науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 


10. Субуктивна сторона злочину характеризууться прямим
умислом. Мотиви можуть бути рiзними (корисливiсть, помста
тощо). Незаконне позбавлення волi, коли воно у проявом
хулiганства, квалiфiкууться лише за ст. 206.
II. Субуктом незаконного позбавлення волi, передбаченого
ст. 123, у лише приватна особа. Незаконне позбавлення волi,
вчинене службовою особою з використанням свого службового
становища, залежно вiд його специфiки, розглядауться як служ-
бовий злочин (ст. 166) або як злочин проти правосуддя (статтi
173,176).
12. Квалiфiкуючими ознаками злочину вiдповiдно до ч.2 ст.123
визнаються: незаконне позбавлення вам, вчинене способам,
небезпечним для життя або здоровя потерпiлого, або таке,
трсупроводжувалосязаподiяимямйомуфiзичиихстраждаю.
Вирiшуючи питання про те, чи у спосiб вчинення злочину
небезпечним для життя або здоровя потерпiлого, слiд виходити
з оцiнки таких обставин: чи була наявною в способах i прийомах,
використаних для затримання потерпiлого або помiщення його в
певне мiсце, небезпека для його життя чи здоровя; чи не
створювалась така небезпека через умови тримання потерпiлого
в мiсцi позбавлення волi. Вона може бути створена внаслiдок
застосування до потерпiлого з метою позбавлення його волi
насильства, яке слiд оцiнювати як за наслiдками, так i за
способом дiє. Небезпечнiсть незаконного позбавлення волi для
життя або здоровя потерпiлого можуть характеризувати i такi
умови, як тривалiсть позбавлення води, єжi, тримання в холодно-
му, сирому або темному примiщеннi тощо.
Фiзичнi страждання - це рiзного ступеня iнтенсивностi
больовi вiдчуття потерпiлого, що виникають в результатi дiє на
його органiзм фiзичного насильства або особливих умов тримання
в мiсцi позбавлення волi.
IЗ. В деяких злочинах незаконне позбавлення волi мохе
ваступати як спосiб єх вчинення.
В п.9 постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
25 грудня 1992 р. №12 "Про судову практику в справах про
корисливi злочини проти приватноє власностi" зазначауться, що
незаконне позбавлення волi, вчинене в процесi грабеху або
вимагательства, якщо воно не було небезпечним для життя чи
здоровя потерпiлого в момент заподiяння, повнiстю охоплюуться
ч.2 ст. 141 чи 4.2 ст. 144 i додатковоє квалiфiкацiє за iншими
статтями КК не потребуу. В п. 12 цiує х постанови зазначено, що
позбавлення волi, вчинене способом, небезпечним для хиття або
здоровя потерпiлого, в процесi розбою чи вимагательства,
охоплюуться ст. 142 чи ч.З ст. 144 i додатковоє квалiфiкацiє за
iншими статтями КК не потребуу (див.: Бюлетень...- С.99).
14. Незаконне позбавлення волi необхiдно вiдмежовувати вiд
захоплення заложникiв - злочину, передбаченого чч.4 i 5 ст.
123, коди воно виступау способом вчинення останнього i не
потребуу квалiфiкацiє за ст. 123.
Стаття 123. Захоплення заложникiв
Захопл -т або тримання особи як заложника,
поуднанi а погрозою вбивством, заподiянням тiлесних
ушкоджень або дальшим триманням цI<Т особи, з метою
спонукання держави, мiжнародноТ оргамIзацIТ,
фiзично? або юридичноє особи чи групи осiб вчинити
або утриматися вiд вчинення якоТ-небудь дIТ як умови
звiльнення заложника, -
караються позбавленням волi на строк мдесяти рокiв.
ТI сам) дiє, якщо вони спричинили тяжкЛiаслIдки, -
караються позбавленням волi на строк вiд пяти до
пятнадцяти рокiв з коифiскацiею майна або без такоТ.
Чиннiсть ЧАСТИН 1 1 2 ц1<{ статтi не поширюеться на
випадки вчинення такого злочину на територiє УкраТни,
коли особа, яка захопила або тримае.заложника, пере-
бувау на термторiТ Украєни, 1 ця особа, а також за-
ложник громадянами УкраТни.
Захоплення чи утримання особи як заложника з метою
спонукання державноє, громадськоє установи або органу
чи службовоє особи вчинити або утриматися вiд вчинення
будь-якоє дiє як умови звiльнення заложника -
карауться позбавленням волi на строк до шести рокiв.
Дiє, передбаченi частиною 4 цiеТ статтi, вчиненi щодо
працiвника правоохоронного органу чи представника
влади, а так само щодо його близьких родичiв, або за
попереднiм зговором групою осiб, або особливо небез-
печним рецидивiстом чи поуднанi Iз заподiянням
потерпiлому середньоє тяжкостi чи тяжкого тiлесного
ушкодження, - ,
караються позбавленням волi на строк вiд п яти до
пятнадцрти рокiв. ,
(Ст. 12У Кодекс доповнено Указом вiд 31 липня 1987 р. //
Вiдомостi Верховноє Ради УРСР. - 1987. -№32. -Ст. 631).
(Iз змiнами, внесеними Указом вiд 18 сiчня 1991 р. i Зако-
ном вiд 17 червня 1992 р. //Вiдомостi Верховноє Ради УРСР.
- 1991. -№7. -Ст. 45; Вiдомостi Верховноє Ради УкраТни. -
1992. -№35. -Ст. 511).
1. Захоплення або тримання особи як заложника визнанi
злочином Мiжнародною конвенцiую про захоплення за-
ложникiв.прийнятою 34 сесiую Генеральноє Асамблеє ООН
18 грудня 1979 р. , , .
2. Обуктом даного злочину у особиста свобода i безпека осiб,
захоплених як заложники.
3. З обектшноi сторони злочин полягау в захопленнi або
триманнi особи як заложника, поуднаними з погрозою вбивством,
заподiянням йому тiлесних ушкоджень або подальшим триман-
ням цiує особи. Захоплення - це викрадення людини (таумно,
вiдкрито, з застосуванням або без застосування насильства або
шляхом обману) з метою його насильницького тримання.
Тримання у позбавленням затриманого волi.
Способи захоплення можуть бути рiзноманiтними, в тому числi
i з застосуванням зброє.
4. Захоплення або тримання особи як заложника, поуднане з
погрозою вбивством або заподiянням тiлесних ушкоджень, не
потребуу додатковоє квалiфiкацiє злочину за ст. 100.
5. Для квалiфiкацiє злочину не мау значення, якi вимоги
поставленi винним державi, мiжнароднiй органiзацiє, фiзичнiй
або юридичнiй особi або групi осiб (наприклад, вiдмовитися вiд
укладення певноє угоди з iншою державою, звiльнити заарешто-
ваного або засудженого, дозволити певнiй особi залишити межi
даноє держави, виплатити винному або його представнику певну
грошову суму). Однак характер вимог свiдчить про ступiнь
суспiльноє небезпечностi злочину i особи злочинця, а тому
повинен враховуватися при призначеннi покарання.
6, Юридичною особою, згаданою вет. 123, визнауться
органiзацiя, яка вiдповiдно до ст. 23 ЦК мау вiдокремлене майно,
може вiд свого iменi набувати майнових i особистих немайнових
прав i нести обовязки, бути позивачем i вiдповiдачем в судi,
арбiтражному або третейському судi.
7. Тяжкими наслiдками (ч.2 ст. 123) у смерть заложника або
заподiяння йому тяжких чи середньоє тяжкостi тiлесних ушкод-
жень, а також аналогiчнi наслiдки у осiб, близьких заложнику,
а також тих, хто брав участь у звiльненнi заложника, або значна
матерiальна шкода, заподiяна державi, мiжнароднiй органiзацiє
або юридичнiй особi.
8. Пря умвсному вбивствi залохника або бявзькгх йому осiб
чн осiб, якi браля участь у звiльненнi заложника, вчинене
квалiфiкууться за сукупнiстю злочинiв - ч.2 ст. 123 i вiдповiдно
за ст. 94 або ст.93.
9. В ч.5 ст. 123 встановлена вiдповiдальнiсть за даниi злочин,
який вчиняуться щодо працiвника правоотрончто органу,
представника влади чи єх близьких родичiв. Отже,
<тiапiфiмцiп за 4.5 ст.123 можлива, коли прапiваик правоохорон-
ного органу, представник влади або єх близькi родгчi виступають
як заложники, так i як особи, до яких звернеш вимоги злочинця.
10. Квалiфiкацiя захоплення заложникiв за ознакою вчинення
йото особливо мебезявчким рецидивiстом можлива лише за
умови, що винний вже до вчинення цього злочину був визнаннi
таким судовим вироком, який набрав законноє сили.
11. Захоплення заложникiв належить квалiфiкувати як вчине-
не за попереднiм зговором групою осiб тодi, коли у вчиненнi
злочину брали участь за домовленiстю як спiввиконавцi двi i
бiльше особи.
12. За ч.5 ст. 123 квалiфiкууться захоплення заложникiв, яке
поуднувалось з заподiянням працiвнику правоохоронного органу
чи представнику влади або єх близьким родичам середньоє тяж-
костi або тяжкого тiлесного ушкодження.
IЗ. За ч.4 ст.123 квалiфiкуються захоплення або трямання
особи як заложника з метою спонукання державноє, громадсь-
коє установи або органу чи службовоє особи вчинити або
утриматися вiд вчинення будь-якоє дiє як умови звiльнення
заложника. За ч.5 квалiфiкуються тi ж дiє, вчиненi щодо
працiвника правоохоронного органу чи представника влади, а
так само щодо його близьких родичiв. Таким чином, при захоп-
леннi або триманнi заложникiв - злочинi, передбаченому ст. 123,
вимога вчинити певну дiю або утриматися вiд вчинення певноє
дiє звернена до юрвдвчвих або фiзичних осiб, вказаних в самому
законi про вiдповiдальнiсть за даний злочин. За цiую ознакою
захоплення заложникiв вiдрiзняуться вiд розбою, деяких Йдiв
вимагательства, незаконного позбавлення волi, викрадення чу-
жоє дитини, пiд час вчинення яких певнi вимоги завжди звернеш
до фiзичних осiб.
14. Вiдповiдно до п. 10 постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiд 26 березня 1993 р. № 2 "Про судову
практику в справах про злочини, повязанi з порушенням
режиму вiдбування покарання в мiсцях позбавлення волi"
дiє осiб, якi вчинили захоплення заложникiв при нападi на
адмiнiстрацiю виправно-трудовоє установи, квалiфiкуються
за сукупнiстю злочинiв, передбачених ст. 69 i вiдповiдно
за ч.4 або ч.5 ст. 123
15. Захоплення заложникiв i наступна злiсна непокора вимо-
гам адмiнiстрацiє виправно-трудовоi установи про єх звiльнення,
за наявностi iнших необхiдних ознак злочину, передбаченого ст.
183, пiдлягають квалiфiкацiє за ст.123 та 18 (п.11 зазначене>
постанови).
16. Субвктивна сторона злочину, передбаченого ст. 123\
карактеризуеться прямхм умислом щодо захоплення або тряман-
ня особи як заложвкка, а щодо наслiдкiв (ч.2 та ч.5 ст. 123) -
умислом або необережнiстю.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики