науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

Майно описууться i може бути передано на
зберiгання представникам пiдприумств, установ, органiзацiє,
членам сiмє обвинуваченого або iншим особам. Вони попереджу-
ються пiд розписку про кримiнальну вiдповiдальнiсть за ного
незбереження (ст. 126 КПК).
У цивiльному процесi одним iз засобiв забезпечення позову у
накладення арешту на майно або грошовi суми, якi належать
вiдповiдачу i знаходяться у нього або у iнших осiб (ст. 152 ЦПК).
Звернення стягнення на майно боржника здiйснюуться шляхом
його описування, опечатування та продажу (ст. 379 ЦПК).
2. Склад злочину може полягати : а) в утаюваннi майна, що
пiдлягау конфiскацiє (ч.I ст. 182); 6) в утаюваннi чи розтратi майна,
на яке накладено арешт, або яке описано (ч.2 ст. 182). Тобто у
першому випадку вiдповiдальнiсть настау за утаювання майна, теу .,
не було описане, але пiдлягау описуванню, оскiльки може бут>,1
конфiсковане згiдно з чинним законодавством (див. п. 1). У другому >
випадку вiдповiдальнiсть настау тодi, коли утауно чи розтрачено I
майно, на яке вже був накладений арешт або яке вже було описане.-.1
3. Пiд утаюванням розумiуться переховування i невидача
органам попереднього розслiдування або органам, якi виконують
судовий вирок (рiшення, постанову) майна, що пiдлягау
конфiскацiє або яке пiддано арешту чи описано.
Розтрат> майна - це будь-якi випадки його вiдчуження,
споживання, продажу, дарування тощо. Тимчасове корист
майном без погiршення його стану вiдповiдальностi не тягне,
вважауться закiнченим з моменту вчинення вказаних дiй.
4. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим,
умислом: особа усвiдомлюу, що утаюу чи розтрачуу майняке
пiдлягау конфiскацiє, або на яке накладено арешт чи яке опио,
i бажау цього. Мотиви можуть бути корисливими, переслiдувати
мету незаконноє допомоги iншим особам тощо. .,
5, Субуктами злочину за ч.I ст. 182 можуть бути як власний
майна, що пiдлягау конфiскацiє, так й iншi особи; за ч.2 ст. 182 -
тiльки особи, котрим майно, на яке було накладено арешт чi
описане, було ввiрено, вiдносно чого вiд них вiдiорана розписка;
якщо утаювання або розтрата майна були вчиненi особами, там
воно не ввiрялося, останнi в залежностi вiд обставин спра-
можуть нести вiдповiдальнiсть за крадiжку, привласнення, шах-
райство чи самоуправство.
Стаття 183, Втеча з мiсця позбавлення волi
або з-пiд варти
Втеча з мiсця позбавлення волi або з-пiд варти)
вчинена особою, яка вiдбувау покарання або перебува
в попередньому увязненнi, -
карауться позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
Повторна втеча, а так само втеча, поуднана з
насильством над вартою, -
карауться позбавленням волi на строк до п яти рокiв.
{iз змiнами, внесеними Указом вiд 12 сiчня 1983 р. //
вiдомостi Верховна Ради УРСР. - 1983. - №4. - Ст. 50).
i. Згiдно з ч.I розглядуваноє статтi складом злочину у втеча:
а) з мiсця позбавлення волi - особи, яка вiдбувау покарання;
6) з-пiд варти - особи, яка була засуджена до позбавлення волi
або перебувау в попередньому увязненнi. Установами для
тримання осiб, щодо яких запобiжним заходом обрано взяття пiд
варту, у слiдчi iзолятори Мiнiстерства внутрiшнiх справ i Служби
безпеки, а також тюрми Мiнiстерства внутрiшнiх справ, що
виконують i функцiє слiдчих iзоляторiв. В окремих випадках, що
визначаються потребою в проведеннi слiдчих дiй, цi особи можуть
перебувати в iзоляторах тимчасового тримання або на гауптвахтi
(ст.4 Закону "Про попередну увязнення" вiд ЗО червня 1993 р.
// Урядовий курур. - 1993. - 12 серпня).
2. Пiд втечею розумiуться самовiльне залишення особою, яка
вiдбувау покарання у виглядi позбавлення волi або знаходиться
пiд вартою як пiдозрюваний, обвинувачений чи пiдсудний, мiсця,
де вона знаходиться, з метою постiйного чи тимчасового ухилен-
ня вiд подальшого перебування у ньому.
При втечi з мiсця позбавлення волi субукт залишау установу,
де вiдповiдно до закону перебувають засудженi до цього виду
покарання: виховно-трудовi колонiє, виправно-трудовi колонiє,
тюрми, лiкарнi для увязнених, транзитно-пересильнi пiдроздiли.
При втечi з-пiд варти: а) засуджений до позбавлення волi,
що знаходиться поза мiсцем позбавлення волi (в ходi
вiдправлення етапом, виконання робiт поза зоною колонiє тощо)
утiкау з-пiд конвою; а в тих випадках, коли згiдно iз ст.78 ВТК
мау дозвiл на пересування за межами колонiє без конвою (для
засуджених неповнолiтнiх - без супроводження), залишау мар-
шрут пересування i не повертауться до колонiє; 6) особа, яка
затримана як пiдозрювана у вчиненнi злочину у порядку ст. 106
КПК або якiй в ходi попереднього розслiдування обрано за-
побiжний захiд - взяття пiд варту в порядку ст. 155 КПК, залишау
iзолятор тимчасового утримання, слiдчий iзолятор чи гауптвахту,
утiкау з-пiд конвою, з кабiнету слiдчого, при проведеннi слiдчоє
дiє на мiсцевостi, залишау зал суду тощо.
3. Втеча вважауться закiнченим злочином з моменту са-
мовiльного залишення мiсця позбавлення волi або мiсця знаход-
ження пiд конвоум. Втеча - злочин триваючий, вiн вважауться
припиненим з моменту-затримання втiкача або його явки з
повинною. Спосiб вчинення втечi (таумно, вiдкрито), а також
засоби, якi були при цьому застосованi (iнструменти, транспорт
тощо), значення для квалiфiкацiє не мають.
4. Не у злочином випадки самовiльного залишення виправно-
ТРУДОВОЄ колонiє - поселення особами, якi не намагались
ухилитись вiд вiдбування покарання i добровiльно повернулися
до колонiє-поселення через нетривалий час пiсля єє залишення
враховуючи те, що згiдно зi ст. 33 ВТК цi засудженi утримуються
не пiд вартою, а лише пiд наглядом. За такi дiє до засуджених
можуть застосовуватись заходи впливу, передбаченi ст. 67 ВТК
(абз.2 п. 13 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
26 березня 1993 р. "Про судову практику в справах про злочини
повязанi з порушеннями режиму вiдбування покарання в мiсцях
позбавлення волi".
5. Вiдповiдальнiсть за втечу може мати мiсце тiльки пiсля того
як особi було оголошено постанову (протокол, ухвалу, вирок)
про взяття єє пiд варту. Один лише факт наявностi такого
документа без його оголошення пiд розписку особi, щодо якоє
його винесено, не дау пiдстав для притягнення єє. до
вiдповiдальностi в разi втечi.
Втеча з-пiд варти особи, яка була арештована за адмiнiстративве
правопорушення, кримiнальноє вiдповiдальностi не тягне.
6. Вiдповiдальнiсть за розглядуваний злочин настау лише за
наявностi прямого умислу на втечу i незалежно вiд мотивiв
залишення мiсця позбавлення волi (абз.I п. 13 згаданоє поста-
нови). Необережнi дiє особи, яка знаходиться пiд вартою, що
призвели до тимчасовоє втрати контролю за нею (наприклад,
особа заблукала пiд час дозволеного перебування без конвою),
не становлять злочину. Щодо мотивiв втечi, то поруч iз бажанням
уникнути подальшого перебування пiд вартою, ними можуть бути
намiр розправитись iз свiдком, вживати спиртнi напоє тощо.
7. Субуктом злочину може бути особа, яка вiдбувау покаран-
ня у виглядi позбавлення волi або перебувау пiд вартою як
пiдозрюваний (обвинувачений, пiдсудний) i яка досягла
шiстнадцятирiчного вiку.
8. Якщо особа засуджена за ст. 183 за втечу, яку вона вчинила
пiд час незаконного позбавлення волi чи тримання пiд вартою,
вирок пiдлягае скасуванню, а справа закриттю на пiдставi п.2
ст.б КПК за вiдсутнiстю в дiях складу злочину.
Не може бути засуджена особа за втечу з-прарти пiд час
попереднього увязнення, поки судом не буде в установленому
порядку доведена єє виннiсть у вчиненнi того злочину, за який
єй було обрано такий запобiжний захiд (п. 15 згаданоє постанови).
9. Квалiфiкуючими втечу обставинами у: а) повторна втеча,
тобто вчинена принаймнi вдруге, незалежно вiд наявностi
судимостi за попередню втечу iз мiсць, з яких вона була вчинена
(закiнчення строкiв давностi притягнення до кримiнальноє
вiдповiдальностi, погашення або зняття судимостi за першу втечу
виключау ознаку повторностi); б) втеча, поуднана з насильством
над вартою. Насильство може бути як фiзичним (побоє, звязу-
вання, тiлеснi ушкодження тощо),так i психiчним (поп)оза
фiзичною розправою). Варта - представники адмiнiстрацiє мiсця
позбавлення волi, конвойноє служби, мiлiцiє, якi виконували
обовязки по охоронi субукта, або перешкоджали втечi.
Насильство, яке призвело до нанесення тяжких тiлесних ушкод-
жень чи вбивства, квалiфiкууться за сукупнiстю злочинiв, перед-
бачених ст.183 та статтями 101, 93, чи ст.190
10. Дiє осiб, що втiкають з мiсць позбавлення волi або з-пiд
варти, поуднанi з нападом на адмiнiстрацiю, належить
квалiфiкувати за сукупнiстю злочинiв, передбачених ст. 69
ст.183 (п. 14 згаданоє постанови). В той же час напад на
адмiнiстрацiю, поуднаний з умисним вбивством, заподiянням
тяжких тiлесних ушкоджень, квалiфiкууться, крiм ст.69, ще й
за ст.93 чи ст. 101 (абз.2 п.8 згаданоє постанови).
II. Залишення мiсця позбавлення волi з допомогою пiдкупу
чи сфальсифiкованих документiв квалiфiкууться за сукупнiстю
злочинiв, передбачених ст.183 та ст. I/0 чи ст. 194. Особи, що
сприяли втечi, несуть вiдповiдальнiсть за спiвучасть у нiй. Служ-
бовi особи вiдповiдають за такi дiє за ст. 166.
Стаття 183\ Ухилення вiд вiдбування покаран-
ня у виглядi позбавлення волi
Ухилення вiд вiдбування покарання засудженого, яко-
му дозволено короткостроковий виТзд з мiсця позбав-
лення волi, -
карауться позбавленням волi на строк до одного року.
(Ст. 18У Кодекс доповнено Указом вiд 23 березня 1977 р.
//Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1977. - №14. - Ст. 128).
1. Вiдповiдно до ст.39 ВТК засудженим, якi перебувають у
виправно-трудових колонiях загального режиму, кодонiях-поселен-
нях усiх видiв i виховно-трудових колонiях, можуть бутя дозволенi
короткостроковi виєзди за межi мiсць позбавлення волi на строк не
бiльше семи дiб, не рахуючи часу, необхiдного ддя проєзду в обидва
кiнцi (не бiльше пяти дiб), у звязку з винятковими особистими
обставинами:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики