науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

тому числi тi, що тимчасово перебувають на
територiє Украєни), - мають право бутв власниками ва-
лютних цiнностей, що знаходяться на територiє Украєни
або за єє межами. Вони мають право здiйснювати операцiє
з валютними цiнностями з урахуванням обмежень, вста-
новлених Декретов Кабiнету Мiнiстрiв "Про систему ва-
лютного регулювання i валютного контролю". Декретом
регулюються, головним чином, операцiє з валютними
цiнностями в iноземнiй валютi.
Згаданим Декретом передбачено, що всi надходження (за
незначними винятками) на користь резидентiв у iноземнiй ва-
лютi пiдлягають обовязковому продажу через уповноваженi
банки на мiжбанкiвському валютному ринку. В числi виняткiв -
валюта, отримана вiд приватизацiє державного майна, валюта,
одержана фiзичними особами-резидентами, включаючи оплату
працi, за винятком коштiв, отриманих вiд пiдприумницькоє
дiяльностi.
4. Нацiональний банк Украєни у головним органом валютного
реiудювання, вiн видау iндивiдуальнi лiцензiє на здiйснення
операцiй з валютними цiнностями.
Торгiвля iноземною валютою на територiє Украєни
резидентом i нерезидентом здiйснюуться через уповнова-
женi банки та iншi фiнансово-кредитнi установи, якi одер-
жали лiцензiє на таку торгiвлю у Нацiональному банку
Украєни.
Фiзичнi особи-резиденти i нерезиденти мають право прода-
вати iноземну валюту уповноваженим банкам та iншим
резидентам, якi одержали лiцензiю Нацiонального банку Ук-
раєни, або за єх посередництвом - iншим фiзичним особам-
резидентам.
Здiйснення розрахункiв за господарську дiяльнiсть мiх резиде-
нтами i нерезидентами у валютi Украєни потребуу iндивiдуальноє
лiцензiє Нацiонального банку Украєни.
5. Обвктшна сторона даного злочину може проявитись у
пятьох незаконних (оез вiдповiдного дозволу) формах: 1) ску-
повування; 2) продаж; 3) обмiн; 4) використання валютних
цiнностей як засобу платежу або як 5) застави.
Скуповування валютних цiнностей - це одноразове або бага-
торазове сплатне придбання таких цiнностей.
Продаж валютних цiнностей - це вiдчуження таких цiнностей
за певну винагороду. Скуповування та перепродаж валютних
цiнностей створюу спекуляцiю ними, що охоплюуться ст. 80.
Обмiн валютних цiнностей - це вiдчуження одноє валютноє
цiнностi взамiн на iншу валютну цiннiсть.
Використання валютних цiнностей як засобу платежу або як
застави - це плата валютою за товар або послугу чи передача або
переказ валютних цiнностей в рахунок боргу (щодо першого
випадку), або вiддача таких цiнностей для забезпечення
обовязку пiд отримання позички.
Слiд мати на увазi, що порушення правил про валютнi операцiє
визнауться злочином при обовязковiй умовi, якщо таке пору-
шення було вчинене протягом року пiсля накладення
адмiнiстративного стягнення за будь-яке iз названих порушень.
Злочин буде i в разi, якщо порушення правил про валютнi
операцiє було вчинено у значних або великих розмiрах (про
поняття названих ознак див. примiтку до статтi 80). В цих
випадках для притягнення до кримiнальноє вiдповiдальностi
адмiнiстративна преюдицiя не вимагауться.
6. Злочин вважауться закiнченим з моменту вчинення протягом
року пiсля накладення адмiнiстративного стягнення за будь-яку iз
незаконних валютних операцiй, а також з моменту Iiяннення хоча
б однiує з незаконних дiй у значних чи у великих розмiрах.
7. Субуктивна сторона злочину характеризууться виною у
формi прямого умислу. Винна особа усвiдомлюу, що вона пору-
шуу правила про валютнi операцiє, i бажау укласти незаконну
угоду, предметом якоє у валюта.
8. Субектсм злочину можуть бути громадяни Украєни (приватнi
i службовi особи), iноземнi громадяни, особи без громадянства, якi
на момент вчинення злочину досягли шiстнадцяти рокiв.
9. Вчинення злочину: 1) органiзованою групою або 2) особою,
ранiше судимою за злочин, передбачений "г.80, чи 3) у великих
розмiрах тягне за собою вiдповiдальнiсть за ч.2 ст. 80.
Органiзована група - це стiйке обуднання двох або бiльше осiб,
Ранiше судимою за цей злочин вважауться особа, судимiсть з якоє
не знята i не погашена у встановленому законом порядку. Поняття
великий розмiр валютноє операцiє дано в ч.2 примiтки до ст.80.
Стаття 80.Приховування валютноє виручки
вiдкриття i використання га межами Украєни ва-
лютних рахункiв пiдпривмств, устане> т органi-цМ
без дозволу Нацiонального банку Украєни олужте-<єй
особами пiдприумств, установ та органIванМ, Щв Дiють
на територiє Украєни, чи за Тх дорученням Iншм-и оео-
бами або особами, якi займаються I)IАI>I>М<м<цыкио
дiяльнiстю, незалежно вiд форм влаомосП, а так само
будь-якою iншою особою, яка < громадяимном Украєни
i постiйно проживав на ?i тефиторi?, або iфихмуватм
валютноє виручки -
караються позбавленням волi на строк де> дмх рокiв,
або виправними роботами на той же строк, або штра-
фом до пятисот офiцiйно встановлених мiнiмальних
розмiрiв заробiтне? плати з коифiскацiвю вкладу 1 ва-
лютноє виручки.
(Ст. 8(У в редакцiє Закону вiд 28 сiчня 1993 р. //Вiдомостi
Верховноє Ради Украєни. - 1993. - №14. - Ст. 120).
I. Безпосереднiм обуктом даного злочину у кредитно-фiнансова
система Украши у сферi надходжень в iноземнiй валюп.
2. Обуктивна сторона злочину - це незаконне вiдкриття i
використання за межами Украєни валютних рахункiв
пiдприумств, установ, органiзацiй або приватних осiб.
Незаконне вiдкриття валютних рахункiв у банках iнших де-
рхав - це вiдкриття таких рахункiв без вiдповiдного на те дозволу
Нацiонального банку Украєни.
Використання таких рахункiв полягау в отриманнi за ними
валюти чи неконтрольованих доходiв.
Злочви у цiй формi вважауться закiнченим при наявностi цих
двох дiй (вiдкриття i використання валютних рахункiв) i мiсця
вчинення дiє - територiя iншоє держави.
3. Приховування валютноє виручки полягау в приховуваннi
валютноє виручки в iноземнiй валютi, отриманiй вiд реалiзацiє на
територiє iншоє держави сировини, продукцiє, матерiалiв, добутих
або вироблених на територiє Украєни. Злочин у цiй формi вва-
жауться закiнченим з моменту приховання валютноє виручки вiд
реалiзацiє товарiв у iншiй державi.
4. Субуктивна сторона злочину характеризууться виною у
формi прямого умислу: особа усвiдомлюу, що вона незаконно
вiдкривау i використовуу за межами Украєни валютний рахунок
або приховуу валютну виручку, i бажау цього.
5. Субуктом злочину може бути лише iромадянин Украєни -
працiвник державного, колективного чи приватного ко-
мерцiйного пiдприумства, яка здiйснюу господарську, в тому
числi торгову, дiяльнiсть.
Стаття 80Виключена.
Глава II
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДЕРЖАВНОЄ I
КОЛЕКТИВНОЄ ВЛАСНОСТI
(Назва глави II - iз змiнами, внесеними Законом вiд 17 червня
1992 р. II Вiдомостi Верховна Ради Украни. - 1991 - №33. - СтЗII).
Загальнi положення
I. У статтях 81 - 86 передбачена вiдповiдальнiсть за рiзнi
формв розкрадання дерхавного чи колективного майна. При
цьому термiн "розкрадання" вживауться як родове поняття.
Розкрадання - це навмисне протиправне обернення винною
особою певним способом колективного чи державного майна на
користь свою або iншоє особи з корисливих спонукань.
2. Безмосередчiм обуктом посягання при розкраданнi у
право власностi на майно. "Право власностi в Украєнi, - йдеться
в п.2 ст.2 Закону Украєни вiд 7 лютого 1991 р. "Про власнiсть",
- охороняуться законом". Право власностi - це врегульованi
законом суспiльнi вiдносини щодо володiння, користування i
розпорядження майном (п. I ст.2) (Вiдомостi Верховноє Ради
УРСР. - 1991. - №20. - Ст.249).
3. Предметом розкрадання може бути майно, яке мау
вартiсть, цiну i належить колективу чи державi на правi власностi.
Таке майно повинне перебувати у фондах цих органiзацiй або
перебувати у вiданнi уповноваженоє на це особи. Наприклад,
розкрадання майна буде мати мiсце у разi обернення рноалками
на свою користь зловленоє у сiтку риби з державшого лову,
касиром - грошей, одержаних у оанку для того, щоб видати
заробiтну плату. Розкрадання буде i у випадку обернення винним
на свою користь грошей, що надiйшли вiд пасажирiв за транс-
портнi послуги, тощо. Колективним чи державним майном визна-
ються також кошти, якi були отриманi вiд окремих громадян
особами, уповноваженими колективом чи державою на отриман-
ня таких коштiв вiд громадян як плату за наданi послуги чи
перевезення пасажирiв або вантажу тощо.
4. Будь-яка рiч, яка мау матерiальну цiннiсть, може бути пред-
метом розкрадання, в тому числi грошi, цiннi папери, якi мають
номiнальну вартiсть, за якою вони реалiзуються (облiгацiє де-
ржавних позик тощо), а також документи, що виконують роль
грошового еквiваленту (наприклад, бiлети грошово-речовоє лотереє,
транспортнi бiлети, талони на паливнi чи мастильнi матерiали та
iншi документи, що являють собою обмiнну цiннiсть).
5. Протиправне заволодiння документами, якi надають лише
право на одержання майна (квитанцiя на багаж, товарнi чеки
тощо), квалiфiкууться як готування до розкрадання.
б До колективного чи державного майна прирiвнюуться у
кримiнально-правовому значеннi iндивiдуальне майно громадян,
де було передане пiд матерiальну вiдповiдальнiсть колективу чи
державi. Наприклад, рiч була здана в автоматичну камеру,
гардероб тощо для зберiгання, перевезення чи пересилки. Роз-
крадання такого майна слiд квалiфiкувати за вiдповiдними стат-
тями цiує глави, оскiльки колектив чи держава у звязку з
певними вiдносинами зобовязанi в таких випадках вiдшкодувати
власнику вартiсть викраденого.
Колектив чи держава звiльняються вiд цього зобовязання,
коли таке майно було видано за вiдповiдною квитанцiую чи
номером, якi були викраденi у власника речi, якщо в обовязки
особи, котра видала майно, не входила перевiрка особи одержу-
вача. Останнiй в даному разi буде вiдповiдати за розкрадання
iндивiдуального майна за статтями глави про злочини проти
iндивiдуальноє власностi громадян.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики