науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

- 1992. - №36. - Ст.523).
4. Обуктивна сторона злочину характеризууться наявнiстю
трьох обовязкових ознако 1) дiянням у виглядi порушення
ветеринарних правил; 2) наслiдками у виглядi поширення
дiзоотiє чи iнших тяжких наслiдкiв; 3) причинним звязком мiж
порушенням ветеринарних правил i зазначеними наслiдками.
5. Порушення ветеринарних правил може бути вчинене як
активними дiями, так i бездiяльнiстю особи: продаж заражених
дродуктiв i сировини тваринного походження; неправильне за-
стосування iмунобiологiчних, бiологiчних, рослинних, хiмiчних,
хiмiко-фармацевтичних ветеринарних препаратiв та кормових
добавок; використання з метою прискорення росту i збiльшення
продуктивностi (лактацiє) худоби бiологiчних стимуляторi i гор-
монiв, що мають тиреостатичну, екстрогенну, андрогенну або
гестагенну дiю; невжиття заходiв щодо запобiгання i лiквiдацiє
iнфекцiйних захворювань тварин; непроведення необхiдних ла-
бораторно-дiагностичних та радiологiчних дослiджень харчових
продуктiв i сировини та iнших ветеринарно-санiтарних i
протиепiзоотичних заходiв, недодержання карантинних правил;
непроведення забою тварин, знезараження продуктiв i сировини
тваринного походження чи єх утилiзацiє при встановленнi за-
разних хвороб чи виникненнi пiдозри на наявнiсть особливо
небезпечних захворювань тварин тощо.
6. Епiзоотiя - це масове поширення заразноє хвороби серед
тварин, яке охоплюу значну територiю.
7. До iнших тяжких наслiдкiв вiдносяться втрати поголiвя
худоби чи птицi вiд хвороб, падежу; зниження якостi продукцiє
i сировини тваринного походження, масова загибель дичини,
бджiл, риби; захворювання людей на хвороби, спiльнi для людей
ветеринарних правил тяжкими повинно вирiшуватись у кожному
конкретному випадку з урахуванням всiх обставин справи.
8. Субуктивна сторона злочину характеризууться необе-
режною виною щодо наслiдкiв, порушення ветеринарних правил
може бути i умисним.
9. Субуктом злочину можуть бути як службовi, так i приватнi
особи, що досягли шiстнадцятирiчного вiку, на яких законом чи
iншим нормативним актом покладено обовязок дотримання ве-
теринарних правил.
Стаття 158. Порушення правил по боротьбi з
хворобами i шкiдниками рослин
Порушення правил, встановлених з метою боротьби з
хворобами i шкiдниками рослин) що спричинило тяжкi
наслiдки, -
карауться виправними роботами на строк до одного
Року або штрафом до двадцяти пяти мiнiмальних
розмiрiв заробiтноє плати.
(Iз змiнами, внесеними Законом вiд 25 лютого 1994 р. //
Голос Украєни. - 1994. - 15 квiтня).
I. Найбiльш дiйовим засобом iнтенсифiкацiє землеробства i впливу
на формування якiсних показникiв сiльськогосподарськоє продукцiє
у його хiмiзацiя. Проте невпорядковане або надлишкове використан-
ня засобiв хiмiзацiє призводить до погiршення якостi агродандшафгiв
i одержаноє з них продукцiє рослинництва, Гi забруднення
шюддивими дiя здоровя людей отруйними речовинами.
2. Рослинний свiт е одним iз обуктiв правовоє охорони на-
вколишнього природного середовища (Закон вiд 25 червня 1991 р.
"Про охорону навколишнього природного середовища"
(Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -1991.- №41. - Ст.546).
3. Хвороби рослин - це вiдхилення вiд єх нормального
фiзiологiчного стану i розвитку, що характеризууться порушен-
ням основних функцiй всiує рослини чи окремих єє частин.
Хвороби рослин можуть викликатись абiотичними факторами
(надлишок чи нестача води, нестача поживних речовин (еле-
ментiв) у грунтi; механiчними пошкодженнями, порушенням
температурного вплшу) i збудниками хвороб: вiрусами, бак-
терiями, грибами-паразитами, квiтковими паразитами.
Шкiдники рослин - це комахи i тварини, якi знищують чи
псують рослини (колорадський жук, довгоносик, сарана, хлiбна
жужелиця.коренеiд, злакова попелиця, мишi та iншi гризуни тощо).
4. Предметам змчину у рослини - органiзми, що живляться
органiчними i неорганiчними речовинами грунту, води i повiтря
i здатнi створювати органiчнi речовини iз неорганiчних в природ-
ному станi, незалежно вiд єх народногосподарського та iншого
значення, а також єх плоди (зерно, насiння, коренеплоди,
цибулини, овочi тощо).
5. Для боротьби з хворобами рослин застосовуються рiзнi заходи:
а) агротехнiчнi - спрямованi на те, щоб знешкодити розвиток
збудникiв хвороб i посилити стiйкiсть до них рослин (бiологiчно
обгрунтованi сiвозмiни, додержання строкiв садiння i сiвби,
правильне використання органiчних добрив та iн.); б) селекцiя i
впровадження у сiльськогосподарське виробництво сортiв рослин,
стiйких проти хвороб i шкiдникiв; в) бiологiчнi - чищення чи
придушування розвитку збудникiв хвороб за допоКгою iнших
живих органiзмiв (ентомофагiв) чи продуктiв Єх життудiяльностi
(використання паразитiв другого порядку, мiкробiв-антагонiстiв,
антибiотикiв, антибiотичних властивостей вищих лослин
(фiтонцидiв); г) бiофiзичний i фiзико-механiчний вплив на збудникiв
хвороб (використання радiацiйного випромiнювання, струму високоє
частоти, ультразвуку, високих i низьких температур тощо);
д) хiмiчнi - використання рiзних органiчних i неорганiчних сполук,
токсичних для збудникiв хвороб, якi мають узагальнену назву
пестицидiв. Застосування пестицидiв здiйснюуться вiдповiдно до
Списку хiмiчних i бiологiчних засобiв боротьби з шкiдниками,
хворобами рослин i бурянами i регуляторiв росту рослин, дозволених
для використання в сiльському господарствi, який затверджууться
створеною Кабiнетом Мiнiстрiв Державною мiжвiдомчою комiсiую
Украєни в справах дослiдження i реустрацiє засобiв захисту i регу-
ляторiв росту рослин i добрив (Голос Украєни. - 1993. - 28 серпня);
е) карантин - правовий режим, що передбачау систему державних
заходiв, спрямованих на захист рослин, продукцiє єх переробки,
сировини, окремих вантажiв тощо, вiд карантинних обуктiв.
б Диспозицiя ст. 158 у бланкетною, тому необхiдно встановити,
<п?Т конкретно порушено правила, встановленi для боротьби з
єаоробамГi шкiдниками рослин. Цi правила мiстяться в законах
Ьш "Про охорону навколишнього природного середовища,
иродно-заповiдний фонд" вiд 16 червня 1992 р. (Вiдомостi
воощи Укоаєни. - 1992. - №34. - Сг.502), "Про карантин
лин" вiд ЗО червня 1993 р. (Вiдомостi Верховноє Ради Украєни.
1993. - №34. - Ст.352), постановах Кабiнету Мiнiстрiв,
Iдрукцiях, наказах, правилах, що видаються Мiнiстерством
сiльського господарства i продовольства, Державною мiжвiдомчою
комiсiую Украєни в справах дослiдження i реустрацiє засобiв захисту
i регуляторiв росту рослин i добрив, Головною державною
iнспекцiую з карантину рослин Украєни, iншими мiнiстерствами i
вiдомствами в межах єх компетенцiє, рiшеннях мiсцевих органiв
влади. Правилами визначауться проведення агротехнiчних заходiв,
спрямованих на профiлактику, запобiгання поширення, а також
лiквiдацiю хвороб рослин i знищення шкiдникiв.
7. Обуктивна сторона злочину характеризууться неявнiстю
трьох ознак: 1) дiяння у виглядi порушення правил, встанов-
лених для боротьби з хворобами i шкiдниками рослин; 2) тяжких
наслiдкiв: 3) причинного звязку мiж дiянням i наслiдками.
Як правило, порушення правил, встановлених для боротьби з
хворобами i шкiдниками рослин, характеризуються бездiяльнiстю:
неприйняття заходiв, спрямованих на знищення збудникiв хвороб
чи шкiдникiв рослин, на придушування розвитку збудникiв хвороб
рослин, непроведення необхiдних агротехнiчних заходiв, невико-
нання правил карантину рослин тощо. Рiдше правила порушуються
шляхом активних дiй: надмiрного вживання пестицидiв, необгрун-
тованого використання радiацiйного чи ультразвукового
опромiнювання насiння, вживання для знищення шкiдникiв забо-
ронених хiмiчних сполук тощо.
8. Порушення правил, встановлених для боротьби з хворобами
i шкiдниками рослин, призводять до рiзних негативних наслiдкiв:
знищення гризунами вирощеного врожаю, єх масове
розплiднення, зараження сiльськогосподарських культур
отруйними речовинами, отрууння людей, свiйських i диких тварин
i птицi, значне поширення хвороб рослин - епiфiтотiє, втрата
насiнням генеративних i вегетативних якостей чи єх зниження,
зниження врожайностi сiльськогосподарських культур, знищення чи
пошкодження посiвiв i насаджень iнших культур тощо. Питання про
визнання наслiдкiв тяжкими повинно вирiшуватись у кожному
конкретному випадку з урахуванням всiх обставин справи. При
цьому мають враховуватись, зокрема, шкода, заподiяна рослинному
i тваринному свiту, навколишньому середовищу, збитки, що е
наслiдком зниження врожаю, його знищення, вартiсть заходiв,
здiйснених для зменшення негативних наслiдкiв недодержання
правил, встановлених для боротьби з хворобами i шкiдниками рослин,
виникнення вогнищ або поширення на значних територiях ка-
рантинних обуктiв, вартiсть робiт по знезараженню пiдкарантинних
матерiалiв та обуктiв тощо.
9. Субуктивна сторона злочину характеризууться необе-
режною виною щодо наслiдкiв, порушення правил може бути
вчинене i умисно.
10. Субуктом злочину у як службовi, так i приватнi особи,
якi досягли шiстнадцятирiчного вiку i на яких покладенi
обовязки по здiйсненню заходiв по боротьбi з шкiдниками i
хворобами рослин.
II. Дiя СТ.158 не поширюуться на заподiяння шкоди внаслiдок
порушення правил боротьби з бурянами, зокрема, порушення
правил застосування гербiцидiв - хiмiчних засооiв захисту рослин
вiд бурянiв, розширення масштабiв застосування яких в останнi
роки призвело до ряду серйозних негативних наслiдкiв: забруднен-
ня токсикантами грунту, нагромадження залишкiв препаратiв та єх
матаболiтiв у рослинницькiй продукцiє, мутагенна дiя на рослини,
виникнення стiйких форм бурянiв, забруднення пiдгрунтових вод
i водойм тощо. Тобто наслiдки порушення правил боротьби з
бурянами у не менш тяжкими i небезпечними для навколишнього
середовища i людей, нiж порушення правил боротьби з хворобами
i шкiдниками рослин.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики