науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

1 ст.221\ В той же час знаходження
на борту повiтряного судна, що терпить катастрофу, вибухових та
легкозаймистих речовин може значно збiльшити розмiр заподiяноє
шкоди. В таких випадках скоуне тягне вiдповiдальнiсть за ч.2
ст.221. Для вирiшення питань, що виникають при встановленнi
причинного звязку, слiд проводити експертизу.
7. При скоуннi злочину, передбаченого ч.1 ст.є, особа дiу
умисно, тобто розумiу суспiльну небезпечнiсть незаконного
провозу повiтряним судном вибухових чи легкозаймистих
речовин i бажау дiяти таким чином.
До тяжких наслiдкiв (ч.2 ст.221) вина може бути лише
необережною у виглядi злочинноє самовпевненостi. Особа
передбачау мождивость спричинення тяжких наслiдкiв, але лег-
коважно розраховуу на єх вiдвернення.
8. Субуктом злочину у особи, що досягли 16 рокiв i не у
працiвниками повiтряного транспорту. Останнi вiдповiдають за
вчинення аналогiчних дiй за ст. 77.
9. У випадку, коли особа володiу незаконно вибуховими
речовинами, якi вона перевозить, скоуне утворюу сукупнiсть
злочинiв, передбачених ст.221 та 222.
10. Якщо вибуховi або легкозаймистi речовини пронесенi на
борт повiтряного судна з метою єх використання для угону чи
захоплення цього судна, вчинене слiд квалiфiкувати за су-
купнiстю злочинiв - за ст.217 та 221
Стаття 222. Незаконне носiння, зберiгання,
придбання, виготовлення i збут
вогнестрiльноє чи холодно? зброТ,
бойових припасiв та вибухових
речовин
Носiння, зберiгання, придбання, виготовлення або
збут вогнестрiльноє зброТ (крiм гладкоствольно?
мисливськоє), бойових припасiв або вибухових речовин
без вiдповiдного дозволу -
караються позбавленням волi на строк вiд двох до
семи рокiв.
Особа, яка добровiльно здала вогнестрiльну зброю,
бойовi припаси або вибуховi речовини, що зберiгались
у неє без вiдповiдного дозволу, звiлькяетсзя вiд
кримiнальноє вiдповiдальностi.
Носiння, виготовлення або збут кинджалiв, фiнських
ножiв або iншоє холодноє зброТ без вiдповiдного дозволу -
караються позбавленням волi на строк до пяти рокiв
або виправними роботами на строк до двох рокiв.
(/з змiнами, внесеними Указами вiд 14 жовтня 1974 р; 12 сiчня
1983 р. та Законом вiд 26 сiчня 1993 р. //Вiдомостi Верховне>
Ради УРСР. - 1974. - №44. - Ст. 445; 1983. - №4. - Ст. 50;
Вiдомостi Верховноє Ради Украєни. -1993. - №12. - Ст. 87).
1. Вогнестрiльна зброя - це усi види бойовоє, спортивноє та
нарiзноє мисливськоє зброє, в якiй для пострiлу та ураження цiлi
використовууться сила порохового газу, незалежно вiд того, в
яких цiлях вона фактично застосовувалась.
2. Гладкоствольнi мисливськi рушницi, а також пневматичнi
рушницi та пiстолети, газова зброя (балончики, пiстолети тощо),
стартовi, сигнальнi та будiвельнi пiстолети, ракетницi та iншi, не
призначенi для ураження цiлей засоби не у вогнестрiльною
зброую у розумiннi СТ.222.
В той же час визнауться вогнестрiльною зброую гладкоствольна
мисливська рушниця, перероблена для ураження людей, - так
званий обрiз, а також iншi, з тих, що зазначенi вище, засоби,
переробленi для стрiльби кулями чи iншими снарядами по цiлях.
3. Бойовi припаси - це патрони до зброє, артилерiйскi снаряди,
бомби, мiни, бойовi частини ракет, а також iншi вироои та
знаряддя, що спорядженi вибуховою речовиною та призначенi
для ведення стрiльби або руйнування рiзноманiтних обуктiв.
Пiротехнiчнi, iмiтацiйнi та iншi подiбнi засоби, що не мiстять
вибухових речовин, не вiдносяться до бойових припасiв. Патрони
та iнше спорядження до засобiв, що зазначенi в абзацi 1 пункту
2 цього коментаря, до бойових припасiв не належать.
4. Вибуховi речовини - див. п.2 коментаря до ст.221. Вибуховi
речовини, що ними спорядженi патрони, снаряди та засоби для
проведення стрiльби та вибухiв, належать до бойових припасiв.
5. Холодна зброя - це рiжучi (спецiальнi заточки, метальнi
диски тощо), рубаючi (шаблi, бойовi сокири, тесаки тощо),
колючi (стилети, кортики тощо), розтрощуючi (кастети, нунчаки
та iн.), а також комоiнованоєдiє (ножi, кинджали тощо) знаряддя,
призначенi для ураження людей.
6. Вогнестрiльна зброя, бойовi припаси, вибуховi речовини та
холодна зброя як предмет цього злочину повиннi бути справними,
тобто придатними до використання за єх цiльовим призначенням,
або придатними (зброя та бойовi припаси) до ремонту з
вiдновленням єх якостей. В останньому випадку слiд встановити
намiр i можливiсть субукта зробити необхiдний ремонт. Якщо ж
субукт не знав про несправнiсть зброє, бойових припасiв, вибу-
хових речовин, його дiє утворюють замах на злочин.
7. Дiє (носiння та iн.) щодо окремих деталей зброє або бойових
припасiв, якщо не встановлений намiр особи виготовити вказанi
знаряддя, не пiдпадають пiд дiю ст.222. Якщо ж такий намiр був
доказаний, дiє винноє особи утворюють готування до цього
злочину або замах на нього.
8. Питання про вiднесення вилученого у винноє особи знаряддя
до зброє, бойових припасiв чи вибухових речовин, а також про єх
стан (справнi аоо нi, або можуть бути вiдремонтованi)
вирiшууться кримiналiстичною експертизою.
9. Носiнням зброє та iншого знаряддя у єх транспортування
безпосередньо при собi - в одежi, сумках, спецiальних футлярах
або просто в руках. Знаходження зазначеного знаряддя у машинi
хоч i поруч з особою, але не безпосередньо при нiй - в багажнику,
в салонi або у спецiально влаштованому тайнику у не носiнням,
а зберiганням вiдповiдних предметiв i речовин.
10. Зберiгання - це володiння вогнестрiльною зброую, бой-
овими припасами або вибуховими речовинами, що не знаходиться
безпосередньо при особi. Зберiгання може здiйснюватися в оселi,
гаражi, автомобiлi, на виробництвi, де працюу винна особа, на єє
дачi, в схованцi у будь-якому мiсцi.
Знаходження винною особою зброє, бойових припасєа вибу-
хових речовин iз залишенням єх у тому ж мiсцi без оудь-яких
дiй по переховуванню не може розглядатись як зберiгання.
II. Виготовленням зброє, оойових припасiв та вибухових
речовин визнауться єх створення, по-перше, з сировини чи
комплектуючих частин, по-друге, шляхом переробки iнших зна-
рядь (наприклад, стартового пiстолета у оойовий), по-трету,
ремонт, що вiдновлюу бойовi якостi зброє або бойових припасiв.
12. Збут зброє, бойових припасiв аоо вибухових речовин мау
мiсце у випадках, коли винна особа передау єх в постiйне
володiння i користування iншiй особi за винагороду (за грошi чи
послуги, в обмiн на речi), в рахунок боргу або безкоштовно.
Передавання зазначених предметiв для тимчасового
використання не у збутом, але може розглядатись як пособництво
у вчиненi злочину, наприклад, умисного вбивства.
IЗ. Придбання - це одержання вказаних предметiв одним iз
способiв, що вiдомi цивiльному праву, тобто шляхом купiвлi,
обмiну, одержання подарунка та iн. Придбання шляхом розкра-
дання утворюу самостiйний склад злочину (ст.223).
14. Перелiченi дiє щодо зброє, бойових припасiв та вибухових
речовин утворюють склад злочину, передбаченого ст.222, у випад-
ках, коли вони здiйсненi без вiдповiдного дозволу. Наявнiсть або
рiдстнiсть такого дозволу встановлюуться у кожному конкретному
рдпдку. Дозвiл на носiння та зберiгання табельноє вогнестрiльноє
зброє мають, наприклад, вiйськовослужбовцi, працiвники органiв
внутрiшнiх справ, безпеки i деякi iншi. Морськi офiцери мають
дозвiл на носiння такого виду холодноє зброє, як кортик.
Право на виготовлення та збут зброє, бойових припасiв та
вибухових речовин мають лише пiдприумства - юридичнi особи.
ТОМУ виготовлення i збут зазначених предметiв та речовин
фiзичними особами вiд свого iменi або згiдно з дорученням iнших
фiзичних осiб завжди у незаконними.
15. Злочини, передбаченi ст.222, можуть бути скоунi лише
умисно. Особа розумiу суспiльне небезпечний характер носiння,
зберяння, виготовлення та збуту зброє, бойових припасiв та
вибухових речовин i бажау дiяти саме таким чином.
16. Субуктам злочину у осудна особа, яа досягла 16 рокiв.
17. Добровiльною здачею визнауться здача вогнестрiльноє зброє,
бойових припасiв i вибухових речовин, коли особа мала можливiсть
i да-тi єх зоерiгати, але з своує волi прийняла рiшення здати вказанi
предмета та речовини органам влади. Мотиви такого рiшення можуть
бута рiзними: каяття, страх перед вiдповiдальнiстю, бажання заспо-
коєти родичiв тощо. Однак дооровiльнiсть вiдсутня, коди особа здау
вогнестрiльну зброю, бойовi припаси або вибуховi речовини, щоб
запобiгти близькому неминучому викриттю єє протиправних дiй
(наприклад, видау зброю на вимогу слiдчого, що проводить в його
квартирi обшук). 1, навпаки, добровiльною буде здача навiть особою,
котра перебувау пiд арештом, коди вона заявляу про зброю, бойовi
припаси або вибуховi речовини, що зберiгаються у неє дома чи в
iншому мiсцi i про якi органам впади нiчого не вiдомо.
18. Закон (ч.2 ст.222) передбачау при добровiльнiй здачi
звiльнення вiд вiдповiдальностi тiльки за зберiгання вог-
нестрiльноє зброє, оойових припасiв i вибухових речовин. Тому,
зокрема, не передбачено звiльнення вiд кримiнальноє
вiдповiдальностi при здаваннi холодноє зброє. Однак на практицi
особи, якi здають будь-яку зброю, бойовi припаси та вибуховi
речовини, звiльняються вiд кримiнальноє вiдповiдальностi як за
зберiгання, так i за виготовлення та носiння вказаних предметiв
та речовин. Таку практику слiд визнавати правильною для
випадкiв, коли внаслiдок здачi вiдповiдних предметiв у пiдстави
для звiльнення вiд кримiнальноє вiдповiдальностi, вказанi у ст.50.
Розкрадання вогнестрiльноє зброє,
бойових припасiв або вибухових
речовин
Стаття 223.
Розкрадання вогнестрiльноє зброє (крiм гладко-
ствольноє мисливськоє), бойових припасiв до неє або
вибухових речовин -
карауться позбавленням волi на строк вiд трьох до де-
сяти рокiв.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики