науч. статьи:   демократия как оружие политической и экономической победы в условиях перемен --- конфликты в Сирии и на Украине по теории гражданских войн
ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ

науч. статьи:   пассионарно-этническое описание русских и др. важнейших народов мира --- принципы для улучшения брака: 1 и 3 - женщинам, а 4 и 6 - мужчинам
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  AZ

 

оптовi бази,
склади, якi здiйснюють безпосередньо реалiзацiю товарiв населен-
ню, магазини-склади по продажу дрiбнооптових партiй товарiв,
пiдприумства побутового обслуговування, якi здiйснюють продаж
напiвфабрикатiв та готових виробiв, приймальнi пункти склотари;
вторинноє сировини, сiльськогосподарськоє та iншоє продукцiє, ягi
здiйснюють зустрiчний продаж товарiв. Але не вiдносяться до
єдприумств торгiвлi приймальнi пункти склотари,
сiльськогосподарськоє та iншоє продукцiє, якi не здiйснюють
зустрiчного продажу товарiв, а лише проводять розрахунки за
прийнятi товари, продукцiю, сировину.
До тдпртмстя громадського жарчумшня вiдносяться: рес-
торани, кафе, єдальнi та iншi заклади системи громадського
харчування, в яких вартiсть харчування оплачууться або
путiвкою в процесi обслуговування, або попередньо за певнiй
перiод, чи сумарно за певний минулий перiод.
З.Сiюсо(нобмануiюкуiiцiввказашвст.155шляхомперерахувавня
найбiльш поширених з них (опарювання, стажування, перевшцевня
встаношiених роадрiбнихцiн) i вживаннямякузаiальнiоючоговсє iншi
способи обману покупцiв родового повяття "iнший обман".
Обмiрювання - це вiдпуск товарiв неповною мiрою, тобто в
меншiй кiлькостi. Цей спосiб обману мау мiсце при продажу
товарiв, кiлькiснi показники яких вимiрюються мiрами довжини
(мiлiметри, сантиметри, дециметри, метри), площi (квадратнi
мiлiметри, сантиметри, дециметри, метри) i обуму (кубiчнi
мiлiметри, сантиметри, дециметри, метри та єх аналоги для рiдин
- мiлiлiтри, лiтри, декалiтри). На практицi зустрiчаються два
види обмiрювання: недомiр i недолив. Недолив мау мiсце при
продажу рiзних рiдин: а) продуктiв харчування - молочних
продуктiв, сокiв, олiє та iнших; б) напоєв - спиртних напоєв, пива,
квасу, кави та iнших; в) технiчних рiдин - бензину, миючих
засобiв, розчинникiв та iнших. Недолив може вчинюватись як пiд
час продажу рiдин, так i пiд час єх фасування через рiзнi автомати
i напiвавтомати (олiє, пива, сокiв та iнших), коли такi автомати
i напiвавтомати налагоджуються таким чином, щоб рiдина
вiдмiрювалась в меншiй кiлькостi. Досить часто для вiдпуску
рiдин в меншiй кiлькостi використовуються спецiально виготов-
ленi мiрнi умкостi (прилади, мензурки, склянки та iн.) з потов-
щеними стiнками, з неправильно нанесеними мiрними познач-
ками тощо. Подекуди рiдини перед продажем пiдiгрiваються з
метою збiльшення єх обуму. Недолив iнколи здiйснюуться за
допомогою певних хитрощiв, наприклад, за рахунок нахилу
мiрноє умкостi, наливання рiдини з пiдвищеним тиском з метою
утворення буйноє, густоє пiни тощо. Недомiр мау мiсце при
вiдпуску тканин, скла, стрiчок, пиломатерiалiв та iнших товарiв
i також часто здiйснюуться за допомогою певних хитрощiв.
4. Обважування - це вiдпуск товарiв, кiлькiснi показники яких
визначаються мiрами ваги (мiлiграми, грами, кiлограми, цент-
нери, тонни) в зменшенiй вазi. Для цього iнколи використову-
ються неправильно вiдрегульованi мiрнi прилади, якi, наприклад,
показують вагу товарiв бiльшу дiйсноє. Досить часто вага товарiв,
що продаються, зменшууться за рахунок збiльшення ваги паку-
вальних матерiалiв, збiльшення ваги iнвентарноє тари, завищен-
ня процентного вмiсту розсолу, соку чи маринаду при продажу
оселедцiв, маринованих, засолених плодiв i овочiв, продажу
нерозморожених продуктiв з великим вмiстом льоду, продажу
мясопродуктiв без попередньоє зачистки чи вирiзання обвязу-
вального шпагату, пергаментноє обгортки тощо.
5. При перевищеннi встановлених роздрiбних цiн покупець
сплачуу за товар грошi в сумi, що перевищуу цiну, визначену
для продажу товарiв компетентними органами чи особами.
6. Пiд "iшш. обманом." слiд розумiти "такi дiє, як обрахо-
вування покупцiв, продаж фальсифiкованих товарiв, продаж
товарiв нижчого сорту за цiною вищого, продаж знижених в цiнi
товарiв за цiнами, якi iснували до єх уцiнки, продаж неповного
комплекту товарiв, передачу покупцевi одного предмета пiд
виглядом iншого тощо" (абз.2 п.5 постанови Пленуму Верховного
Суду Украєни вiр 2 березня 1973 р. №2 "Про судову практику
в справах про обман покупцiв//Бюлетень... - С.128).
7. Обраховування у найпоширенiшим способом обману покупцiв
i виражауться або в тому, що з покупця вимагають за проданий
товар суму, яка перевищуу його вартiсть, тобто неправильно
шраховууться рартiсть покупки, або ж у тому, що покупцевi здача
або взагалi не дауться, або дауться не в повному розмiрi.
8. При фальсифiкацiє товарiв здiйснюуться обман покупцiв в
якостi товару, що купууться ними, наприклад, зменшууться вмiст
кави в приготовленому напоє, бiльш дорогий компонент страви
замiнюуться дешевшим (замiсть мяса першого сорту використо-
вууться мясо третього сорту тощо), молоко розбавляуться водою,
а сметана - молоком тощо.
9. Такi способи обману покупцiв, як продаж товарiв нижчого
сорту за цiною вищого, продаж знижених в цiнi товарiв за цiнами,
якi iснували до єх уцiнення, продаж покупцевi пiд виглядом
одного предмета iншого, мають ряд спiльних рис (ознак) з
обманом покупцiв шляхом перевищення встановлених
роздрiбних цiн, тому що при всiх названих способах обману
покупець оплачуу товар за цiною, що перевищуу його фактичну
вартiсть, тобто товар продауться за цiною, яка перевищуу вста-
новлену для його продажу цiну. Товари, що розподiляються на
сорти; також продаються за роздрiбними цiнами, встановленими
для вiдповiдного сорту. Тому продаж товарiв нижчого сорту за
цiною вищого у одночасно i його продажем за ццюю, яка
перевищуу визначену роздрiбну цiну для товару дажго сорту.
Проте, на вiдмiну вiд обману способом перевищення роздрiбних
цiн, при продажу товарiв нижчого сорту за цiною вищого поку-
пець обманюуться не тiльки у вартостi товару, а й в його якостi.
При продажу пiд виглядом одного товару iншого покупець також
обманюуться в якостi товару. При цьому обману щодо вартостi
товару може й не бути. Ооман покупцiв шляхом продажу пiд
виглядом одного товару iншого мау спiльнi риси з таким способом
обману, як фальсифiкацiя товарiв. Незважаючи на схожiсть
обману покупцiв i наявностi в них спiльних рис, при квалiфiкацiє
дiй винного спосiб повинен визначатись однозначно.
10. Обман одного й того ж покупця може бути вчинено
одночасно декiлькома способами, що у характерним для обману
покупцiв в пiдприумствах iомадського харчування. Наприклад,
при продажу продуктiв в буфетi покупця може бути ооважено
при продажу одного продукту, обраховано при продажу iншого,
третiй продукт буде фальсифiкованим, недолито четвертого про-
дукту тощо i, крiм всього, буде завищена загальна вартiсть всiх
куплених продуктiв. Якщо буде встановлено, що обман вчинено
iпточасно кiлькома способами, всi способи повиннi бути вказанi у
Сповiдних процесуальних документах, тобто необхiдно здтко
натати, яким конкретно способом i на яку суму вчинений обман.
"i Обман покупцiв вiдноситься до так званих матерiальних
-iадiд злочинiв, оскiльки одним з безпосереднiх обуктiв обману
єтокщiв у єх матерiальнi iнтереси, заподiяння реальноє шкоди яким
ддязковим для визнання обману закiнченим злочином. Тому в
разi коди дiями особи фактично не заподiяно матерiальних збиткiв
купцям (наприклад, обрахування виявлено пiд час проведення
розрахунку за куплений товар; працiвник молочного магазину
вготував для продажу сметану, розбавлену молоком, але
фальсифiкацiя виявлена при перевiрцi тощо), вчинене повинно
адiфiкуватись як готування до ооману чи замах на обман покупцiв.
Залежно вiд розмiру обману покупцiв вирiшууться питання про
ступiнь суспiльноє небезпечностi вчиненого правопорушення, а отже;
i Пiднесення його до злочинiв чи дисциплiнарних проступкiв, якi
пiдпадають пiд поняття малозначних дiянь, що не являють суспiльноє
небезпеки через малозначнiсть (ч.2 ст.7). Вiд розмiру заподiяноє
покупцям матерiальноє шкоди залежить вiднесення обману покупцiв
до основного чи квалiфiкованого виду даного злочину,
12. Якщо особа мала намiр вчинити обман покупцiв на певну
суму, яка не у великим розмiром, але фактично вчянила обман
лише на частину цiує суми, єє дiє повиннi квалiфiкуватись як
закiнчений злочин за ч.I ст.155. Аналогiчно як закiнчений
злочин за ч.2 повинен квалiфiкуватись обман, коли особа мала
намiр вчинити обман у великих розмiрах на певну суму, але
фактично вчинила обман на меншу суму, яка теж вiдноситься до
обману у великих розмiрах.
IЗ. При визначеннi розмiру обману покупцiв необхiдно врахову-
вати всю суму, на яку вчинено обман всiх покупцiв, а не кожного
окремо. Ооман кожного окремого покупця може бути i незначним.
14. Потерпiлими при обманi покупцiв повиннi визнаватись
лише фiзичнi особи. Якщо покупцями у юридичнi особи, то єх
обман при продажу товарiв повинен квалiфiкуватись як розкра-
дання державного, колективного чи iндивiдуального майна.
15. Субуктивна сторона злочину характеризууться
умисною виною. Обман покупцiв, вчинений з необережностi,
може квалiфiкуватись як халатнiсть за наявностi в дiях особи
ознак цього злочину. Вiдповiдальнiсть за ст.155 "настау лише
при встановленнi в дiях винного прямого умислу на вчинення
обмiрювання, обважування, перевищення встановлених
роздрiбних цiн або iншого обману покупцiв. Склад цього злочину
може мати мiсце як за наявностi корисливоє заiнтересованостi
винного, так i у випадках, коли обман покупцiв вчинено з iнтiтих
мотивiв" (п.б постанови Пленуму Верховного Суду Украєни вiд
2 березня 1973 р. №2 "Про судову практику в справах про обман
покупцiв"). Зокрема, обман покупцiв iнколи вчиняуться з метою
виконати план товарообiгу, отримання економiє, покриття
збиткiв, покращання показникiв роботи тощо.
16. Субуктами злочину у осоои, якi здiйснюють розрахунки
3 покупцями чи єх обслуговування в пiдприумствах торгiвлi чи
пiдприумствах громадського харчування.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217
науч. статьи:   политический прогноз для России --- праздники в России на основе ключевых дат в истории --- законы пассионарности и завоевания этноса
Загрузка...

ТОП авторов и книг     ИСКАТЬ КНИГУ В БИБЛИОТЕКЕ    

    науч. статьи:   циклы национализма и патриотизма --- идеологии России, Украины, ЕС и США
загрузка...

Рубрики

Рубрики