Наприклад,
дозвiл на зайняття земельноє дiлянки особi видано виконавчiм
комiтетом сiльськоє Ради народних депутатiв, в той час як згiдво
з ЗК вiн повинен видаватись за рiшенням вiдповiдноє сiльськоє
Ради народних депутатiв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики